Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

I detta läge när prognoser och marknadsrörelser inte säger samma sak, har jag valt att hålla en något lägre risk i fonden än normalt och invänta kommande makrodata för att bekräfta eller motsäga marknadsrörelsen som varit.
Ola Mårtensson 2018-11-30

Förvaltarkommentar

Marknaden har sedan början av oktober handlat mycket svagt. Inte bara på aktiesidan utan även räntor och råvaror har utvecklats på ett sätt som bara kan tolkas som att marknaden oroar sig för en konjunktur­avmattning. Prognoser och annan makrodata visar dock på något helt annat, en fortsatt god tillväxt framöver om än något svagare än 2017-2018. Håller den vinsttillväxt som analytikerna har i sina estimat, så är värderingen på aktiemarkanden lägre än på mycket länge. Problemet är att marknaden själv signalerar att estimaten förmodligen inte håller. I detta läge när prognoser och marknadsrörelser inte säger samma sak, har jag valt att hålla en något lägre risk i fonden än normalt och invänta kommande makrodata för att bekräfta eller motsäga marknadsrörelsen som varit.

Catella Balanserad tappade -1.3 % under november månad. Främsta orsaken till tappet var innehavet i Catella Nordic Long/Short Equity som har haft en tung månad i kölvattnet av oljeprisraset och den allmänna skepsisen till konjunkturkänsliga aktier. Om oktober var en månad med stor rörelse i marknaden som helhet har november snarare varit en månad med stora rörelser i enskilda sektorer. De övriga innehaven har rört sig mer beskedligt och man kan skönja en viss styrka i tillväxtmarknaderna och asien, som var Balanserads bästa innehav i november. 

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.