Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Hållbarhet för oss

Catella Fondförvaltning AB, förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Vi erbjuder fyra typer av fonder och placeringsinriktningar; alternativa fonder, aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Vårt geografiska fokus och kunnande är koncentrerat till Norden.

Hållbarhetsfaktorer är affärskritiska och kan utgöra såväl möjligheter som risker i och med en ökad global medvetenhet kring omvärldsutmaningar samt kundernas ökade insikt inom området. Catella Fonder skrev under PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar i september 2009, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. PRIs 6 principer utgör grunden i Catella Fonders hållbarhetsarbete och vi tror att ökat fokus på hållbarhet bidrar till fondernas värdeutveckling genom att belysa risker och möjligheter för portföljbolagen. Detta ställningstagande baseras såväl på våra egna värderingar som våra kunders önskemål och har resulterat i att vi har integrerat miljö-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i vår förvaltningsverksamhet. Policyn omfattar samtliga Catella Fonders aktivt förvaltade aktiefonder – inklusive Catella Hedgefond (Catella Sverige Index är undantagen från denna del), och deras nordiska aktieinnehav.

Granskning och genomlysning av innehav

Catella Fonders förvaltare tar hänsyn till etiska aspekter i sina företagsanalyser och placeringsbeslut. Som vägledning i den dagliga förvaltningen har Bolaget utsett en hållbarhetsansvarig. Fondernas innehav och investeringsunivers (baserat på indexen SIXRX och VINX) genomlyses två gånger per år av Sustainalytics utifrån

  1. Globala normer och konventioner vilken identifierar portföljbolag involverade i kränkningar av internationella normer gällande miljön, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor.
  2. Kontroversiella sektorer och produkter utifrån Catella Sverige Aktiv Hållbarhet's Hållbarhets policy.

Resultatet av screeningen följs upp internt inom Catella Fonder av förvaltarna och Riskfunktionen. Normbrytande portföljbolag avyttras när information erhålls om att portföljbolaget bryter mot principerna ovan. Portföljbolag involverade i kontroversiella sektorer och produkter hanteras enligt de för respektive fond uppställda hållbarhetskriterier som finns i informationsbroschyren.

Hållbarhet i portföljbolagets ägarstyrning

I den löpande kontakten med portföljbolagen ska förvaltarna föra en dialog om riskerna knutna till ESG både på företagsnivå och underleverantörsnivå, samt uppmana företag att vara transparanta på området. Hållbarhetsansvarig skall vara en naturlig samtalspartner för förvaltarna vid inhämtandet av information om portföljbolag när det gäller etik.

Som ägare arbetar Catella Fonder för att de portföljbolag fonderna investerar i ska beakta etik och hållbarhet inom områdena Miljö, Samhälle och Ägarstyrning (ESG- Environmental, Social and Governance), i sina verksamheter. Catella Fonder arbetar även för ökad transparens och rapportering av ESG i företagen vi investerar i.

Uppföljning och dokumentation

Riskfunktionen är ansvarig för att övervaka att Catella Fonders principer för arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar följs i förvaltningen av dess fonder. Vidare dokumenteras arbetet med hållbarhet genom följande dokument.

  1. Årligen i en Hållbarhetsöversikt enligt Fondbolagens förenings riktlinjer, vilken återfinns på vår hemsida
  2. SWESIFs Hållbarhetsprofilen upprättas för närvarande för de aktivt förvaltade aktiefonderna – inklusive Catella Hedgefond (Catella Sverige Index är undantagen från denna del)
  3. PRI enkät, här redovisas Catella Fonders arbete.
  4. Årsberättelsen för våra fonder innehåller från och med 2018 redovisning av hur Hållbarhetsprofilen för respektive fond uppfyllts samt eventuella avvikelser och därmed vidtagna åtgärder.

LÄS VÅR ÄGARPOLICY

Senast ändrad: 14 februari 2018
Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.