Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Fondens största bidragsgivare var en nykomling i portföljen i form av fastighetsbolaget Offentliga Hus.
Martin Jonsson, 2020-12-31

Förvaltarkommentar

Catella Hedgefond steg med 2.37% i december. Aktier bidrog med huvuddelen av avkastningen med över 2% bidrag från långa positioner och neutralt bidrag från enskilda korta aktiepositioner och korta aktieterminer. Kreditsidan var svagt positivt med cirka 0.4% avkastningsbidrag. Fondens största bidragsgivare var en nykomling i portföljen i form av fastighetsbolaget Offentliga Hus som blev föremål för ett uppköpserbjudande från Samhällsbyggnadsbolaget under december. Även positionerna i Chemometec, Ambea och Sdiptech var starka bidragsgivare till avkastningen. Mest negativa avkastningsbidrag kom från korta positioner i AP Moller Maersk och EQT samt den långa exponeringen i H&M. Under månaden har fondens bruttoexponering minskat något som följd av en utrensning av mindre exponeringar och försäljningen av innehavet i Offentliga Hus med relaterade hedgar. Vi siktar på att bygga tillbaka portföljbruttot under inledningen av det nya året med nya intressanta positioner.

December var överlag ytterligare en stark månad för världens börser med Sverige som tydligt undantag. Även om bredare SBX-index steg med 0.2% i december så föll OMX30 med drygt 2% drivet av en svag utveckling för bankerna samt andra indextunga namn som Ericsson, Astra och H&M. Övriga nordiska börser var starkare med Helsingfors +1.2% och Oslo och Köpenhamn +4.7% respektive 4.3%. December karaktäriserades av en balansgång mellan ytterligare nedstängningar och framsteg på vaccinationsfronten vilket också avspeglas i blandade utfall i inköpschefsdata globalt. Uppgången på världens börser understöddes i mellandagarna av ett Brexit-avtal till sist slöts mellan Storbritannien och EU. Marknadsräntorna hade en blandad utveckling och på valutamarknaderna fortsatte trenden med en svagare USD och en krona som stärks mot både USD och EUR. Det är noterbart att råvarumarknaderna var fortsatta starka med en kraftig uppgång i oljepriset (+8.8%), fortsatt uppgång i basmetaller och även en stark utveckling för guld (+7%) och Bitcoin (+47%).

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här