Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Av de fem bästa innehaven under månaden var fyra absolutavkastande Catellaprodukter och det är ett exempel på nyttan med att ha en viss andel av portföljen allokerad till alternativa investeringar.
Ola Mårtensson 2018-09-30

Förvaltarkommentar

Catella Balanserad sjönk med -0.66 % under september. Bästa bidragsgivare var Catella Nordic Long/Short Equity som steg med 1.5%, främst drivet av positionerna i norsk oil service. Näst bästa innehavet i september var investeringen i japanska aktiemarknaden. Jag har ökat upp exponeringen i japanska aktier efter sommaren och det är tillfredställande att se att den förändringen gör skillnad. Den svagaste utvecklingen ligger i amerikanska aktier, där kronförstärkningen gör att värdet sjunker. Av de fem bästa innehaven under månaden var fyra absolutavkastande Catellaprodukter och det är ett exempel på nyttan med att ha en viss andel av portföljen allokerad till alternativa investeringar.

September är ofta en transportsträcka till oktober då Q3-rapporterna kommer och det skall bli mycket intressant att se om skramlet kring tullar och tariffer har förändrat bolagens syn på framtiden. Räntorna i USA har stigit och det borde indikera att inflationstrycket i den amerikanska (och globala) ekonomin är stigande. Det är ett tecken på att det fortfarande går bra för företagen och att vinsterna borde kunna infria förväntningarna. Bolag med hög värdering kan vara känsliga för ränteuppgångarna, så som försiktighetsåtgärd har jag tagit ned övervikten i amerikanska aktier och ersatt dessa med Sverige och Japan. Tillväxtmarknaderna brottas fortfarande med de negativa konsekvenserna av de föreslagna tullarna och att höga amerikanska räntorna lockar kapital från perferin till USA, så i det här läget är jag inte överviktad Emerging Markets.

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.