Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 25% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget, och beroende på vår åsikt om marknaden så kan aktieandel variera från som lägst 35% till som högst 65%. I normalläget har vi ca: 30% av aktiedelen i Nordiska aktier och 70% i Globala. Vi kan variera fördelningen mellan regioner beroende på vår marknadstro men även variera mellan småbolagsfonder och index fonder. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder. Alla fonder som vi investerar i följer våra hållbarhetskriterier.

 

Börsen handlas på höga multiplar, men med negativa realräntor är alternativen få. I takt med att börsen gått upp har vi ökat vår aktievikt något till 53 procent. Vilket vi ser som fortsatt ganska neutralt positionerade.
Anders Wennberg, 2021-08-31

Förvaltarkommentar

Stigande inflation och negativa realräntor har varit ett tema på marknaden under större delen av 2021. Men i augusti sjönk inflationsförväntningarna något och räntan steg något. Temat lugnade därmed ner sig, och vi fick åter en rotation från värdeaktier till tillväxtaktier.

Marknaden förväntade sig att den stora händelsen i augusti skulle bli Federal Reservs årliga konferens i Jackson Hole och det hade indikerats om en kommande ”tapering”, dvs neddragning av köp av obligationer. Men Jackson Hole blev odramatiskt, och signalerna avseende ”tapering” är att det ska börja innan årsskiftet men att det kommer att ske försiktigt då Federal Reserve tror att årets höga inflation är tillfällig. Det är fortsatt brist på komponenter som halvledare och många råvarupriser förblir höga även om de kommit ner från toppen i maj. Sannolikt kommer situationen med komponentbrist att lugna ner sig något de kommande 6 - 12 månaderna.

Världens börser uppskattade en lugn utveckling för räntor och råvaror, samt fortsatt återhämtning efter Corona, och världsindex steg med cirka 3 procent räknat i dollar och 3,4 procent i kronor. Stockholmsbörsen var ganska oförändrad i augusti. Alla fonder som Balanserad äger gick upp i augusti, och fonden som helhet steg 1,40 procent vilket var bättre än sitt jämförelseindex som steg med 0,98 procent. Överavkastningen jämför med jämförelseindex kommer främst i från att Catella Hedge, Corporate Bond Flex och Credit Opportunity gick bättre än svenska statsskuldväxlar och statsobligationer som finns i jämförelseindex.

Vi var överviktade aktier under årets första 4-5 månader. I maj drog vi ner aktievikten till neutral eftersom vi då dels ansåg att aktiemarknaden, efter en stark inledning på året, prisat in en ekonomisk återhämtning efter Corona. Dels såg vi även en ökad risk för försiktig åtstramning från centralbankerna. Hittills har det dock inte skett. Centralbankerna har inte agerat nämnvärt på stigande inflationsförväntningar och realräntan är fortsatt kraftigt negativ vilket stödjer börsen. Börsen handlas på höga multiplar, men med negativa realräntor är alternativen få. I takt med att börsen gått upp har vi ökat vår aktievikt något till 53 procent. Vilket vi ser som fortsatt ganska neutralt positionerade.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder. Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 25% i hedgefonder och resterande 25% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Mattias Larsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 19

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här