Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Varför investera hållbart - hållbarhet i praktiken

Vi tror på ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållighet i lönsamhet och tillväxt. Lönsam tillväxt är såklart också ett bra recept för stigande aktiekurser och goda investeringar vilket är vad vi söker för våra andelsägares räkning.

Vad vi väljer in

Alla bolag har varierande grad av exponering mot hållbarhetsrisker utifrån industri, geografisk spridning och ägarbild vilka kan innebära betydande kursrisker men också möjligheter. Genom att sätta fokus på hållbarhetsaspekter i kombination med finansiell analys kan vi öka vår träffsäkerhet i bedömningen av bolagets tillväxt och resultat.

Aktiv inkludering - Vad är ett hållbart bolag?

Innovativa lösningar på dagens utmaningar kan ge både lönsam och hållbar tillväxt med en strukturell drivkraft vid sidan av de traditionella cykliska faktorerna som styr ett bolags fram- och motgångar. Det finns en rad uppenbara hållbara bolag men hur kan vi hitta de strukturella drivkrafterna i ett till synes vanligt bolag? Och vad är det som gör ett hållbart bolag till en bra aktie? För att svara på den frågan använder vi FNs agenda 2030 för hållbar utveckling.

 

Vi använder målen för att identifiera och kartlägga affärsmodeller som kan gynnas strukturellt genom att erbjuda en lösning på ett eller flera av Agenda 2030s 17 mål. Vi har också urskilt ett par teman som vi anser extra spännande och där vi tror en exponering kan ge bolagen en källa till strukturell tillväxt. Sist men inte minst undersöker vi i vilken mån bolagens resultat- och balansräkning påverkas av hållbarhet. Genom att lägga till detta i det övriga pusslet kring våra investeringar ökar vår förståelse för den långsiktiga potentialen.

 

Blankning av ohållbara aktier
Är det möjligt att tjäna pengar på bolag som bedriver ohållbara affärer? Eftersom vi har möjlighet att gå kort (blanka aktier) i bland annat Catella Hedgefond, kan vi med andra ord också tjäna pengar när aktierna faller i pris. Det kan till exempel gälla bolag vars risker inte prissatts korrekt av marknaden eller som utmanas av hållbar innovation. Detta ligger i linje med vår syn att hållbart företagande skapar värde vilket implicit ger att icke hållbara produkter är behäftade med risker över tid.

Vad vi väljer bort

Vi drar en tydlig gräns vid sektorer och produkter som står i kontrast med vår filosofi och process, det vill säga bolag som producerar produkter som skapar eller förstärker en global utmaning. Vi utesluter därför bolag som producerar tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, vapen och kol. Vi utesluter också alla bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Klicka här för att se vilka bolag vi väljer bort. 

Ägardialoger - hur vi påverkar

Som ägare kan vi påverka bolag i en mer hållbar riktning genom att vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser, på bolagsstämmor och i samtal med företagsledningar. Vi kan också utöva inflytande genom att samverka med andra ägargrupper. Vårt agerande grundar sig alltid på en bedömning av förutsättningarna att nå ett resultat som gynnar våra andelsägare. Våra möjligheter att utöva inflytande beror på vilken typ av tillgång det handlar om. I de svenska börsbolag där vi är stora ägare har vi väl etablerade former för ägarinflytandet. I andra placeringar, som till exempel i utländska bolag och i bolag där vi är indirekta ägare, är förutsättningarna att påverka mer begränsade, och då blir samverkan med andra investerare desto viktigare. Det är en ansvarige förvaltaren som för en löpande dialog med bolagen i såväl finansiella som ägarfrågor. Klicka här för att se vilka bolagsdialoger vi haft.

Vår hållbarhetsprocess

 

Klicka på bilden för att se vilka bolag vi väljer bort

Löpande arbete

Som aktiva förvaltare för vi löpande dialog med ett stort antal bolag på Nordens börser. Frågeställningarna gäller såväl finansiella frågor, ägardialoger och hållbarhetsfrågor. Vi har en stark tro på att hållbarhetsanalysen måste integreras med den finansiella analysen för att vara värdeskapande i sann bemärkelse. Detta arbete sker löpande som en naturlig och integrerad del av den traditionella förvaltarrollen där vi gör en uppskattning av företagets möjligheter till framtida tillväxt och lönsamhet. Genom att lägga till en bedömning av i vilken utsträckning hållbarhet förstärker eller försvagar bolagets förutsättningar ökar vår förståelse och därmed träffsäkerheten i våra prognoser.

Halvårsvis

Vi använder en extern och oberoende samarbetspartner, Sustainalytics, som utvärderar bolagens hållbarhetsarbete. Det är Sustainalytics som gör bedömningen om huruvida portföljbolaget är normbrytande eller inte samt följer upp aktuella kontroverser och problem. Deras screening ger oss en lista på bolag som bryter mot internationella normer och konventioner samt bolag som påverkas av vår gränsdragning på produktnivå. Vi använder också Sustainalytics analys för att upptäcka vilka bolag som har förhöjda risker (låga scores inom relevanta områden) alternativt förbättringspotential i sin hållbarhetsrapportering. Utifrån detta kan vi identifiera investeringskandidater och prioritera framtida ägardialoger.

Kvartalsvis

För att komma djupare in i frågorna har vi kvartalsvisa interna hålbarhetsseminarier där vi jämte Sustainalytics analys lägger vi till vår egen bolagsanalys för att fördjupa kunskapen.

Hur hållbarhet implementeras i fonderna

Hur vi arbetar med hållbarhet

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här