Skip to content Go to main navigation Go to language selector

​Information om incitament

Fondbolag får i samband med sin fond- och portföljförvaltning, endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Vissa incitament som betalas eller ges till eller av en tredje part, måste vara utformade på sådant sätt att de höjer kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra förvaltaren från att agera i investerarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Catella Fondförvaltning AB ("Fondbolaget") betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till investerare på begäran.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Härutöver betalar fonderna eventuell skatt, depåavgift, kostnader för exekvering (courtage) samt analyskostnad och motsvarande till tredje part. Fonderna belastas endast med analyskostnader i den mån sådana kostnader är till nytta för fonden och hänförliga till fondens placeringsinriktning.

Fondernas courtagekostnader är inte kända i förväg och belastar fonderna löpande i samband med fondernas köp och försäljning av finansiella instrument. Fondbolaget använder en så kallad budgetmodell för beräkning av analyskostnad, vilket innebär att analyskostnad beräknas och debiteras fonderna helt oberoende av de transaktioner som genomförs i underliggande värdepapper i respektive fond. Fonderna debiteras istället dagligen en upplupen kostnad baserat på en budget som fastställs årligen. Den totala kostnaden för courtage, analys och andra transaktionsrelaterade kostnader som belastat en fond under ett år, med särskild uppgift om särskiljbar kostnad för analys, framgår av fondens årsberättelse.

Ersättning vid diskretionär portföljförvaltning

Vid diskretionärt förvaltade uppdrag erhåller Fondbolaget fast och rörligt förvaltningsarvode enligt avtal som i regel uppgår till viss procentsats på det förvaltade kapitalet.

Ersättning till distributörer m.fl.

Fondbolaget har ingått avtal som innebär att fondbolaget utger ersättningar baserade på och uppgående maximalt till det förvaltningsarvode som tas ut ur Fondbolagets förvaltade fonder. Avtalen är typiskt sett träffade med distributörer (t.ex. banker, försäkringsförmedlare och värdepappersbolag) som förmedlar Fondbolagets fonder på uppdrag från Fondbolaget, men kan i särskilda fall även förekomma med andra investerare. Ersättning utgår i regel i form av en procentsats av det förvaltningsarvode, fast och i förekommande fall rörligt. Fondbolaget uppbär på det kapital som en distributör eller en investerare har investerat. Ersättning kan även betalas ut till investerare som använder Bolagets fonder som komponent i sammansatta strukturerade produkter.

Ersättning från tredje part

Fondbolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commission).

Uppdaterad senast: 8 december 2020

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 8 december 2020

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här