Skip to content Go to main navigation Go to language selector

​Ägarpolicy

Catella Fondförvaltning AB (”Catella”) handlar uteslutande i kundernas gemensamma intresse. Målet för förvaltningen är att våra kunders förmögenhet skall utvecklas så bra som möjligt.

1. Inledning

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, 15 kap. 9 § §, och enligt EU-kommissionens delegerade genomförandeförordning art. 37 skall styrelsen i ett fondbolag och en förvaltare av alternativa investeringsfonder fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget skall följa för att bestämma när och hur det skall använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje fond.

Syftet med detta dokument är att redovisa hur Catella Fondförvaltning AB (”Catella Fonder”) utövar sitt ägarinflytande och däribland hur och i vilka situationer, den rösträtt som följer på de investeringar som görs inom ramen för bolagets verksamhet, skall utnyttjas. Grundläggande för alla situationer är att Catella Fonder uteslutande skall agera i fondandelsägarnas gemensamma intresse och rösträtter endast användas till förmån för respektive fond. Målet är att fonderna ska ge så hög avkastning som möjligt givet fondens risknivå. Ägarrollen utövas så att portföljbolagens värde och därmed fondandelarnas värde långsiktigt maximeras. Fondernas tillgångar ingår inte i Catella Fonders balansräkning och andelsägarna kan när som helst ta ut sina pengar ur fonderna. Därför är det viktigt att Catella Fonder vid behov och utan dröjsmål kan sälja fondernas aktier.

2. Principer för utövande ägarinflytande

Catella Fonder investerar för fondernas räkning i framförallt aktier, obligationer och andra skuldförbindelser samt derivatinstrument. Utvecklingen av de portföljbolag som Catella Fonder investerar i följs upp löpande och om utveckling ger anledning till missnöje kan Catella Fonder välja att uttrycka detta genom att avyttra sitt innehav, föra en dialog med företagsledningen eller utöva inflytande genom de rättigheter som följer av fondernas ägande.

Catella Fonder ska som ägare agera aktivt i ett portföljbolag, eller i en viss fråga, om man bedömer att det därigenom är möjligt att, antingen ensamt eller i samverkan med andra ägare, skapa ett ekonomiskt mervärde för andelsägarna. Catella Fonder påverkar också portföljbolagen utifrån hållbarhetskriterier, vilket närmare beskrivs i avsnittet 6.2 nedan.  Som ägare kan Catella Fonder påverka bolag genom att vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser, rösta på bolagsstämmor och föra samtal med företagsledningar. Möjligheten att skapa mervärde varierar mellan olika portföljbolag och beror på t.ex. storleken på fondernas innehav, vilka förbättringsmöjligheter som finns i styrningen av portföljbolaget och portföljbolagets ägarstruktur i övrigt. Catella Fonders agerande grundar sig alltid på en bedömning av förutsättningarna att nå ett resultat som gynnar våra andelsägare. Våra möjligheter att utöva inflytande beror på vilken typ av tillgång det handlar om. I de svenska börsbolag där vi är stora ägare har vi väl etablerade former för ägarinflytandet. I andra placeringar, som till exempel i utländska bolag och i bolag där vi är indirekta ägare, är förutsättningarna att påverka mer begränsade, och då blir samverkan med andra investerare desto viktigare. Det är den ansvarige förvaltaren som för en löpande dialog med bolagen i såväl finansiella frågor som i ägarfrågor.

2.1 Deltagande i bolagsstämmor

Catella Fonder ska normalt delta i bolagsstämmor i de portföljbolag där fonderna är stora aktieägare, liksom på stämmor i andra portföljbolag där centrala frågor behandlas, och på dessa stämmor utöva sin rösträtt. Catella Fonder anser sig vara "stor aktieägare" om fonderna äger 5 procent eller mer av kapital och/eller röster i ett visst portföljbolag. Beroende på hur ägarstrukturen ser ut i övrigt, och vilka möjligheter till ägarsamverkan som finns, kan dock ett aktivt agerande bli aktuellt även i andra portföljbolag.

2.2 Medverkan i valberedningar m.m.

Catella Fonder kan, om detta bedöms kunna skapa ett mervärde för andelsägarna, utöva ägarinflytande genom att ha representanter i valberedningen hos vissa portföljbolag. I undantagsfall kan det också vara aktuellt för Catella Fonder att utse representanter att ingå i styrelsen hos portföljbolag. I vårt deltagande i valberedningar arbetar Catella Fonder aktivt för balans gällande representation och jämlikhet. Beslut om att ställa representanter till förfogande för ett portföljbolags valberedning eller styrelse fattas av verkställande direktören.

2.3 Hållbarhet i portföljbolagets ägarstyrning:

Som ägare arbetar Catella Fonder för att de portföljbolag fonderna investerar i ska beakta hållbarhet inom områdena Miljö, Samhälle och Ägarstyrning (ESG- Environmental, Social and Governance), i sina verksamheter. Catella Fonder arbetar även för ökad transparens och rapportering av ESG i portföljbolagen vi investerar i. I den löpande kontakten med portföljbolagen ska förvaltarna föra en dialog om riskerna knutna till ESG både på företagsnivå och på underleverantörsnivå, samt uppmana portföljbolagen att vara transparanta på området. Förvaltarna påpekar tillkortakommanden i hållbarhetsarbetet och verkar för förbättring i portföljbolag med låga betyg på sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsansvarig skall vara en naturlig samtalspartner för förvaltarna vid inhämtandet av information om portföljbolag när det gäller hållbarhet. Ansvarig förvaltare genomför, dokumenterar och följer upp dialogerna.

2.4 Användande av rösträtter, intressekonflikter, ansvarsfördelning och redovisning

2.4.1 Hantering av intressekonflikter inom Catella-koncernen
Inom Catella-koncernen ("Catella") finns det flera bolag som investerar för egen eller kunders räkning. Verksamheten inom Catella Fonder är tydligt separerad från koncernen och vid utövandet av rösträtter skall endast hänsyn tas till andelsägarna oavsett vilka eventuella intressen Catella i övrigt kan ha i det berörda portföljbolaget. I samband med att Catella Fonder utövar sin rösträtt görs i varje enskilt fall en bedömning av om någon intressekonflikt kan uppstå för fonden eller fondandelsägarna och på vilket sätt denna i så fall bör hanteras. Att respektive fonds förvaltare ansvarar för att en fond röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning och för dess andelsägares bästa säkerställer att intressekonflikter omhändertas.

2.4.2 Användande av rösträtter
För det fall Catella Fonder utövar sin rösträtt sker detta i enlighet med respektive fonds mål och placeringsinriktning, såsom detta framgår av respektive fonds fondbestämmelser.

2.4.3 Ansvarsfördelning internt
Det yttersta ansvaret för att bevaka bolagshändelser och att en fond på en bolagsstämma röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning och mål, vilar på den ansvarige förvaltaren. Catella Fonder arbetar dock med utgångspunkten från att samtliga fonder skall ha en samsyn i viktiga frågor som rör portföljbolagets verksamhet. För detta ändamål har Catella Fonder utsett en ägaransvarig som, i samråd med ansvarig förvaltare, beslutar hur fonden skall rösta på stämman. Den ägaransvarige, som i nuläget är Catella Fonders VD, rapporterar i sin tur till Catella Fonders styrelse.

2.4.4 Agerande med annan extern ägare
Catella Fonder kan agera samfällt med bolag inom Catella eller annan extern ägare i enskilda frågor. Catella Fonder kan, om det bedöms lämpligt, ge fullmakt till utomstående att företräda Catella Fonder på en stämma. En sådan fullmakt skall föregås av samma förberedande arbete som om Catella Fonder själv, genom en anställd, skulle vara representerad på stämman.

2.4.5 Redovisning av ställningstaganden
Catella Fonder redovisar i efterhand på förfrågan och kostnadsfritt Catella Fonders ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor samt motiven för dessa till andelsägare.

3 Principer för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsfaktorer är affärskritiska och kan utgöra såväl möjligheter som risker i och med en ökad global medvetenhet kring omvärldsutmaningar samt kundernas ökade insikt inom området. Catella Fonder skrev under PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar i september 2009, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. PRIs 10 principer utgör grunden i Catella Fonders hållbarhetsarbete och vi tror att ökat fokus på hållbarhet bidrar till fondernas värdeutveckling genom att tillvarata både risker och möjligheter för portföljbolagen. Detta ställningstagande baseras såväl på våra egna värderingar som på våra kunders önskemål och har resulterat i att vi har integrerat miljö-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i vår förvaltningsverksamhet. Policyn omfattar samtliga Catella Fonders förvaltade aktiefonder. Då fonderna har olika karaktär och tillgångsslag har vi olika tillvägagångssätt där vi, antingen via externa leverantörer eller eget arbete, säkerställer att riktlinjer och policyn för hållbarhets- och ägarfrågor efterlevs. För mer information läs dokumentet " Riktlinjer för Catellas fonders hållbarhets- och ägarfrågor"

3.1 Granskning och genomlysning av bolag respektive portföljbolag med noterade aktier:

Catella Fonders förvaltare tar hänsyn till etiska aspekter i sina företagsanalyser och placeringsbeslut. Som vägledning i den dagliga förvaltningen har Bolaget utsett en hållbarhetsansvarig. Fondernas innehav och investeringsunivers genomlyses av extern leverantör utifrån två aspekter;

  • Portföljbolagets efterlevnad av globala normer och konventioner enligt UN Global Compact.
  • Portföljbolagets verksamhet inom kontroversiella sektorer och produkter där portföljbolag screenas bort utifrån den aktuella fondens hållbarhetsriktlinjer.
3.2 Uppföljning och dokumentation:

Riskfunktionen är ansvarig för att övervaka att Catella Fonders principer för ansvarsfulla investeringar följs i förvaltningen av dess fonder. Dokumentationen av Catella Fonders arbete med hållbarhets- och ägarfrågor säkerställs och följs upp dels av funktionen för regelefterlevnad och dels av Hållbarhetsansvarige. Mer om Catella Fonders arbete med hållbarhet finns på vår hemsida.

4 Hantering av insiderinformation i ägarutövandet

Catella Fonders uppdrag vid förvaltningen av värdepappersfonder och specialfonder är att uteslutande handla i andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär att Catella Fonder så långt som möjligt ska undvika restriktioner i förvaltningen av fonderna. Catella Fonder undviker därför i möjligaste mån att ta del av kurspåverkande information som inte är allmänt känd eller offentliggjord, dvs insiderinformation, eller att ta del av information som är i gränslandet till insiderinformation – gråzoner, gemensamt benämnda "insidersituationer". Från tid till annan kommer Catella Fonder trots detta att hamna i insidersituationer. I dessa situationer gäller bland annat att kretsen av personer som internt informeras om insidersituationen ska hållas så begränsad som möjligt och att Catella Fonder ska vidta åtgärder för att förhindra att anställda använder informationen för egen räkning eller i bolagets verksamhet.

Frågor beträffande Catella Fonders policy inom ägarfrågor besvaras av bolagets VD.

Fastställd av styrelsen den 28 november 2018

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 28 november 2018

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.