Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Läs nyheten Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna

Sammantaget tror vi fortsatt att dagens situation med tillväxt, om än svagare än vad vi vant oss vid historiskt, fortsatt låga räntor skapar en relativt gynnsam miljö för aktier och krediter.
Thomas Elofsson, 2019-12-31

Förvaltarkommentar

Vår tro är fortsatt att den förväntade avkastningen från säkra ränteplaceringar är alltför låg för att vara ett realistiskt placeringsalternativ. 

Med tanke på att centralbankerna har genomfört stimulanser under detta år är sannolikheten stor att konjunkturutvecklingen under nästa år kommer att se något bättre ut. Detta ligger i viss mån i dagens priser och för att konjunkturen ska bli en överraskning behöver den antingen bli betydligt starkare under 2020 alternativt att det visar sig att den svaga tillväxten fortsätter eller blir ännu svagare. 

Vår bedömning är att vinstförväntningarna inför nästa år är något på den höga sidan. Värderingsmultiplar, alltså hur mycket marknaden är villig att betala för varje vinst eller försäljningskrona, skiljer sig mellan olika marknader och sektorer men är sammantaget inte på extrema nivåer och har i ett gynnsamt scenario utrymme att expanderas. Avgörande faktorer för värderingsmultiplar är framtidsutsikterna och räntenivåer. Dessa styrs idag i sin tur av centralbankerna. 

Sammantaget tror vi fortsatt att dagens situation med tillväxt, om än svagare än vad vi vant oss vid historiskt, fortsatt låga räntor skapar en relativt gynnsam miljö för aktier och krediter.

Catella Balanserad steg med 1 % i december. Samtliga innehav bidrog positivt till avkastningen, undantaget japanska aktier som tappade något i räknat i svenska kronor. Svenska aktier och aktier på tillväxtmarknader hade den starkaste avkastningen. 

Catella Balanserad har ett stort inslag av Catellas absolutavkastande fonder, främst beroende på den låga förväntade avkastningen på obligationer och att obligationers förmåga att agera krockkudde i en marknad med sämre risksentiment är väsentligt sämre än historiskt. Så här långt under 2019 har långa obligationsräntor sjunkit. Vilket lett till att avkastningen trots negativa räntor i utgångsläget varit positiv. Räntorna har nu nått nivåer som är så pass låga att det är svårt att se ett scenario där räntorna kan fortsatta att falla mycket. 

Aktieexponeringen uppgår vid utgången av månaden till 52 %.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.