Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Under april och början av maj så blev relationen mellan tillväxtaktier och värdeaktier lika ansträngd som under .com-bubblan år 2000 men sedan mitten av maj har det skett en rotation i värdeaktiers favör.
Mattias Nilsson, 2020-05-31

Förvaltarkommentar

Catella Hedgefond steg med +1,44% under månaden och såväl aktier som räntor bidrog till uppgången. Som vi skrivit i tidigare månadskommentarer så har vår arbetshypotes varit att den ekonomiska aktiviteten gradvis kommer tillbaka så snart mobiliteten i samhället ökar och att aktiemarknaden skulle vara beredda på att börja diskontera detta när man passerat toppen i antalet nya covid-smittade. Utifrån detta antagande så har vi positionerat oss i placeringar som straffats kraftigt på grund av vad som i våra ögon är tillfälliga effekter (till skillnad från företag och sektorer där konsekvenserna av pandemin bli mer långtgående). Under maj var två sådana positioner fondens största bidragsgivare: vårdbolaget Ambea steg med 22% samt medieföretaget Nordic Entertainment ökade i värde med 21%. Även Rockwool utvecklades väldigt gynnsamt (+31%). Fondens sämsta positioner utgjordes av blankningar i Addtech (+30%), Evolution gaming (+25%) samt Atlas Copco (+9%). Även ett obligationsinnehav i Georg Jensen drog ned avkastningen under månaden.

Vi försöker ständigt identifiera bolag som är attraktiva utifrån ett värderings-, utsikts- och riskperspektiv (omvänt för korta positioner). Det som plågat oss tidvis tidigare är marknadens benägenhet att ständigt göra dyra bolag ännu dyrare och billiga billigare medan vi tyckt att någonstans går gränsen för hur utsträckt ett gummiband kan bli. Under april och början av maj så blev relationen mellan tillväxtaktier och värdeaktier lika ansträngd som under .com-bubblan år 2000 men sedan mitten av maj har det skett en rotation i värdeaktiers favör. Om detta är början på en längre trend eller bara en tillfällig rekyl återstår att se men vi ser fortsatt många möjligheter till att äga lågt värderade aktier och korta vad som i vårt tycke är alldeles för högt värderade bolag.

Efter en tämligen stark april så började aktiemarknaderna maj svagt och efter halva månaden hade exempelvis Euro stoxx 50 tappat nästan 6% sedan slutet av april, främst drivet av osäkerheten angående effekterna av coronaviruset. Vändningen kom efter att forskningsbolaget Moderna presenterat lovande indikationer på sitt vaccin mot covid-19. Under återstoden av månaden reagerade man positivt på uppmuntrande smittostatistik från Europa, konkreta och trovärdiga tidsplaner på att öppna upp samhället samt flertalet indikationer på att den ekonomiska aktiviteten på många plan nu gradvis förbättras runt om i världen. Parallellt med detta så fortgår debatten huruvida risken för en andra våg av ny smittspridning skulle kunna hindra återhämtningen samt om värderingarna nu diskonterar ett alltför optimistiskt scenario. För att ytterligare komplicera bilden så har även presidenterna Trump och Xi återigen börjat munhuggas på den geopolitiska arenan. Nordiska aktier (MSCI Nordic total return) slutade månaden +4,6% och samtliga nordiska index stängde högre; Stockholm +3,3%, Köpenhamn +8,3%, Oslo +1,0% samt Helsingfors +6,9%. Internationellt sett så ökade MSCI World med +4,6%, S&P500 med +4,5% och Euro stoxx 50 steg +5,3%. Långräntorna var tämligen stabila under maj medan oljan uppvisade en väldigt stark uppgång (Crude +62%).

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här