Skip to content Go to main navigation Go to language selector

​Ägarpolicy

Catella Fondförvaltning AB (”Catella”) handlar uteslutande i kundernas gemensamma intresse. Målet för förvaltningen är att våra kunders förmögenhet skall utvecklas så bra som möjligt.

1. Inledning

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, 15 kap. 9 § §, och enligt EU-kommissionens delegerade genomförandeförordning art. 37 skall styrelsen i ett fondbolag och en förvaltare av alternativa investeringsfonder fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget skall följa för att bestämma när och hur det skall använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje fond.

Syftet med detta dokument är att redovisa hur Catella Fondförvaltning AB ("Catella Fonder") utövar sitt ägarinflytande och däribland hur och i vilka situationer, den rösträtt som följer på de investeringar som görs inom ramen för bolagets verksamhet, skall utnyttjas. Grundläggande för alla situationer är att Catella Fonder uteslutande skall agera i fondandelsägarnas gemensamma intresse och rösträtter endast användas till förmån för respektive fond. Målet är att fonderna ska ge så hög avkastning som möjligt givet fondens risknivå. Ägarrollen utövas så att portföljbolagens värde och därmed fondandelarnas värde långsiktigt maximeras. Fondernas tillgångar ingår inte i Catella Fonders balansräkning och andelsägarna kan när som helst ta ut sina pengar ur fonderna. Därför är det viktigt att Catella Fonder vid behov och utan dröjsmål kan sälja fondernas aktier.

2. Principer för utövande ägarinflytande

Catella Fonder investerar för fondernas räkning i framförallt aktier, obligationer och andra skuldförbindelser samt derivatinstrument. Utvecklingen av de portföljbolag som Catella Fonder investerar i följs upp löpande och om utveckling ger anledning till missnöje kan Catella Fonder välja att uttrycka detta genom att avyttra sitt innehav, föra en dialog med företagsledningen eller utöva inflytande genom de rättigheter som följer av fondernas ägande.

Catella Fonder ska som ägare agera aktivt i ett portföljbolag, eller i en viss fråga, om man bedömer att det därigenom är möjligt att, antingen ensamt eller i samverkan med andra ägare, skapa ett ekonomiskt mervärde för andelsägarna. Möjligheten att skapa mervärde varierar mellan olika portföljbolag och beror på t.ex. storleken på fondernas innehav, fondernas potentiella avkastning från innehavet, vilka förbättringsmöjligheter som finns i styrningen av portföljbolaget och portföljbolagets ägarstruktur i övrigt.

3. Deltagande i bolagsstämmor

Catella Fonder ska normalt delta i bolagsstämmor i de portföljbolag där fonderna är stora aktieägare, liksom på stämmor i andra portföljbolag där centrala frågor behandlas, och på dessa stämmor utöva sin rösträtt. Catella Fonder anser sig vara "stor aktieägare" om fonderna äger 5 procent eller mer av kapital och/eller röster i ett visst portföljbolag. Beroende på hur ägarstrukturen ser ut i övrigt, och vilka möjligheter till ägarsamverkan som finns, kan dock ett aktivt agerande bli aktuellt även i andra portföljbolag.

4. Medverkan i valberedningar m.m.

Catella Fonder kan, om detta bedöms kunna skapa ett mervärde för andelsägarna, utöva ägarinflytande genom att ha representanter i valberedningen hos vissa portföljbolag. I undantagsfall kan det också vara aktuellt för Catella Fonder att utse representanter att ingå i styrelsen hos portföljbolag.

Beslut om att ställa representanter till förfogande för ett portföljbolags valberedning eller styrelse fattas av verkställande direktören.

5. Användande av rösträtter och bevakning av bolagshändelser

1. Inom Catella-koncernen ("Catella") finns det flera bolag som investerar för egen eller kunders räkning. Verksamheten inom Catella Fonder är tydligt separerad från dessa övriga verksamheter och Catella Fonder ska därför vid utövandet av rösträtter endast ta hänsyn till vad som är bäst för andelsägarna oavsett vilka eventuella intressen Catella i övrigt kan ha i det berörda portföljbolaget. Detta utesluter emellertid inte att ett samfällt agerande mellan Catella Fonder och ett annat bolag inom Catella (eller för den delen en extern ägare) i enskilda frågor kan bedömas vara i andelsägarnas intresse. För det fall Catella Fonder utövar sin rösträtt sker detta i enlighet med respektive fonds mål och placeringsinriktning, såsom detta framgår av respektive fonds fondbestämmelser. I samband med att Catella Fonder utövar sin rösträtt görs i varje enskilt fall en bedömning av om någon intressekonflikt kan uppstå för fonden eller fondandelsägarna och på vilket sätt denna i så fall bör hanteras.

2. Det yttersta ansvaret för att bevaka bolagshändelser och att en fond på en bolagsstämma röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning och mål, vilar på den ansvarige förvaltaren. Catella Fonder arbetar dock med utgångspunkten från att samtliga fonder skall ha en samsyn i viktiga frågor som rör portföljbolagets verksamhet. För detta ändamål har Catella Fonder utsett en ägaransvarig som, i samråd med ansvarig förvaltare, beslutar hur fonden skall rösta på stämman. Den ägaransvarige, som i nuläget är Catella Fonders VD, rapporterar i sin tur till Catella Fonders styrelse.

3. Att respektive fonds förvaltare ansvarar för att en fond röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning säkerställer att intressekonflikter omhändertas.

4. Catella Fonder kan, om det bedöms lämpligt, ge fullmakt till utomstående att företräda Catella Fonder på en stämma. En sådan fullmakt skall föregås av samma förberedande arbete som om Catella Fonder själv, genom anställd person, skulle vara representerad på stämman.

Catella Fonder redovisar i efterhand på förfrågan och kostnadsfritt Catella Fonders ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor samt motiven för dessa till andelsägare.

6. Principer för information om arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar 

Hållbarhetsfaktorer är affärskritiska och kan utgöra såväl möjligheter som risker i och med en ökad global medvetenhet kring omvärldsutmaningar samt kundernas ökade insikt inom området. Catella Fonder skrev under PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar i september 2009, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. PRIs 6 principer utgör grunden i Catella Fonders hållbarhetsarbete och vi tror att ökat fokus på hållbarhet bidrar till fondernas värdeutveckling genom att belysa risker och möjligheter för portföljbolagen. Detta ställningstagande baseras såväl på våra egna värderingar som våra kunders önskemål och har resulterat i att vi har integrerat miljö-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i vår förvaltningsverksamhet. Policyn omfattar samtliga Catella Fonders aktivt förvaltade aktiefonder – inklusive Catella Hedgefond (Catella Sverige Index är undantagen från denna del), och deras nordiska aktieinnehav.

1. Granskning och genomlysning av innehav: Catella Fonders förvaltare tar hänsyn till etiska aspekter i sina företagsanalyser och placeringsbeslut. Som vägledning i den dagliga förvaltningen har Bolaget utsett en hållbarhetsansvarig. Fondernas innehav och investeringsunivers (baserat på indexen SIXRX och VINX) genomlyses två gånger per år av Sustainalytics utifrån

  1. Globala normer och konventioner vilken identifierar portföljbolag involverade i kränkningar av internationella normer gällande miljön, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor.
  2. Kontroversiella sektorer och produkter utifrån Catella Sverige Aktiv Hållbarhet's Hållbarhets policy.

Resultatet av screeningen följs upp internt inom Catella Fonder av förvaltarna och Riskfunktionen. Normbrytande portföljbolag avyttras när information erhålls om att portföljbolaget bryter mot principerna ovan. Portföljbolag involverade i kontroversiella sektorer och produkter hanteras enligt de för respektive fond uppställda hållbarhetskriterier som finns i informationsbroschyren. 

2. Hållbarhet i portföljbolagets ägarstyrning: I den löpande kontakten med portföljbolagen ska förvaltarna föra en dialog om riskerna knutna till ESG både på företagsnivå och underleverantörsnivå, samt uppmana företag att vara transparanta på området. Hållbarhetsansvarig skall vara en naturlig samtalspartner för förvaltarna vid inhämtandet av information om portföljbolag när det gäller etik.

Som ägare arbetar Catella Fonder för att de portföljbolag fonderna investerar i ska beakta etik och hållbarhet inom områdena Miljö, Samhälle och Ägarstyrning (ESG- Environmental, Social and Governance), i sina verksamheter. Catella Fonder arbetar även för ökad transparens och rapportering av ESG i företagen vi investerar i.

3. Uppföljning och dokumentation: Riskfunktionen är ansvarig för att övervaka att Catella Fonders principer för arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar följs i förvaltningen av dess fonder. Vidare dokumenteras arbetet med hållbarhet genom följande dokument.

  1. Årligen i en Hållbarhetsöversikt enligt Fondbolagens förenings riktlinjer, vilken återfinns på vår hemsida
  2. SWESIFs Hållbarhetsprofilen upprättas för närvarande för de aktivt förvaltade aktiefonderna – inklusive Catella Hedgefond (Catella Sverige Index är undantagen från denna del)
  3. PRI enkät, här redovisas Catella Fonders arbete.
  4. Årsberättelsen för våra fonder innehåller från och med 2018 redovisning av hur Hållbarhetsprofilen för respektive fond uppfyllts samt eventuella avvikelser och därmed vidtagna åtgärder.

Mer om Catella Fonders arbete med hållbarhet finns på vår hemsida i "Hållbarhetsöversikt Catella Fondförvaltning"

7. Hantering av insiderinformation i ägarutövandet

Catella Fonders uppdrag vid förvaltningen av värdepappersfonder och specialfonder är att uteslutande handla i andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär att Catella så långt möjligt ska undvika restriktioner i förvaltningen av fonderna. Catella undviker därför i möjligaste mån att ta del av kurspåverkande information som inte är allmänt känd eller offentliggjord, dvs insiderinformation, eller att ta del av information som är i gränslandet till insiderinformation – gråzoner, gemensamt benämnda ”insidersituationer”. Från tid till annan kommer Catella Fonder trots detta att hamna i insidersituationer. I dessa situationer gäller bland annat att kretsen av personer som internt informeras om insidersituationen ska hållas så begränsad som möjligt och att Catella Fonder ska vidta åtgärder för att förhindra att anställda använder informationen för egen räkning eller i bolagets verksamhet.

Frågor beträffande Catella Fonders policy inom ägarfrågor besvaras av bolagets ägaransvarige eller av bolagets VD.

Fastställd av styrelsen den 12 februari 2018

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 14 februari 2018

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.