Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Avkastningsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Avkastningsfond är en räntefond med målsättning att uppnå stabil avkastning till låg risk.

Fonden investerar i nordiska obligationer utgivna av företag och stater. Tonvikten i investeringarna ligger i företag med högre kreditvärdighet, så kallad investment grade. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol, olja eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet. Fondens avkastning kommer, över tid, ha samvariation med den nordiska obligationsmarknaden. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag och traditionell makroanalys. Fondens sammansättning avspeglar Catellas syn på förutsättningarna till avkastning i förhållande till risk avseende kredit- samt ränterisk.

Vi anser inte att detta är ett läge då man bör vara alltför riskbenägen. Följaktligen avser vi att fortsätta sträva efter en väldiversifierad portfölj med relativt kort löptid i våra kreditinvesteringar och att fortsatt söka lägen att vara låg eller negativ ränterisk för att kunna skapa avkastning i ett läge när marknadsräntorna går upp.
Thomas Elofsson, 2019-12-31

Förvaltarkommentar

Den svenska riksbanken genomförde som förväntat en höjning av reporäntan i december och har därmed lämnat negativa styrräntor bakom sig. 

Vår bedömning är att ribban för att vi återigen ska få negativa styrräntor är mycket hög. I ett läge där konjunkturen och inflationen utvecklas svagare är nu tillgångsköp riksbankens främsta verktyg för penningpolitisk stimulans. En konsekvens av detta är att prissättningen på räntemarknaden är alltför aggressiv och vi förväntar oss att obligationer med löptider över 2 år behöver prisas om med högre räntor som följd.

Vi tror att 2020 kan bli året då finanspolitiken läggs om i en riktning som innebär mer finanspolitisk stimulans. Detta gäller både i Sverige och i övriga Europa. Under nästa år har USA presidentval. Ett sannolikt scenario är att det kommer att bli en tävling om vem av kandidaterna som kan lova mest finanspolitisk stimulans. Större budgetunderskott kommer att leda till större utbud av statsobligationer och i ett läge där centralbankerna redan köper an stor del av nettoutbudet av obligationer borde detta rimligen leda till att de långa räntorna pressas uppåt. Bättre konjunktur leder normalt till lägre sannolikhet för betalningsinställelser på företagsobligationer med lägre kreditspreadar som följd. Mot detta står att högre räntor, som borde följa på starkare konjunktur, riskerar att sätta press på kreditspreadar uppåt från dagens historiskt låga nivåer. 

Sammantaget tror vi fortsatt att avkastningspotentialen är större för mer riskabla placeringar och att mer kreditvärdiga företag s.k. ”Investment grade” har sämre förutsättningar att skapa avkastning under nästa år. Med det sagt så saknas inte risker. 

Vi anser inte att detta är ett läge då man bör vara alltför riskbenägen. Följaktligen avser vi att fortsätta sträva efter en väldiversifierad portfölj med relativt kort löptid i våra kreditinvesteringar och att fortsatt söka lägen att vara låg eller negativ ränterisk för att kunna skapa avkastning i ett läge när marknadsräntorna går upp.

Fondens andelsvärde steg marginellt i december. Såväl kreditexponering som ränteriskexponeringen gav ett svagt positivt bidrag till fondens avkastning under månadenen. Fondens duration uppgick till 0,15 år vid månadsskiftet. I övrigt genomfördes endast mindre justeringar i portföljen.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt, till en väl avvägd risk, givet de marknadsförutsättningar som råder. Fonden har en historik sedan 1999 och har under tiden uppvisat en stabil avkastning vilket understryker fondens profil som ett lågrisk alternativ bland ränteplaceringar. 

Fonden passar dig som vill ha en aktiv förvaltad räntefond med inriktning mot företagsobligationer med hög kreditvärdighet. 

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.