Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 25% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget, och beroende på vår åsikt om marknaden så kan aktieandel variera från som lägst 35% till som högst 65%. I normalläget har vi ca: 30% av aktiedelen i Nordiska aktier och 70% i Globala. Vi kan variera fördelningen mellan regioner beroende på vår marknadstro men även variera mellan småbolagsfonder och index fonder. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder. Alla fonder som vi investerar i följer våra hållbarhetskriterier.

 

Vår aktieavkastning har positivt hjälpts av vår allokering mellan olika geografier samt liten övervikt i aktier.
Anders Wennberg, 2021-03-31

Förvaltarkommentar

2021 har hittills präglats av förväntningar om stigande inflation, och denna trend fortsatte i mars om än i lite lugnare takt. Amerikanska långräntor fortsatte att stiga under mars månad, men räntor i Europa och råvaror som olja och koppar var snarare oförändrade eller föll tillbaka lite i mars. En växande ränteskillnad mellan USA och Europa hjälpte till att stärka dollarn.

Månaden har präglats av fortsatt brist på halvledare och andra komponenter vilket resulterat i produktionsstörningar för andra produkter som bilar, lastvagnar etc. Logistikproblem som köer i hamnar, brist på containers i Kina osv såg ut att lätta i början av månaden, men när Evergreen’s 400 meter långa Container skepp fastnade i Suez kanalen så blev situationen åtminstone tillfälligt värre igen och det har hjälpt container fraktraterna att hålla sig kvar på extremt höga nivåer. I de flesta länder gick inflationsförväntningarna fortsatt upp under mars.

Världsindex gick under mars upp 6,6% räknat i SEK, till ungefär lika delar drivet av uppgång i dollar och av svagare krona. Svenska aktier steg med 6.5%, Svenska obligationer steg 0,1% och svenska statsskuldväxlar var oförändrade under månaden. Vårt jämförelseindex steg med ca: 3,5% i mars.

Catella Balanserad steg med 3,28% i mars och avkastningen kom helt från aktiesidan medan fondens investeringar i kredit och hedgefonder var i princip oförändrade. Hittills i år har fonden gått upp med 6,7% vilket är ca: 1,3% bättre än sitt jämförelseindex. Att fonden gick bättre än index beror främst på att fondens investeringar i hedge- och kreditfonder gick bättre än statsskuldväxlar och statsobligationer under månaden. Vår aktieavkastning har positivt hjälpts av vår allokering mellan olika geografier samt liten övervikt i aktier, men negativt av att vår hållbara Sverigefond exkluderat spelbolaget Evolution Gaming som bidragit till att lyfta Stockholmsbörsen. Catella Balanserads aktieexponering steg till ca: 55% under mars, vilket för fonden är något mer än normal eller neutral positionering.

När vi försöker att se framåt, så kan vi fortsatt konstatera att aktiemarknaden i ett historiskt perspektiv är högt värderad, vilket bör sänka den långsiktiga avkastningspotentialen. Men i en värld där inflationen ser ut att gå upp, så är obligationer och cash troligtvis ett sämre alternativ. Det gör att vi tror kapital kommer att fortsätta att flöda till börsen i det korta till medellånga perspektivet. Vi tror att kapital kommer speciellt att söka sig till bolag som gynnas av att samhället åter öppnar efter vaccineringen mot Corona samt bolag som kan höja priserna i en mer inflationistisk värld.

Vi är något överviktade mot utvecklingsländer för att fånga detta, dock fullt medvetna om att även i emerging markets index har det blivit en stor övervikt mot tillväxt och technologiaktier. Vi har även lite övervikt mot Sverige som har gynnats av en åter något svagare krona. Vi har under en längre period varit underviktade mot Europa, en region med låg tillväxt och interna splittringar, men som också blivit billig. Vid någon tidpunkt kan det vara läge att justera upp Europa exponeringen.

Dock har detta redan skapat höga värderingar, och frågan är snarare om miljön kan förändras framöver. Vi ser potentiell risk att räntan fortsätter upp drivet av högre inflation och stort finansieringsbehov hos staterna, och högre räntor bör vid någon tidpunkt vara negativt för aktiemarknadens värdering. Råvaru-, energi och fraktpriserna har redan gått upp och i framförallt USA ser vi högre producentpriser och genomsnittliga timlöner. En öppning av samhället efter Corona bör driva på efterfrågan och därmed inflationen ytterligare, samtidigt som sparandet minskar och staten kan tvingas betala högre ränta för att kunna attrahera kapital. En fortsatt ränteuppgång kommer att vara negativt för framförallt tillväxt aktier.

Vi känner att miljön på börsen är fortsatt god i det korta perspektivet, men risk för högre ränta drivet av inflation och stora budgetunderskott är en växande risk. Detta i kombination med höga värderingar, gör att vi är neutralt positionerade i aktier.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder. Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 35% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här