Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Läs nyheten Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna

Vår tro är fortsatt att den förväntade avkastningen från säkra ränteplaceringar är alltför låg för att vara ett realistiskt placeringsalternativ. Vår uppfattning är att vi nu närmar oss en brytpunkt där konjunkturdata måste stabiliseras för att förväntningarna på bolagens framtida vinster inte ska behöva justeras ned ytterligare.
Thomas Elofsson, 2019-09-30

Förvaltarkommentar

Vår tro är fortsatt att den förväntade avkastningen från säkra ränteplaceringar är alltför låg för att vara ett realistiskt placeringsalternativ. Vår uppfattning är att vi nu närmar oss en brytpunkt där konjunkturdata måste stabiliseras för att förväntningarna på bolagens framtida vinster inte ska behöva justeras ned ytterligare.

Den divergens, i prissättningen av sannolikheten för lågkonjunktur mellan olika tillgångsmarknader, förefaller fortfarande som alltför stor. Räntemarknaden pekar mot att tillväxten och inflationen fortsätter att försvagas samtidigt som kredit och aktiemarknader bedömer denna risk som låg. Vi tror att tillväxten kommer att fortsätta att försvagas under året. Det ställer krav på en mer stimulativ penning eller finanspolitik för att aktie- och kreditmarknaderna inte ska upprepa den utveckling vi såg i slutet av förra året.

Catella Balanserad steg med 1,35 % i september. Aktier var det tillgångsslag som främst bidrog till månadens positiva avkastning. Fondens innehav i absolutavkastande fonder bidrog svagt positivt till månadens resultat. Catella Balanserad har ett stort inslag av Catellas absolutavkastande fonder, främst beroende på den låga förväntade avkastningen på obligationer och att obligationers förmåga att agera krockkudde i en marknad med sämre risksentiment är väsentligt sämre än historiskt. Så här långt under 2019 har långa obligationsräntor sjunkit., Det har lett till att avkastningen trots negativa räntor i utgångsläget varit positiv. Räntorna har nu nått nivåer som är så pass låga att det är svårt att se ett scenario där räntorna kan fortsatta att falla. Aktieexponeringen uppgår vid utgången av månaden till 47 %.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.