Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Fondmarknaden

Fondmarknaden expanderar i takt med att sparandet ökar. Bakom tillväxten ligger trender som en åldrande befolkning och länders minskande förmåga att erbjuda människor försörjning via de offentligt finansierade pensionssystemen.

Fondmarknaden i Sverige

Vid utgången av 2017 uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till rekordhöga 3 948 miljarder kronor. Nysparandet i fonder ökade rejält jämfört med året innan och landade för helåret 2017 på 119 miljarder kronor, vilket motsvarar det tredje högsta nettoinflödet under ett enskilt år sedan statistiken började sammanställas 1994, enligt uppgifter från Fondbolagens förening.

Störst nettosparande, vardera 39 miljarder kronor, kom via investeringssparkonto respektive sparande till premiepensionen, följt av 28 miljarder via fondförsäkring och 21 miljarder via förvaltarregistrerat fondsparande. Företagens nettosparande uppgick till 20 miljarder kronor 2017. Hushållens intresse för sparande i aktiefonder var stort och även blandfonder hade fortsatta nettoinflöden under de flesta månaderna 2017, medan företagen främst valde obligationsfonder för sitt sparande.

Det svenska fondsparandet har vuxit sig allt starkare sedan de så kallade allemansfonderna slog igenom på bred front under 1980-talet. I dagens fondmarknad har avsättningar till våra pensioner fått allt större betydelse. Sedan år 2000 sparar alla förvärvsarbetande personer i fonder via Pensionsmyndigheten och även stora delar av tjänstepensionen kan numera placeras i fonder.

Den svenska fondmarknaden domineras fortfarande av fyra stora banker, men deras dominans har minskat väsentligt under de senaste 15 åren. Många oberoende fondförvaltare har varit framgångsrika och den digitala utvecklingen underlättar för nya aktörer utan egna fysiska distributionsnät. Konkurrensen från utländska fondbolag ökar också och i dag är många av fonderna som erbjuds på den svenska marknaden utlandsregistrerade. Fondavgifterna på den svenska marknaden har sjunkit under de senaste åren. Sverigeregistrerade fonders årliga avgifter ligger i nivå med övriga Europa.

Marknaden för rådgivning och distribution av fonder genomgår stora förändringar, bland annat till följd av nya regelverk från EU (MiFID II) som införs 2018. Ökade krav på transparens kring pris på produkt, distributionskostnad och ersättning vid rådgivning ska göra det tydligare för kunden vad denne betalar för. Transparensen gör det enklare för spararen att utvärdera fondförvaltningen, samtidigt som det innebär att fonder som genererar god ri kjusterad avkastning med konkurrenskraftiga avgifter kommer gynnas över tid.

Dessutom medför digitaliseringen nya möjligheter att bredda direktdistributionen till konsumentmarknaden, dels via etablerade digitala plattformar, dels via egna kanaler.

Den globala hedgefondmarknaden

Vilken typ av fonder som efterfrågas påverkas av såväl globala konjunktursvängningar som spararnas riskbenägenhet och förväntningar på den framtida ekonomin. Under 2017 var utvecklingen på världens aktiemarknader stabil, medan 2018 inleddes med turbulens till följd av oro för stigande inflation som kan leda till att räntorna höjs i snabbare takt än förväntat.

Förvaltare av hedgefonder erbjuder olika strategier för att skapa positiv avkastning oavsett hur marknaden utvecklas. Till skillnad från en traditionell fond har en hedgefond målet att uppnå stabil riskjusterad avkastning i både upp- och nedgång på marknaderna. För att stå sig i konkurrensen bland stora globala hedgefondförvaltare är det viktigt att kunna uppvisa låg korrelation med de finansiella marknaderna. Många institutionella investerare med långsiktigt perspektiv, som livbolag och pensionsförvaltare, efterfrågar exempelvis alternativa investeringar som möjliggör riskspridning i en portfölj med mer traditionella tillgångar som aktier och obligationer.

Efter ett år av nettoutflöden från hedgefonderna 2016 vände trenden under 2017. Globalt var nettoinflödet närmare 50 miljarder US-dollar, vilket i kombination med positiv avkastning resulterade i att värdet av den globala hedgefondmarknaden i slutet av året (november 2017)3) uppgick till cirka 3 550 miljarder dollar.

Multistrategifonder registrerade det största nettoinflödet under året, med 24 miljarder dollar. Även trendföljande strategier (med samlingsnamnet CTA-fonder) var populära bland investerarna och visade nettoinflöden om nästan 23 miljarder dollar, medan makrostrategifonder fick ett tillskott på 17 miljarder dollar under året. I kontrast till detta noterades ett minskat intresse för hedgefonder med aktierelaterade strategier, så kallade equity-strategier, vilket manifesterades av ett nettoutflöde på cirka 33 miljarder dollar från den typen av fonder. Trots utflödet steg det sammanlagda värdet av equity-strategifonderna till 894 miljarder dollar, en ökning med 8,6 procent sedan utgången av 2016, till följd av en stark värdestegring under 2017.

3) 2018 Preqin Global Hedge Fund Report.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.