Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Intressant med uppgången i USA är att den är begränsad till ett fåtal stora it-relaterade bolag som Amazon, Alphabet (Google) och Netflix, men kommer verkligen allt ske på nätet i framtiden?
Ola Mårtensson 2018-06-30

Förvaltarkommentar

Catella Balanserad var i princip oförändrad för månaden. Största bidragande innehaven var fondens amerikanska aktieinvesteringar. Både iShares Core S&P 500 och Vanguard S&P 500 steg med ungefär 2.5 % i kronor räknat. Intressant med uppgången i USA är att den är begränsad till ett fåtal stora it-relaterade bolag som Amazon, Alphabet (Google) och Netflix, men kommer verkligen allt ske på nätet i framtiden? Just nu verkar marknaden tro det, iaf vad det gäller vinstgenerering. På den negativa sidan drog Catella Nordic Long Short Equity och tillväxtmarknaderna ned resultatet och där är det framför allt hotet om ett uppblossande handelskrig som tynger innehaven. 
När man läser nyheterna kan man lätt få intrycket att allt är negativt på marknaden. Centralbankerna höjer räntorna eller slutar stimulera samtidigt som tillväxtprognoserna vacklar pga. utspelen kring tullar och tariffer. Typiska konjunkturindikatorer som kopparpriset och lutningen på avkastningskurvan visar på en försvagning av konjunkturen. Det som inte ger lika stora rubriker är att vinstprognoserna fortfarande är urstarka och om något har de skruvats upp och inte ned. Värderingen på börsen är inte heller lika utmanande som förut. Jag har tagit ned exponeringen mot tillväxtmarknaderna som ett resultat av osäkerheten kring handelshindren, men hurvida nästa steg är att ta av ännu mer risk eller åter höja risken med vinstprognoserna i ryggen är fortfarande oklart.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.