Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Coronaviruset har medfört ovanligt hög osäkerhet i omvärldsbedömningarna. Å ena sidan så är aktiemarknaden väldigt översåld i ett historiskt perspektiv, vilket talar för en åtminstone kortsiktig rekyl.
Mattias Nilsson, 2020-02-29

Förvaltarkommentar

Trots de inledande rapporterna om utbrottet av CoVID-19-viruset i Kina så började nordiska aktier (MSCI Nordic total return) februari synnerligen starkt och var som mest upp 6%. I takt med att antalet dödsfall i Kina snabbt ökade samt att smittade även upptäcktes i andra länder så avtog riskaptiten abrupt och index föll kraftigt under de sista veckorna för att till slut stänga -6,1% för hela månaden. Stockholms- och Helsingforsbörserna var ned i linje med det nordiska snittet (-6,4% för båda), medan Köpenhamnsbörsen klarade sig lite bättre (-4,3%). Oslobörsen utvecklades sämst (-9,1%). Småbolagsindex (CSX) tappade 8,0% efter att dessförinnan stigit med 25% under drygt tre månader. Internationellt sett var nedgången väldigt likartad och MSCI World (-8,6%), S&P 500 (-8,4%) samt Euro stoxx 50 (-8,6%) gick ned rejält. Rädslan för en markant sämre konjunktur fick den amerikanska 10-årsräntan att sjunka från ca 1,5% till 1,15% medan den tyska motsvarigheten noterade -0,61%.

Catella hedge sjönk med -2,51% under februari och där dessvärre både aktier och räntor bidrog till nedgången. Förklaringen till den svaga utvecklingen på räntesidan är vidare kreditspreadar i spåren av oron kring CoVID-19 samt vår korta position i ränterisk, vilken gav ett negativt resultat då räntorna föll under månaden. Fondens långa aktiepositioner (inklusive derivat) bidrog med -4,4%-enheter och de korta med +2,4%-enheter. De största positiva bidragsgivarna var korta positioner i indexterminer, långa positioner i Sdiptech (+18,5%) och Boozt (+12,8%) samt en kort position i Alfa Laval (-10,3%) medan förlorarna under månaden var långa positioner i Ambea (-23,3%), Wallenius Wilhelmsen (-30,1%) och H&M (-18,1%). Dessa förluster motsvarar ¾ av det totala tappet inom aktiedelen.

Både Sdiptech och Boozt släppte starka rapporter för det fjärde kvartalet medan Ambeas rapport mottogs klart negativt och arbetet med att återställa marginalerna i de enheter man förvärvade från Aleris tar längre tid än väntat. Detta är så klart en besvikelse men vår bild av bolagets långsiktiga värde och intjäningsförmåga har bara förändrats obetydligt. Vi har tagit ned vinstestimaten med strax under 5% och ser att bolaget tjänar 6 kronor per aktie 2020 och mer än 7 kronor 2021. Detta innebär att bolaget handlar till cirka halva P/E-talet mot ett bredare börsindex trots bättre tillväxt och i vår mening högre visibilitet på den stora bulken av intjäningen. Wallenius Wilhelmsen rapporterade lägre volymer än väntat i det fjärde kvartalet samtidigt som marknadens oro för utvecklingen i den globala handeln i allmänhet och biltransporter till havs i synnerhet tilltog i kölvattnet av Corona-epidemin. H&M släppte en kvartalsrapport som var starkare än väntat men straffades likväl kursmässigt av att man tvingats hålla butiker i Kina stängda.

Corona-viruset har medfört ovanligt hög osäkerhet i omvärldsbedömningarna. Å ena sidan så är aktiemarknaden väldigt översåld i ett historiskt perspektiv, vilket talar för en åtminstone kortsiktig rekyl. Stödjande är även att räntorna nu är ännu lägre, att centralbankerna diskuterar ytterligare lättnader samt att fiskala stimulanser sätts in för att överbrygga problemen. Vidare så verkar takten i antalet insjuknade i Corona-viruset att minska. Å andra sidan så är skadan på världsekonomin redan skedd och tillväxtutsikterna för första och andra kvartalet måste tas ned rejält. Vi har troligen heller inte sett kulmen i antalet smittade utanför Kina och osäkerheten skulle kunna bestå eller t.o.m. öka om vi får se en större utbredning i Europa och USA. Till skillnad från situationen i början av 2019 så är aktiemarknaden inte uppenbart billig, trots den stora nedgången som varit. Vi försöker vara lyhörda och pragmatiska i den situation som nu råder och förhoppningsvis kunna utnyttja de felprissättningar som naturligt uppkommer i perioder av hög marknadsturbulens.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.