Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet på Catella Fonder

Catella Fondförvaltning AB (”Catella”) handlar uteslutande i kundernas gemensamma intresse. Målet för förvaltningen är att våra kunders förmögenhet skall utvecklas så bra som möjligt.

1      Bakgrund och Syfte

Detta dokument redovisar hur Catella Fondförvaltning AB (”Catella Fonder”) utövar sitt ägarinflytande och däribland hur och i vilka situationer, den rösträtt som följer på de investeringar som görs inom ramen för bolagets verksamhet, skall utnyttjas.

I vårt uppdrag att förvalta fondandelsägarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt ingår att dagligen övervaka utvecklingen av fondernas investeringar. I det fall utvecklingen inte motsvarar våra förväntningar är alltid det första steget att initiera en bolagsdialog. I det fall bolaget inte på ett tillfredställande sätt adresserar de uppkomna frågeställningarna, måste ansvarig förvaltare göra en avvägning mellan möjligheterna att åstadkomma förändring via fortsatt dialog eller avveckling att aktuella instrumentet.

Det övergripande målet för Catella Fonders ägarinflytande syftar till att fonderna ska ge så hög avkastning som möjligt givet fondens risknivå. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i vår investeringsprocess. Integrering av ESG-faktorer höjer kvaliteten på investeringsprocessen och ligger i linje med att maximera värdet för fondandelsägarna. Utöver värdemaximering för fondandelsägarna och hållbarhetshänsyn, ska Catella Fonder verka för att allmänhetens förtroende för portföljbolagen och finansmarknaden är högt.

Som långsiktig ägare påverkar Catella Fonder bolag i huvudsak på tre nivåer.

  1. Bolagsdialoger med företrädare för portföljbolaget.
  2. Röstning på bolagsstämmor.
  3. Valberedningsarbete där Catella Fonder tillhör en av de större aktieägarna med förbehållet att Catella Fonders handelsfrihet inte begränsas i orimlig omfattning.

Vår möjlighet att utöva ägarinflytande står i proportion till storleken på vårt ägande och portföljbolagets ägarstruktur i övrigt. Med det sagt saknar vi inte möjlighet att agera för att nå ett resultat som gynnar våra andelsägare i det fall där vi är en liten ägare eller har indirekt inflytande via exempelvis räntebärande investeringar. 

2      Aktivt ägande  

2.1      Bolagsdialoger

Förvaltarna träffar löpande befintliga och potentiella nordiska portföljbolag. Vid dessa möten förs dialog rörande bolagens övergripande strategi och bolagens finansiella och icke finansiella resultat samt kapitalstruktur. I dialogen berörs de risker och möjligheter som är förknippade med verksamheten. Portföljbolagens miljömässiga och sociala påverkan, bolagsstyrnings relaterade frågor diskuteras också i dessa möten.

Förvaltarna baserar dessa dialoger på intern och extern analys avseende bolagens övergripande strategi och bolagens finansiella och icke finansiella resultat.  Vid dialoger som avser miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings relaterade frågor har förvaltarna, utöver den interna analysen, stöd av extern leverantör som genomlyser aktuella portföljbolag utifrån hållbarhetsaspekter. Bolagsdialoger är en viktig del av investeringsprocessen och bidrar även till nya investeringsidéer.

Ur ett riskperspektiv är de portföljbolag som har förhöjda risker inom hållbarhetsområdet prioriterade i dessa bolagsdialoger. Förvaltarna påpekar tillkortakommanden i hållbarhetsarbetet och verkar för förbättring i portföljbolag som erhållit låga betyg på sitt hållbarhetsarbete. Vår valda externa leverantör av hållbarhetsdata utvärderar bolagens hållbarhetsarbete och följer upp aktuella kontroverser och problem. Hållbarhetsansvarig skall vara en naturlig samtalspartner för förvaltarna vid inhämtandet av information om portföljbolag när det gäller hållbarhet.

Ansvarig förvaltare genomför, dokumenterar och följer upp dialogerna.

2.2      Bolagsstämmor

2.2.1         Deltagande

Styrande för Catella Fonders deltagande i bolagsstämmor är materialitetsprincipen, det vill säga vi deltar i stämmor i portföljbolag, som har väsentlig betydelse för utvecklingen i våra fonder. Catella Fonder kan också delta i bolagsstämmor där beslut ska fattas som förväntas ha en stor påverkan på portföljbolagets verksamhet, även om vårt ägande är mindre, men där möjligheter till ägarsamverkan finns. Catella Fonder deltar normalt även i bolagsstämmor där vi deltagit i valberedningsarbete och/eller är stor aktieägare. Catella Fonder anser sig vara stor aktieägare om fonderna äger 5 procent eller mer av kapital och/eller röster i ett portföljbolag.  

Catella Fonder använder sig i normalfallet inte av röstningsrådgivare. Catella Fonder kan, om det bedöms lämpligt, ge fullmakt till utomstående att företräda Catella Fonder på en stämma. En sådan fullmakt skall föregås av samma förberedande arbete som om Catella Fonder själv, genom en anställd, skulle vara representerad på stämman. Genom fullmakten säkerställs att röstning sker i enlighet med våra principer.

I de fall när aktier i portföljbolaget är utlånade kallas lånet hem över bolagsstämman och ytterligare utlåning sker ej förrän efter bolagsstämman.

Det yttersta ansvaret för att bevaka bolagshändelser och att en fond på en bolagsstämma röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning och mål, vilar på den ansvarige förvaltaren. Catella Fonder arbetar dock med utgångspunkten att samtliga fonder skall ha en samsyn i viktiga frågor som rör portföljbolagets verksamhet. För detta ändamål har Catella Fonder utsett en ägaransvarig som, i samråd med ansvarig förvaltare, beslutar hur fonden skall rösta på stämman. Ägaransvarig är bolagets VD.

2.2.2         Ställningstagande

2.2.2.1     Styrelsen i portföljbolaget

Vår grundläggande inställning är att portföljbolagets styrelse är tillsatt på aktieägarnas mandat och att alla styrelsefrågor ska hanteras utifrån den befintliga ägarkretsens perspektiv. Vi anser också att styrelseledamöter bör äga aktier i bolaget. Portföljbolagets styrelse bör i övrigt uppfylla de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger.

2.2.2.2     Incitamentsprogram:

Det är portföljbolagets styrelses uppgift att säkerställa att incitamentsstrukturen optimeras utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv och så att bolagsledningens intressen är gemensamma med ägarnas. Deltagandet i incitamentsprogrammen bör innebära en viss grad av ekonomisk risk varför helt subventionerade program i normalfallet inte är lämpliga. Bedömning av rimliga kostnader för program och eventuell utspädning görs utifrån branschen i övrigt. Portföljbolagets styrelse bör även informera och förankra förslag till incitamentsprogram hos de större ägarna i god tid före stämman.

2.2.2.3     Budsituationer:

Portföljbolagets styrelse ska verka utifrån de befintliga ägarnas perspektiv genom hela processen och överse att budgivaren inte ger några utfästelser till ledning eller styrelse före budet accepterats. Principen om likabehandling bör gälla även i bolag med olika aktieslag där budpremie bör vara samma för alla aktieslag.

2.3      Valberedningar

I det fall Catella Fonder tillhör en av de större aktieägarna bör vi utöva ägarinflytande genom att ha representanter i valberedningen hos portföljbolag, under förutsättning att innehavet är långsiktigt och det bedöms kunna skapa ett mervärde för andelsägarna. I valberedningens arbetsuppgifter ingår att utvärdera befintlig styrelse, lägga fram förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvodering av styrelseledamöter, styrelseordförande, utskottsledamöter och utskottsordförande. Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisor.

I vårt deltagande i valberedningar arbetar Catella Fonder aktivt för en kompetent, erfaren, mångsidig och jämlik styrelse. Beslut om att ställa representanter till förfogande för ett portföljbolags valberedning eller styrelse fattas av verkställande direktören.

2.4      Samarbeten och ställningstagande i ägarfrågor

Catella Fonder bör agera samfällt med bolag inom Catella eller annan extern ägare och/eller relevanta intressenter i enskilda frågor om vi anser att det ligger i fondandelsägarnas intresse. Idag är vi aktiva medlemmar i Fondbolagens förening där vi sitter med i arbetsgruppen för ägar- och hållbarhetsfrågor. Här driver vi frågor tillsammans med övriga representanter från branschen kring transparens, reglering och rapportering.  Vidare är vi aktiva medlemmar, och sedan 2019-05-23 styrelsemedlemmar, i Swesif där vi primärt deltar i projekt kring Swesifs aktiviteter och utbildningsevents.

Catella Fonder har skrivit under FNs Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Detta utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete i vilket vi integrerar hållbarhetsfrågor i analysen, agerar aktiva ägare och förespråkar transparens och genomlysning av portföljbolagen vi investerar i.

2.5      Hantering av intressekonflikter och insiderinformation

Inom Catella-koncernen (”Catella”) finns det flera bolag som investerar för egen eller kunders räkning. Verksamheten inom Catella Fonder är tydligt separerad från dessa koncernbolag och vid utövandet av rösträtter skall endast hänsyn tas till andelsägarna oavsett vilka eventuella intressen Catella i övrigt kan ha i det berörda portföljbolaget. I samband med att Catella Fonder utövar sin rösträtt görs i varje enskilt fall en bedömning av om någon intressekonflikt kan uppstå för fonden eller fondandelsägarna och på vilket sätt denna i så fall bör hanteras. Att respektive fonds förvaltare ansvarar för att en fond röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning och för dess andelsägares bästa säkerställer att intressekonflikter omhändertas.

Catella Fonders uppdrag vid förvaltningen av värdepappersfonder och specialfonder är att uteslutande handla i andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär att Catella Fonder så långt som möjligt ska undvika restriktioner i förvaltningen av fonderna. Catella Fonder undviker därför i möjligaste mån att ta del av kurspåverkande information som inte är allmänt känd eller offentliggjord, dwt vill säga insiderinformation, eller att ta del av information som är i gränslandet till insiderinformation – gråzoner, gemensamt benämnda ”insidersituationer”. Från tid till annan kommer Catella Fonder trots detta att hamna i insidersituationer. I dessa situationer gäller bland annat att kretsen av personer som internt informeras om insidersituationen ska hållas så begränsad som möjligt och att Catella Fonder ska vidta åtgärder för att förhindra att anställda använder informationen för egen räkning eller i bolagets verksamhet.

3      Principer för hållbarhet på Catella Fondförvaltning AB (Catella Fonder)

Catella Fonder ska ta hållbarhetshänsyn som möter våra kunders förväntningar Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i vår investeringsprocess. Integrering av ESG-faktorer höjer kvaliteten på investeringsprocessen och ligger i linje med att maximera värdet för fondandelsägarna. 

3.1      Hållbarhet för oss

Vi har en stark tro på att hållbarhetsanalysen måste integreras med den finansiella analysen för att vara värdeskapande i sann bemärkelse. Detta arbete sker löpande som en naturlig och integrerad del av den traditionella förvaltarrollen där vi gör en uppskattning av portföljbolagets möjligheter till framtida tillväxt och lönsamhet. Genom att lägga till en bedömning av i vilken utsträckning hållbarhet förstärker eller försvagar portföljbolagets förutsättningar ökar vår förståelse och därmed träffsäkerheten i våra prognoser. Vi ser därmed på hållbarhet som en källa för att hitta investeringar. Catella Fonder arbetar även för ökad transparens och rapportering av ESG i portföljbolagen vi investerar i.

Vi tror att ökat fokus på hållbarhet bidrar till fondernas värdeutveckling genom att vi i högre grad kan undvika risker samt tillvarata möjligheter. Alla portföljbolag har varierande grad av exponering mot hållbarhetsrisker i någon form. Graden av risk och dess potentiella effekt på resultat- och balansräkning påverkas av inom vilken industri och var verksamheten bedrivs samt portföljbolagets ägarbild. Vi ställer högre krav på portföljbolag verksamma i kontroversiella industrier än portföljbolag med låg riskprofil. Vi använder externa analysfirmors bedömning av det enskilda portföljbolagets hållbarhetsarbete och tar med betygsättningen/ratingen som en del i vår investeringsprocess. Betygsättningen/ratingen ligger också till grund för ägardialogerna gällande hållbarhet som vi för med portföljbolagen.

3.2      Positiva urvalskriterier– Vad vi väljer in

Generellt söker vi portföljbolag som drivs av hållbarhet och dessutom kan uppvisa attraktiva finansiella kvaliteter, en tydlig affärsmodell, en tydlig vinst- och avkastningstrend som underskattas av marknaden. Vi utgår från FNs agenda 2030 för hållbar utveckling för att kartlägga affärsmodeller som kan gynnas strukturellt genom att erbjuda en lösning på ett eller flera av Agenda 2030s 17 mål. Vi har identifierat fyra teman som vi tror kan vara en källa till strukturell tillväxt och lönsamhet för portföljbolag med exponering mot dessa teman. Sist men inte minst undersöker vi i vilken mån portföljbolagens resultat- och balansräkning påverkas av hållbarhet. Genom att integrera hållbarhet med finansiell analys ökar vår förståelse för den långsiktiga potentialen i affärsmodellen.

3.3      Negativa Urvalskriterier – Vad vi väljer bort

Vi drar en tydlig gräns vid portföljbolag som producerar varor och tjänster som är förknippade med skadliga hälso- och miljöeffekter eller är beroendeframkallande. För absolutavkastande produkter kan vi ta korta positioner i dessa portföljbolag om vi anser att marknaden inte fullt ut prisat in riskerna. Detta ligger i linje med vår syn att hållbart företagande skapar värde och konkurrensfördelar över tid.

3.3.1         Kontroversiella produkter

För Bolagets fonder, förutom fondandelsfonderna, undviker vi helt portföljbolag som producerar tobak, alkohol, spel, pornografi, vapen, kol och olja, då dessa produkter är förknippade med skadliga hälsoeffekter, är starkt beroendeframkallande eller förknippade med allvarliga miljöeffekter.  Vi exkluderar även portföljbolag som distribuerar den kontroversiella varan eller tjänsten. Vi har valt att inte ta tredje parts ägande i beaktande då en finansiell placering inte faller under produktion och distribution av den kontroversiella varan eller tjänsten.

3.3.2         Normscreening

Bolagets fonder, förutom fondandelsfonderna, utesluter helt portföljbolag som bryter mot UN Global Compacts 10 principer och 42 konventioner. Bedömningen av huruvida portföljbolaget är normbrytande eller inte görs av Sustainalytics. Läs mer om UN Global Compact på www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

För onoterade räntebärande innehav sänder vi brev till portföljbolagens ledning för att upplysa dem om vår ambition och fokus på dessa frågor, uppmuntra dem att skriva på UN Global Compact och informera om vår exkluderingspolicy.

3.3.3         Undantag

  • I blandfonderna där vi investerar i externa fonder har vi satt som krav att fondbolaget ska ha skrivit under PRI. Vi jobbar kontinuerligt för att höja hållbarhetsnivån i våra blandfonder.
  • I vår indexnära fond applicerar vi samma exkluderingsstrategi som för aktiefonderna men arbetar inte med att välja in portföljbolag eftersom fonden i största möjliga mån ska följa sitt jämförelseindex.  Här har vi valt att helt exkludera det mest miljöskadliga fossila bränslet, kol. För resterande del av energisektorn har vi antagit ett restriktivt, men inte exkluderande, förhållningssätt med stor hänsyn tagen till sektorns inneboende ESG-risker.

4      redovisning uppföljning och upptrappning

4.1      Redovisning

Vi redovisar vårt aktieägarengagemang och arbete med hållbarhet i respektive fonds informationsbroschyr samt i dessa principer i vilka vi redogör för metoder avväganden och ställningstaganden. Redovisning av arbetet sker årligen på fondnivå i samband med fondernas årsberättelse. Här redogör vi för antalet portföljbolagsdialoger, exkluderingar och inkluderingar som gjorts med hållbarhetsmotiveringar. Vi redovisar även effekterna som vårt arbete haft dels på avkastning och dels på portföljbolagens rating eller förändringar som vi ser att vi har bidragit till. Därutöver framgår våra ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor, vårt deltagande i valberedningar, hur och på vilka stämmor vi röstat samt motiven för dessa.

Vidare kommer vi lägga större tonvikt vid klimatrapportering enligt TCFD samt vårt koldioxidavtryck per fond där detta är relevant.

4.2      Upptrappning

Om portföljbolag som vi inlett en dialog med inte visar på förändring eller förändringsvilja trappar vi upp vårt engagemang. Detta kan vi göra på en rad olika sätt. Påtryckningsarbetet kan göras tydligare i samarbete med andra aktieägare, eller andra intressenter till portföljbolaget. Vi kan även välja att använda bolagsstämman för att eskalera vår åsikt. I sista hand kommer vi att avyttra innehavet när och om bolagets inställning leder till en ökad risk för negativ finansiell påverkan. Val av upptrappningsmetod görs efter bedömning i det enskilda fallet och med andelsägarnas intresse i beaktning. Om portföljbolaget bedöms bryta mot internationella normer och konventioner kommer vi avyttra innehavet så snabbt det är möjligt och med andelsägarnas intresse i beaktning.

4.3      Uppföljning

Riskfunktionen på Catella Fonder är ansvarig för att övervaka att dessa principer följs i förvaltningen av fonderna. Funktionen för regelefterlevnad säkerställer att dokumentationen av Catella Fonders arbete med hållbarhets- och ägarfrågor säkerställs och följs upp. 

5      Regelverk som styr dessa principer

Enligt LVF, LAIF samt enligt EU-kommissionens delegerade förordning art. 37 skall styrelsen i ett fondbolag och en förvaltare av alternativa investeringsfonder fastställa principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om de förvaltade fondernas medel som placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES. Ett fondbolag och en förvaltare av alternativa investeringsfonder ska enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9 och 2013:10) även upprätta interna regler där det anges vilka strategier som skall följas för att bestämma när och hur rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje fond ska användas.

Fastställd av styrelsen den 4 december 2019

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 4 december 2019

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.