Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 25% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget, och beroende på vår åsikt om marknaden så kan aktieandel variera från som lägst 35% till som högst 65%. I normalläget har vi ca: 30% av aktiedelen i Nordiska aktier och 70% i Globala. Vi kan variera fördelningen mellan regioner beroende på vår marknadstro men även variera mellan småbolagsfonder och index fonder. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder. Alla fonder som vi investerar i följer våra hållbarhetskriterier.

 

Catella Balanserad steg +1,27% i oktober. Största positiva bidraget kom från Catella Sverige Hållbart Beta.
Anders Wennberg, 2021-10-31

Förvaltarkommentar

Catella Balanserad steg +1,27% i oktober. Största positiva bidraget kom från Catella Sverige Hållbart Beta. Fonden halkade dock efter index som steg med 1,87% drivet av att fonden är överviktad både Globala småbolag och Utvecklingsländer som halkat efter de globala storbolagen. Fonden är hållbar och har ingen exponering mot fossila bränslen, vilket också bidrog till att fonden halkade efter index i oktober då energisektorn utvecklades starkt under månaden.

Under oktober månad noterade vi en uppgång på de flesta börser. MSCI World Index steg 3,6% i SEK och 5,6% räknat i dollar. Inflationsförväntningarna steg ytterligare under månaden till de högsta nivåerna vi sett på många år. Råvaru- och energipriserna fortsatte även de att generellt att stiga under månaden och containerfraktraterna ligger kvar på höga nivåer. Den ekonomiska statistiken var generellt god och något bättre än under september vilket gjorde att stagflationsoron lugnade ner sig och det gav draghjälp till börserna. Med fortsatt negativa realräntor framstår aktier fortfarande som ett hyfsat alternativ till obligationer. Marknaden skakade av sig oro för eventuella effekter av kommande tapering (att Federal Reserve ska minska köpen av obligationer) och kreditproblem i Kina. Slutet av oktober präglades av Q3 rapporterna som, i flera fall, gav stora rörelser för enskilda aktier men innebar att marknaden som helhet var lugnare.

Catella Balanserad har 53% exponering mot aktier, vilket vi ser som neutral positionering. Negativa realräntor och bra vinstutveckling för bolagen ger stöd åt börsen, men kommande åtstramningar från centralbankerna och något stigande räntor gör oss ändå försiktiga.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder. Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 25% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Ladda ner vCard
Sverige

Mattias Larsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 19
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här