Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Läs nyheten Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna

Dragkampen mellan svagare ekonomisk utveckling än förväntat och mer policyrespons än vad vi någonsin skådat fortsätter.
Thomas Elofsson, 2020-04-30

Förvaltarkommentar

Catella Balanserad sjönk med 4,3 % i april. Återhämtningen på världens finansmarknader gynnade fonden under månaden. Catella Balanserads innehav i absolutavkastande produkter bidrog positivt till avkastningen under månaden. Aktieexponeringen var i stort oförändrad under månaden och uppgår vid utgången av månaden till 47 %.

Vår tro är fortsatt att ekonomiska bedömare underskattar de ekonomiska effekterna av situationen. Men som vi också tidigare sagt tror vi också att den policyrespons som nu sker i form av penningpolitik och finanspolitik också den kommer att överraska bedömare positivt. Dragkampen mellan svagare ekonomisk utveckling än förväntat och mer policyrespons än vad vi någonsin skådat fortsätter. Detta innebär att utfallsrummet är större än vad det någonsin varit i finansmarknadens historia och vi ser två extrema scenarion framför oss. Under månaden har det positiva scenariot vunnit i kraft och finansmarknaderna har haft en osannolikt stark återhämtning. Vi tror att risken för bakslag är stor då ekonomisk fundamenta under de närmaste månaderna kommer att vara mycket svag. Det negativa scenariot, som vi ser framför oss, är en situation som kan liknas med den stora depressionen under 30 talet, vilket kommer att få ödesdigra konsekvenser för både världsekonomin och världens finansmarknader. Vår grundsyn är åt det positiva hållet, framförallt beroende på att alltför mycket står på spel. Även om det kommer att leda till exploderande budgetunderskott och på sikt högre inflation är helt enkelt alternativen för dåliga och ”helikopterpengar” är det minst dåliga alternativet. Vi ser framför oss en marknad med fortsatt stora rörelser och tvära kast under de kommande veckorna och kanske månaderna. Vi tror att den stora omvärderingen på tillgångsmarknaderna skett och att härifrån kommer skillnaden inom varje enskild marknad vara större. Företag som kommer att behöva rekonstrueras och vilka bolag behöver göra nyemission kommer att vara förlorare och de bolag som har tillräckligt stark balansräkning för att kunna övervintra under de kommande månaderna kan mycket väl se kursuppgångar även i en generellt svag marknad.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.