Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Credit Opportunity

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Credit Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond med inriktning mot räntebärande värdepapper. Fonden har som målsättning att generera en positiv avkastning oavsett marknadsutveckling. 

Fonden investerar i huvudsak i nordiska räntebärande värdepapper. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet såväl som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas, över tid, ha låg samvariation med aktiemarknaden och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Risknivån kommer att variera beroende på Catellas bedömning av rådande marknadsförutsättningar. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse understigande 5 %, över tid.

I en värld med fallande tillväxt- och inflationstakt kan det tyckas att riksbanken är otakt i sina ambitioner att höja reporäntan. Men i ett ekonomiskt perspektiv spelar det mindre roll om styrräntorna är -0,25% eller 0 %. Man kan därför inte utesluta att en höjning kommer även om vår bästa gissning är att de skjuter den på framtiden.
Thomas Elofsson, 2019-09-30

Förvaltarkommentar

Marknadsräntorna steg trots fortsatt svag makrodata under första hälften av september. Under andra hälften av månaden fortsatte de negativa överraskningarna och räntorna vände nedåt. Något förvånande fortsatte den svenska riksbanken att signalera sina avsikter att höja styrräntorna antingen i december eller under inledningen av nästa år. Den svenska arbetsmarknaden har sedan sommarmånaderna försvagats kraftigt och inflationen förväntas av de flesta bedömare att ligga närmare 1 % jämfört med riksbankens inflationsmål på 2 %.  I en värld med fallande tillväxt- och inflationstakt kan det tyckas att riksbanken är otakt i sina ambitioner att höja reporäntan. Men i ett ekonomiskt perspektiv spelar det mindre roll om styrräntorna är -0,25% eller 0 %. Man kan därför inte utesluta att en höjning kommer även om vår bästa gissning är att de skjuter den på framtiden.

Allt fler röster höjs för att penningpolitiken i Europa har spelat ut sin roll och att det är dags för finanspolitiken att ta över. Med tanke på att politikerna så här långt har varit ovilliga att öka budgetunderskottet är tröskeln relativt hög för en mer stimulativ finanspolitik. I förlängningen är det dock en hög sannolikhet att budgetunderskotten ökar och att utbudet av statsobligationer ökar. Vi befinner oss i en situation där en väsentligt starkare eller svagare tillväxt kommer att leda till högre marknadsräntor. Medan oförändrade eller sjunkande marknadsräntor endast kan inträffa om tillväxten och inflationen fortsätter att utvecklas trögt.

Den divergens, i prissättningen av sannolikheten för lågkonjunktur mellan olika tillgångsmarknader, förefaller fortfarande som alltför stor. Räntemarknaden pekar mot att tillväxten och inflationen fortsätter att försvagas samtidigt som kredit och aktiemarknader bedömer denna risk som låg. Vi tror att tillväxten kommer att fortsätta att försvagas under året. Det ställer krav på en mer stimulativ penning eller finanspolitik för att aktie- och kreditmarknaderna inte ska upprepa den utveckling vi såg i slutet av förra året.

I spåren av de stigande marknadsräntorna sjönk fondens andelsvärde med 0,34 % i september. Företagsobligationer utvecklades bättre och bidrog positivt till månadens resultat. Fondens innehav i kommunobligationer med låg kreditrisk drog ned avkastningen under månaden. Under månaden bidrog även innehav av säljoptioner på börsen samt vår korta position i svenska kronor negativt till avkastningen. Miljön med negativa statsobligationsräntor i Europa, fortsätter att leda till inflöden i krediter.  Fondens ränterisk minskades under månaden och durationen uppgick till 0,3 år vid månadsskiftet. I övrigt genomfördes endast mindre justeringar i portföljen.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Credit Opportunity är konstruerad för att möta en utmanande räntemiljö och för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion.

Fonden är en absolut avkastande specialfond med inriktning mot räntebärande värdepapper. Fonden har ett brett placeringsmandat vilket möjliggör investeringar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Av fondens kapital investeras minst 50 procent i nordiska innehav.

Fonden investerar företrädesvis i ägda obligationer, konvertibla förlagsbevis, preferensaktier samt kassahållning. Fondens oberoende av jämförelseindex ger utrymme för affärsmässiga och flexibla beslut. Fonden kommer att använda derivat såväl opportunistiskt som för att skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.

Fonden är en vidareutveckling av den framgångsrika och prisbelönta fonden Catella Nordic Corporate Bond Flex. Den  nya fonden har ett ännu bredare förvaltningsmandat, den tar mer risk i placeringarna men har även större möjlighet till att nyttja derivat som skydd.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.