Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Hållbarhet för oss

De senaste två åren har Catella fördjupat arbetet med hållbarhet. Grunden för vår investeringsfilosofi och -process ligger i tron på ett samband mellan en hållbar affärsmodell och uthållighet i bolagets lönsamhet och tillväxt.

Dagens globala utmaningar är grogrund för både lönsamma affärsmodeller och ändrade förutsättningar. Det kan vi omvandla till värdeskapande i våra fonder. Som förvaltare söker vi efter felprissättningar i marknaden. Genom att ta större hänsyn till ett bolags hållbarhetsprofil vänder vi på ytterligare en sten och kan därigenom öka våra möjligheter att identifiera underskattade strukturella trender eller överskattade cykliska trender. Vi tror att vi ökar träffsäkerheten i vår bedömning och att det hjälper oss att undvika en rad oönskade risker. På så sätt går hållbarhet och värdeskapande hand i hand för oss på Catella Fonder och gynnar andelsägare i våra fonder.

Ökat fokus på hållbarhet påverkar våra investeringar på flera sätt. Vi analyserar bolagens affärsmässiga möjligheter och risker relaterade till hållbarhet och får på så sätt en bättre förståelse för bolagets långsiktiga kvalitéer. Utifrån denna analys kan vi identifiera specifika hållbarhets relaterade investeringar. Vi väljer in och tar större positioner i hållbarhetsdrivna bolag samt, tar korta positioner i bolag med icke hållbara karaktärsdrag i våra absolutavkastande fonder. Vi undviker helt investeringar i kontroversiella produkter och tjänster samt bolag som bryter mot internationella konventioner. Sist men inte minst arbetar vi med påverkansarbete med bolagen där vi ser en förbättringspotential.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är vårt flaggskepp när det gäller hållbarhet. Här sätter vi tonvikten på bolag där hållbarhet är en del av affärsidén, samtidigt som vi har en högre tröskel för bolag som vi väljer bort. I övriga fonder har vi också förtydligat och förbättrat processen kring hållbarhet och har idag en exkluderingsgräns för samtliga fonder och arbetar med bolagspåverkan för alla våra innehav.

Vi vill också särskilt lyfta fram Catella Hedgefond som i dagsläget är en av Sveriges största hedgefonder som har med hållbarhet som en integrerad del i investeringsprocessen. I fonden undviker vi helt investeringar i sektorer som vi anser skadliga för hälsan eller miljön, exempelvis tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, vapen och pornografi. Gällande fossila bränslen har vi helt uteslutit de bolag som är involverade i kolproduktion. Därutöver ställer vi högre krav på hållbarhetsarbete för bolag inom produktion och service för att vi ska göra en investering.

Så skapar hållbarhet värde på Catella

Möjligheter och risker
 • Alla bolag har varierande grad av exponering mot hållbarhetsrisker.
 • Fokus på hållbarhetsaspekter kan öka vår träffsäkerhet i bedömningen av bolagets tillväxt och resultat.

 

Välja in och sälja kort
 • Vi söker bolag som drivs av en hållbarhetstrend.
 • I absolut- avkastande produkter kan ökat fokus på hållbarhetsrisker leda till intressanta korta positioner.
 • Hållbarhet skapar bara värde i kombination med finansiell analys.

 

Tydliga gränser
 • Vi drar en tydlig gräns vid bolag som producerar varor och tjänster som är förknippade med skadliga hälso- och miljöeffekter.
 • Bedömningen av huruvida portföljbolaget är normbrytande eller inte görs av Sustainalytics.
 • Tredjepartbedömningen av bolagets hållbarhetsarbete.
Ägardialoger
 • Kontinuerlig dialog med alla våra innehav
 • Fördjupad dialog med bolag där vi är stora ägare, ESG-risker ligger på en låg nivå, där affärsmodellen är speciellt riskutsatt.
 • Prioriterar beroende på storlek och omfattning på de utmaningar bolaget står inför.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.