Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 25% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget, och beroende på vår åsikt om marknaden så kan aktieandel variera från som lägst 35% till som högst 65%. I normalläget har vi ca: 30% av aktiedelen i Nordiska aktier och 70% i Globala. Vi kan variera fördelningen mellan regioner beroende på vår marknadstro men även variera mellan småbolagsfonder och index fonder. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder. Alla fonder som vi investerar i följer våra hållbarhetskriterier.

 

Catella Balanserad har dragit ner exponeringen mot aktier ytterligare något till 51 procent, vilket dock vi fortsatt ser som neutral positionering.
Anders Wennberg, 2022-01-31

Förvaltarkommentar

Catella Balanserad tappade 4,13 procent under månaden vilket var sämre än jämförelseindex som tappade 3,19 procent. MSCI World Index föll 5,3 procent räknat i dollar, men svenska kronan försvagades så i kronor sjönk världsindex med bara 2,3 procent. Stockholms Börsen utvecklades sämre med ett fall på 12,6 procent. Börserna föll genom hela månaden, och huvudskälet var oro för penningpolitiska åtstramningar från Federal Reserve som kommer att vara klar med sin ”tapering” (dvs att successivt dra ner på köpen av obligationer till noll) i mars och sannolikt då också höjer räntan för första gången. Även den geopolitiska situationen kring Ukraina och Ryssland oroade, samt energisituationen i Europa med beroende av rysk gas och höga gaspriser. Reklamfinansierad tech har påverkats negativt av Apples nya regler som skyddar kundernas data. En sektor som utvecklats väl i januari är olja och gas, men Catella Balanserad har en ESG profil som gör att vi inte kan investera i dessa sektorer och det har bidragit till att Catella Balanserad halkat efter jämförelseindex under månaden. Catella Balanserad har varit överviktade småbolag, vilket vi tror är rätt på längre sikt, men i januari bidrog det till att fonden tappade mot index. Även innehavet i Catella Hedge har påverkat negativt.

Catella Balanserad har dragit ner exponeringen mot aktier ytterligare något till 51 procent, vilket dock vi fortsatt ser som neutral positionering. Kommande penningpolitiska åtstramningar, en inflation som håller i sig och den geopolitiska situationen kring Ukraina och Ryssland är klara hot för börsen. Fortsatt negativa realräntor och bra vinstutveckling för bolagen gör det ändå svårt att hitta bra alternativ till aktier och för oss att med övertygelse våga tydligt undervikta aktieexponeringen.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder. Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 25% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Ladda ner vCard
Sverige

Mattias Larsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 19
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här