Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Läs nyheten Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna

Vår tro är fortsatt att den förväntade avkastningen från ränteplaceringar är låg. Det talar sammantaget för att avkastningen från aktieplaceringar sett över en placeringshorisont på 6-12 månader har goda möjligheter att ge en högre avkastning än ränteplaceringar.
Thomas Elofsson, 2019-07-31

Förvaltarkommentar

Vår tro är fortsatt att den förväntade avkastningen från ränteplaceringar är låg. Det talar sammantaget för att avkastningen från aktieplaceringar sett över en placeringshorisont på 6-12 månader har goda möjligheter att ge en högre avkastning än ränteplaceringar. De allt tydligare signalerna att konjunkturen mattas av, tillsammans med den starka avkastningen på börserna är anledningen till att aktieexponeringen drogs ned något under månaden. Den geopolitiska oron med handelskrig, spänningar i relationerna mellan USA – Iran, Japan - Sydkorea och Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) samt osäkerhet i den globala konjunkturen kommer att, beroende på utfall, påverka finansmarknaderna under hösten. Vår uppfattning är att vi nu närmar oss en brytpunkt där konjunkturdata behöver stabiliseras för att inte förväntningarna på bolagens framtida vinster ska behöva justeras ned ytterligare.

Finansmarknaderna under juli präglades av svagare makroekonomisk data och förväntningar om mer penningpolitisk stimulans. Generellt har bolagsrapporterna varit något åt det svagare hållet med vissa estimatnedrevideringar som följd. Obligationsräntorna fortsatte ned under månaden, vilket har stöttat kreditmarknaderna under månaden. Den svenska kronan försvagades under juli och de internationella aktiemarknaderna hade en positiv utveckling i spåren av ökade förväntningar om penningpolitisk stimulans. Catella Balanserad gick upp med 1,1 % i juli. De främsta bidragsgivarna till den positiva avkastningen var innehaven i aktiefonder. Bäst utvecklades amerikanska aktier. Catella Balanserad har ett stort inslag av Catellas absolutavkastande fonder. Det beror främst på den låga förväntade avkastningen på obligationer och att obligationers förmåga att agera krockkudde i en marknad är väsentligt sämre än historiskt. Under månaden påverkade de absolutavkastande fonderna avkastningen svagt negativt för Catella Balanserad. Utvecklingen för de absolutavkastande fonderna var blandad där Catella Credit Opportunity och Catella Hedge bidrog till avkastningen och innehavet i Catella Nordic Long Short hade en svag utveckling under månaden. I slutet av månaden minskades aktieexponeringen i Sverige något.

 

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.