Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ersättningar

Styrelsen i Catella Fondförvaltning AB, Bolaget, fastställde i mars 2019 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Bolaget ingår i en konsoliderad situation med Catella Bank S.A. som ansvarigt institut och har därför även tagit i beaktande de regelverk som gäller för den konsoliderade situationen.

I enlighet med dessa regelverk har Bolaget en ersättningspolicy som omfattar alla anställda i Bolaget och möjliggör dels konkurrenskraftiga ersättningar på de marknader där Bolaget konkurrerar om kompetent och erfaren personal och dels är upprättad i syfte att främja en sund och effektiv riskhantering samt att tjäna Bolagets långsiktiga intressen. Definition av anställd som kan påverka bolagets risknivå är gjord efter noggranna analyser av verksamheten samt genomgång av Bolagets policys. Enligt denna policy definieras årligen, via styrelsebeslut, de anställda som bedöms kunna påverka Bolagets risknivå, som särskilt reglerad personal. Detta omfattar bland annat den verkställande ledningen, anställda med ansvar för kontrollfunktioner samt risktagare. Som risktagare har Bolaget identifierat samtliga förvaltare samt Bolagets Senior Sales Managers Sales Manager. För särskilt reglerad personal ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp och betalas ut i lika delar per år under de tre efterföljande åren.

Styrelsen har utsett en Ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande samt en särskild ledamot i styrelsen. Ersättningskommittén har hållit ett möte avseende 2018 års rörliga ersättning. Ersättningskommittén gör en oberoende bedömning av ersättningspolicyn och Bolagets ersättningssystem samt, tillsammans med VD, bereder styrelsens beslut om ersättning och åtgärder i enlighet med ersättningspolicyn.

Bolagets internrevision granskar självständigt, som oberoende kontrollfunktion, att Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn. Rapportering sker till styrelsen vid behov och i vart fall årligen innan årsredovisningen fastställs på årsstämman.

Läs hela dokumentet

Senast ändrad: 17 april 2019

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.