Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Läs nyheten Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna

Under månaden signalerade den amerikanska centralbanken att toleransen för högre inflation är hög och att lägre arbetslöshet och starkare tillväxt nu är huvudfokus för penningpolitiken.
Thomas Elofsson, 2020-08-31

Förvaltarkommentar

Catella Balanserad steg med 2,8 % i augusti. Återhämtningen på världens finansmarknader gynnade fonden under månaden. Det främsta bidraget kom från globala aktier. Innehaven i övriga aktiefonder bidrog även de till den positiva avkastningen. Catella Balanserads innehav i absolutavkastande produkter bidrog positivt till avkastningen under månaden. Aktieexponeringen uppgår vid utgången av månaden till 51 %.

Risksentimentet under månaden var gott och drevs framförallt av en kraftig uppgång för teknikrelaterade aktier. Finansmarknaderna drevs av fortsatt penningpolitisk och fiskal stimulans, samhällen som öppnar upp med successiv återhämtning för ekonomin. Under månaden signalerade den amerikanska centralbanken att toleransen för högre inflation är hög och att lägre arbetslöshet och starkare tillväxt nu är huvudfokus för penningpolitiken. Med tanke på att penningpolitiken det senaste decenniet har haft svårt att nå inflationsmålet, bör man fråga sig om ett högre inflationsmål har någon praktisk betydelse. De främsta hoten i närtid är den geopolitiska utvecklingen med det amerikanska presidentvalet under hösten, samt det faktum att tillgångsmarknaderna i vissa delar visar bubbeltendenser. På längre sikt är den ekonomiska utvecklingen avgörande och man bör vara vaksam på att finanspolitiken inte är långsiktigt hållbar utan det behövs såväl högre tillväxt som högre inflation. Den avgörande frågan för finansmarknaden blir då fortsatt hur centralbankerna agerar i det fall tillväxten och inflationen överraskar på uppsidan.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här