Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Hållbarhet för oss

De senaste fyra åren har Catella fördjupat arbetet med hållbarhet. Grunden för vår investeringsfilosofi och -process ligger i tron på ett samband mellan en hållbar affärsmodell och uthållighet i bolagets lönsamhet och tillväxt.

Dagens globala utmaningar är grogrund för både lönsamma affärsmodeller och ändrade förutsättningar. Det kan vi omvandla till värdeskapande i våra fonder. Som förvaltare söker vi efter felprissättningar i marknaden. Genom att ta större hänsyn till ett bolags hållbarhetsprofil vänder vi på ytterligare en sten och kan därigenom öka våra möjligheter att identifiera underskattade strukturella trender eller överskattade cykliska trender. Vi tror att vi ökar träffsäkerheten i vår bedömning och att det hjälper oss att undvika en rad oönskade risker. På så sätt går hållbarhet och värdeskapande hand i hand för oss på Catella Fonder och gynnar andelsägare i våra fonder.

Ökat fokus på hållbarhet påverkar våra investeringar på flera sätt. Vi analyserar bolagens affärsmässiga möjligheter och risker relaterade till hållbarhet och får på så sätt en bättre förståelse för bolagets långsiktiga kvalitéer. Utifrån denna analys kan vi identifiera specifika hållbarhets relaterade investeringar. Vi väljer in och tar större positioner i hållbarhetsdrivna bolag samt, tar korta positioner i bolag med icke hållbara karaktärsdrag i våra absolutavkastande fonder. Vi undviker helt investeringar i kontroversiella produkter och tjänster samt bolag som bryter mot internationella konventioner. Sist men inte minst arbetar vi med påverkansarbete med bolagen där vi ser en förbättringspotential.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet  och Catella Småbolagsfond är våra flaggskepp när det gäller hållbarhet. Här är hållbarhet en avgörande faktor för alla investeringar och vi sätter tonvikten på bolag där hållbarhet är en del av affärsidén. Från 2018 är alla fonder fria från investeringar i kontroversiella produkter såsom tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, vapen och kol. Per sista november 2019 är alla Catellas fonder fria från investeringar i fossila bränslen. Catella Hedgefond har möjligheten att kapitalisera på fallande börskurser för bolag som producerar, förädlar eller transporterar fossila bränslen genom att fonden tillåts gå kort i dessa sektorer. Läs mer om vår exkluderingspolicy här. 

Senast ändrad: 3 december 2020

Så skapar hållbarhet värde på Catella

Möjligheter och risker
 • Alla bolag har varierande grad av exponering mot hållbarhetsrisker.
 • Fokus på hållbarhetsaspekter kan öka vår träffsäkerhet i bedömningen av bolagets tillväxt och resultat.

 

Välja in och sälja kort
 • Vi söker bolag som drivs av en hållbarhetstrend.
 • I absolut- avkastande produkter kan ökat fokus på hållbarhetsrisker leda till intressanta korta positioner.
 • Hållbarhet skapar bara värde i kombination med finansiell analys.

 

Tydliga gränser
 • Vi drar en tydlig gräns vid bolag som producerar varor och tjänster som är förknippade med skadliga hälso- och miljöeffekter.
 • Bedömningen av huruvida portföljbolaget är normbrytande eller inte görs av Sustainalytics.
 • Tredjepartbedömningen av bolagets hållbarhetsarbete.
Ägardialoger
 • Kontinuerlig dialog med alla våra innehav
 • Fördjupad dialog med bolag där vi är stora ägare, ESG-risker ligger på en låg nivå, där affärsmodellen är speciellt riskutsatt.
 • Prioriterar beroende på storlek och omfattning på de utmaningar bolaget står inför.
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här