Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Läs nyheten Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna

Fonden har ett stort inslag av Catellas absolutavkastande fonder, främst beroende på den låga förväntade avkastningen på obligationer och att obligationers förmåga att agera krockkudde i en marknad med sämre risksentiment är väsentligt sämre än historiskt
Thomas Elofsson, 2019-05-31

Förvaltarkommentar

En ökad intensitet i handelskriget påverkade utvecklingen på världens börser negativt i maj. Det negativa sentimentet påverkade också obligationsmarknaderna och 10 år räntor i Sverige och Europa handlades på nivåer som vi inte sett sedan 2016. Sedan i december när den amerikanska centralbanken signalerade att de penningpolitiska åtstramningarna är över för denna gång har en amerikansk 10 år ränta sjunkit med 0,5 % och marknadsprissättningen pekar mot att styrräntorna nu kommer att sänkas senare i år. Utvecklingen för Catella Balanserad var mångt och mycket en spegelbild av april, då flertalet av fondens underliggande fonder sjönk under månaden och fonden sammantaget sjönk med 4,2 %. Catella Balanserad har ett stort inslag av Catellas absolutavkastande fonder, främst beroende på den låga förväntade avkastningen på obligationer och att obligationers förmåga att agera krockkudde i en marknad med sämre risksentiment är väsentligt sämre än historiskt. Under månaden drog de absolutavkastande fonderna ned avkastningen för Catella Balanserad.

Inga större förändringar i fondens sammansättning har gjorts under månaden. Vår tro är fortsatt att den förväntade avkastningen från ränteplaceringar är låg, vilket sammantaget talar för avkastningen från aktieplaceringar sett över en 6-12 månaders vy fortsatt har goda möjligheter att ge högre avkastning än ränteplaceringar. Mot detta talar förstås de allt tydligare signalerna att konjunkturen fortsätter att mattas av. Juni månad blir intressant då både den europeiska och amerikanska centralbanken kommer att samlas och med tanke på de allt högre förväntningarna på penningpolitisk stimulans blir kommunikationen efter mötena avgörande för marknaden under sommarmånaderna.

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.