Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Förvaltningsprocesser

Catella använder olika förvaltningsprocesser och strategier beroende på vilken produkt som avses. En gemensam nämnare för vår aktiva förvaltning är att den baseras på vårt urval av huvudsakligen nordiska företagsspecifika risker. Vi har ett fundamentalt angreppssätt och bedriver analysprocessen utifrån ett sektorperspektiv

Aktieförvaltning

Grunden för all aktiv förvaltning är att marknadspriset förändras mer än det underliggande fundamentala värdet. Med andra ord tror vi att marknaden vid varje given tidpunkt i ett teoretiskt perspektiv inte är effektiv. Vårt mål är bygga våra portföljer med ett antal aktier som vi anser har ett asymmetriskt utfallsrum, både i absoluta och relativa termer, det vill säga möjligheten för uppgång överstiger risken för nedgång eller vice versa gällande korta (blankade) aktier och undervikter.

Vi arbetar med fundamental bolagsanalys i primärt Norden. Analysen är kvantitativ såväl som kvalitativ. Vi gör en egen bedömning av ett bolags vinsttillväxt och finansiella styrka. Detta ställer vi i relation till marknadens samlade bedömning. Analysarbetet syftar till att skapa en förståelse för vad som driver kursutvecklingen samt risker och möjligheter. Den vikt som en investering får i våra portföljer beror på en samlad bedömning av potential, övertygelse, risk och dess påverkan på portföljens risksammansättning. Vi lägger en relativt stor del av vår tid på att träffa företagsledningar, externa analytiker och andra förvaltare för att få en bättre förståelse för enskilda bolag och sektorer såväl som för marknaden som helhet.

Vår bedömning är att utfallsrummet på finansmarknaden är stort och att träffsäkerheten i prognoser är låg. För att hantera beslut under osäkerhet är ödmjukhet en avgörande faktor för att skapa bra avkastning i förhållande till de risker som det är förknippat med. Vidare är erfarenhet, fokus och samarbete, inom förvaltargruppen, och med andra delar av Catella Fonder avgörande för att vi ska lyckas.

Ränteförvaltning

Förvaltningen av räntefonderna tar sitt avstamp i en omvärldsbedömning där konjunktur och politik tillsammans lägger grunden för finanspolitik och penningpolitik. Penningpolitiken i synnerhet är viktig för avkastningen på räntebärande tillgångar. Förvaltningen av företagsobligationer är närbesläktade med aktieförvaltningen då den företagsspecifika risken driver avkastningen. Det faktum att obligationsinvesteringarnas uppsida i form av avkastning är begränsad, i bästa fall får man ju tillbaka det utlånade beloppet, gör att aktiv riskhantering är en central del i förvaltningen. Vi försöker i så stor mån som möjligt att sprida riskerna mellan sektorer och bolag och försöker att i möjligaste mån undvika koncentrerade risker i sektorer eller enskilda bolag. I huvudsak finns tre riskpremier som skapar avkastningen i portföljerna; kreditrisk, ränterisk och likviditetsrisk. Vårt mål är att balansera portföljerna och inte förlita oss i alltför stor utsträckning på någon av ovanstående riskpremier. Marknadsläget, prissättningen och övertygelsen styr sammansättningen över tid. Det enskilda bolagsvalet är av största vikt och vi gör fundamental analys på de enskilda företagen, med återbetalningsförmåga i fokus. Även i ränteförvaltningen är det asymmetriska utfallsrummet centralt.

Riskhantering

Aktiv riskhantering är en viktig del vid konstruktionen av portföljerna. Catella har en från förvaltningen oberoende riskavdelning, som löpande följer upp förvaltningen i risk och avkastningshänseende. Vidare belyser man risker i portföljerna och utmanar på detta sätt förvaltarnas portföljkonstruktion. Detta är en värdefull resurs och förbättrar utbytet mellan risk och avkastning i portföljerna.

Hållbarhetsarbete

Vid såväl aktie- som ränteinvesteringar är hållbarhetsfrågor både i kund, produkt och samhällsperspektivet en vital del av beslutsprocessen. Vi tror att ökat fokus på hållbarhet bidrar till förvaltningsprocessen genom att belysa såväl risker som möjligheter i portföljbolagens verksamhet. Exempel på hållbarhetsfrågor som är avgörande för en investerings långsiktiga potential, är företag som driver en verksamhet som skapar vinster idag på bekostnad av framtida förluster. Exempel på detta kan vara kostnader för hantering av framtida miljöskulder, varumärkesrisker eller aggressiv redovisning.

Verksamheter där kostnader och investeringar belastar resultatet idag, men kommer leda till framtida vinster är intressanta investeringar att identifiera tidigt. Exempel kan vara en effektivare användning av jordens resurser framöver, ny och mer resurssnål teknik, nya användningsområden eller konservativ bokföring. Hållbarhetsanalysen sker som en integrerad del i analysen av bolagen. Aktieportföljerna genomlyses med hjälp av externt datastöd för att få en oberoende bedömning av hur hållbara våra investeringar är.

Senast ändrad: 13 december 2017

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.