Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Information om klagomål

Celina Fondförvaltning AB (Bolaget) eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är något vi tar på största allvar. Klagomål som inkommer till oss behandlas omsorgsfullt och med skyndsamhet.

Klagomål

Med klagomål i detta sammanhang menas ett konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt i ett enskilt ärende och där Bolaget inte kan tillmötesgå investerarens/kundens krav. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar är i detta sammanhang inte klagomål och inte heller missnöjesyttringar och synpunkter där situationen kan lösas direkt, snabbt och enkelt på ett vänskapligt sätt vid kontakten mellan investeraren/kunden och handläggaren hos Bolaget. Klagomål ska ske skriftligt, via brev, fax eller e-post till Celina Fondförvaltning AB, Compliance officer, Box 7328, 103 90 Stockholm alternativt e-post till compliance@celinafonder.se eller på fax till 08-6110130.

Klagomål avseende Catella SICAV

Om en investerare i Catella SICAV framför ett konkret missnöje med Bolagets förvaltning eller distribution av Catella SICAV ska klagomålet handläggas enligt nedan. Dessa klagomål ska även månatligen rapporteras till FundRock Management Company S.A. i Luxemburg.

Klagomål rörande Catella S.A., SICAV-SIF

Om en investerare i Catella S.A., SICAV-SIF framför ett konkret missnöje med Bolagets förvaltning eller distribution ska klagomålet handläggas enligt ovan. Dessa klagomål ska även månatligen rapporteras till fondens styrelse samt förvaringsinstitutet i Luxemburg.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig är Bolagets Compliance officer. 

Handläggning av klagomål

Klagomål ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar informeras du inom den tiden om handläggningen av ärendet.

Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.

Om du som kund inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomåls så vänder du till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för den vägledning som kan erhållas där eller till den kommunala konsumentvägledningen.

Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Uppdaterad senast: 8 december 2020

Senast ändrad: 8 december 2020

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här