Skip to content Go to main navigation Go to language selector

​Bästa möjliga resultat

Fondbolag är skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order för fonds eller förvaltad portföljs räkning. Härmed avses fondbolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder och portföljer bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra väsentliga förhållanden. 

Dessa faktorer ska ställas i relation till bl.a. fondens/portföljens mål, placeringsinriktning, riskprofil och transaktionens beskaffenhet.

Inom Catella Fondförvaltning AB, Bolaget, finns interna riktlinjer för hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av samarbetsföretag ska ske.

Bolaget har fastställt att bästa möjliga resultat normalt ska bedömas med hänsyn till i första hand den totala kostnaden störst betydelse. Den totala kostnaden omfattar priset på det finansiella instrumentet och de kostnader som hänför sig direkt till utförandet av transaktionen. I vissa fall kan dock portföljtransaktionens beskaffenhet eller egenskaper hos det finansiella instrumentet eller handelsplatsen påverka den relativa betydelsen den totala kostnaden. Vidare kan det vara av betydelse om ordern på grund av sin storlek eller typ enligt Bolagets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan.

Andelsägare och kunder kan vända sig till Bolaget för ytterligare information om Bolagets interna riktlinjer om bästa möjliga resultat.
Se nedan för de motparter Bolaget använder.

Läs här för att se vilka motparter bolaget använder

Senast uppdaterad: 8 december 2020

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 8 december 2020

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här