Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 25% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget, och beroende på vår åsikt om marknaden så kan aktieandel variera från som lägst 35% till som högst 65%. I normalläget har vi ca: 30% av aktiedelen i Nordiska aktier och 70% i Globala. Vi kan variera fördelningen mellan regioner beroende på vår marknadstro men även variera mellan småbolagsfonder och index fonder. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder. Alla fonder som vi investerar i följer våra hållbarhetskriterier.

 

Trenden senaste halvåret mot ökade inflationsförväntningar och högre råvarupriser tog en paus i maj.
Anders Wennberg, 2021-05-31

Förvaltarkommentar

Trenden senaste halvåret mot ökade inflationsförväntningar och högre råvarupriser tog en paus i maj. Inflationsförväntningarna fortsatte upp i början av maj, men föll tillbaka lite senare under månaden. Råvarupriserna lugnade också ner sig under andra hälften av maj, och till exempel kinesiska massaterminerna föll ca 12% i maj. Ledande indikatorer som ISM i USA kom in lite sämre än väntat. Under månaden har centralbanker som Fed diskuterat att minska köpen av obligationer och finansminister Jannet Yellen har pratat om behov att försiktigt höja räntan på sikt. Amerikanska långräntor föll marginellt och dollarn försvagades något.

Världsindex gick i april upp med 1,3% räknat i dollar, men omräknat till SEK blev det istället ett fall på 0,7% pga en svagare dollar. Stockholms Börsen gick bättre, upp 2,5% inklusive utdelningar. Vi upplever att den sektorrotation från tillväxt till värdeaktier bromsat upp eller vänt något under maj.

Catella Balanserad steg +0,17% i maj och bästa innehavet var Catella Sverige Hållbart Beta. Även Catellas Credit fonder och Hedgefond bidrog positivt, medan internationella indexfonder bidrog negativt pressade av starkare krona. Fonden gick 0,17% sämre än sitt jämförelseindex i maj. Hittills i år har fonden fortfarande gått bättre än jämförelseindex tack vare att vi under året varit svagt överviktade aktier jämfört med vårt jämförelseindex, samt tack vare att Catellas kreditfonder och Hedgefond gått bättre än riskfria räntepapper. Nu har vi dock dragit ner aktievikten till neutral eftersom vi anser att aktiemarknaden efter en stark inledning på året prisat in ekonomisk återhämtning efter Corona, men även eftersom vi ser en ökad risk för försiktig åtstramning från centralbankerna. Vi ser anledning till försiktighet, även om vi inte är direkt negativa.

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder. Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 35% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här