Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Hållbarhetsöversikt

Catella Fondförvaltning AB, (Catella) förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Vi erbjuder fyra typer av fonder och placeringsinriktningar; alternativa fonder, aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Vårt geografiska fokus och kunnande är koncentrerat till Norden.

Hållbarhet för oss

Hållbarhetsfaktorer är affärskritiska och kan utgöra såväl möjligheter som risker i och med en ökad global medvetenhet kring omvärldsutmaningar samt kundernas ökade insikt inom området. Catella skrev under PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar i september 2009, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. PRIs 6 principer utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete och vi tror att ökat fokus på hållbarhet bidrar till fondernas värdeutveckling genom att belysa risker och möjligheter för portföljbolagen. Detta ställningstagande baseras såväl på våra egna värderingar som våra kunders önskemål och har resulterat i att vi har integrerat miljö-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i vår förvaltningsverksamhet.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Investeringsbesluten i fonderna grundas på förvaltarnas bolagsanalyser i vilken vi söker portföljbolag som är rätt positionerade för framtiden där faktorer såsom affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker analyseras. Hållbarhetsfaktorer bedöms parallellt med finansiella faktorer för att utvärdera portföljbolaget - och i slutändan aktiens potential. Ett portföljbolags hållbarhetsprofil bedöms såväl utifrån riskaspekter som möjligheter.

Fondernas innehav och investeringsunivers (baserat på indexen SIX RX och VINX) genomlyses halvårsvis utifrån internationella normer, konventioner och negativa kriterier. I dagsläget återfinns inget normbrytande bolag i indexen SIX RX och VINX. I det fall ett portföljbolag bedöms bryta mot principerna ovan avyttras innehavet så snart som möjligt med hänsyn tagen till andelsägarnas intressen. Detta gäller alla Catellas aktivt förvaltade aktiefonder – inklusive Catella Hedgefond (Catella Sverige Index är undantagen från denna del), och deras nordiska aktieinnehav.

Hållbarhet i ägararbetet

Catella är via sina förvaltade fonder ägare i många svenska börsbolag vilket medför ett ansvar och en möjlighet att påverka portföljbolagen. Vi fokuserar vårt ansvar och därmed vår påverkan till de portföljbolag där vi har en större ägarandel, eftersom det är där vi kan göra störst nytta. Syftet med vårt ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och bidra till en långsiktigt sund utveckling av portföljbolagen och den finansiella marknaden. Vi arbetar för en ökad generell transparens och rapportering inom Miljö, Samhälle och Ägarstyrning (ESG - Environmental, Social, Governance). LÄS VÅR ÄGARPOLICY.

Ägararbetet innefattar mer konkret:

  • Bolagets förvaltare för en kontinuerlig dialog med portföljbolagen om riskerna knutna till ESG både på företagsnivå och underleverantörsnivå, samt uppmana företag att vara transparanta på området, som en integrerad del av den fundamentala analysen.
    • Vi deltar selektivt i valberedningsarbete där bland annat förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande tas fram till årsstämman och som ultimat påverkansmetod kan vi utnyttja fondens rösträtt på årsstämmor. Under 2017 har vi deltagit i valberedningar för Alcadon, DistIT, BE Group, Note samt IAR.
  • Vi deltar selektivt i ägardialoger specifikt inom hållbarhet.

Hållbarhets- och temafonder

Catella har under året tagit ytterligare ett steg i arbetet med hållbarhet genom att omprofilera Catella Reavinstfond till Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. Fonden har en uppdaterad investeringsprocess i vilken hållbarhet finns med i alla steg av investeringsbeslutet. Ambitionen är att aktivt välja in bolag med hållbarhet djupt förankrad i affärsmodellen samt ha tydliga gränsdragningar vad gäller investeringar i etiskt ifrågasatta sektorer

Resurser och åtaganden för hållbarhet

Catellas förvaltare är ansvariga för att arbeta enligt Catellas interna riktlinjer vilka inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsprocessen. Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka de portföljbolag fonden gjort investeringar i. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och bolagsdialoger.
Under året har samtliga medarbetare inom förvaltning, risk och säljorganisationen genomgått en grundläggande kurs om hållbarhet. Catella har i och med detta på bred basis höjt kunskapsnivån i bolaget och ökat möjligheterna till att identifiera risker och möjligheter inom hållbarhet.

Vidare har Småbolagsfonden och Hedgefondens hållbarhetsambition förtydligats gällande gränsdragningar i etiskt ifrågasatta sektorer.

Catella har avtal med Sustainalytics som tillhandahåller som genomför normbaserad screening på bolagsnivå på de portföljbolag som ingår i fonderna. Sustainalytics tillhandahåller även bolagsanalys för en stor del av SIX RX och VINX i vilken bolagets förhållningssätt och transparens gällande ESG-frågor samt kontroversiella spörsmål analyseras och betygsätts.

Catella är medlemmar i Swesif och deltar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägar- och hållbarhetsfrågor. Daglig kontroll utförs av riskfunktionen som säkerställer att fonden endast har investerat i tillåtna innehav. Screening med avseende på hållbarhet görs halvårsvis.

Hållbarhetsarbetet beskrivs i en årlig rapport sammanställs till PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar och Catella Fondförvaltning AB 's Ägarpolicy. Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår via fondernas Års- och Halvårsredogörelser.

Vill du veta mer?

Nedan finner du kontaktinformation och länk till vår samlingssida för hållbarhetsarbete.

ÄGARPOLICY 
CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHETS HÅLLBARHETSPOLICY
LÄS MER PÅ PRI:S HEMSIDA
LÄS MER PÅ HÅLLBARHETSPROFILEN

 

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här