Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

De nordiska börserna klättrade svagt under de första knappa 3 veckorna i oktober, men föll sedan brant i slutet av månaden.
Anders Wennberg, 2020-10-31

Förvaltarkommentar

Catella Hedgefond föll -0,41% under månaden. Största positiva bidraget kom från index hedgen i OMX, medan bland aktiepositionerna bidrog bland annat kortpositionen i Atlas Copco samt långpositionen i Wallenius Wilhelmsen som gynnas av ny optimism kring bilproduktion samt investeringar i bl.a. gruvor (Wallenius Wilhelmsen skeppar dessa varor). Flera krediter bidrog också positivt under månaden. Det negativa bidraget kom dels från Corona förlorare som Ambea och HM, men även från långpositionen i TopDanmark och SOBI som levererade besvikelser. TopDanmark drabbades återigen av mer skador än väntat, denna gång bland annat fuktskador i danska hus.

De nordiska börserna klättrade svagt under de första knappa 3 veckorna i oktober, men föll sedan brant i slutet av månaden. MSCI Nordic Index föll 4,74%, Stockholm gick sämst med -5,94% medan Danmark föll minst med -2,67%. Under slutet av oktober kom andra vågen av Corona och efterföljande lock downs i bl.a. Europa in som en viktig faktor som pressade börsen, och "Corona förlorare" tappade mer än börsen i allmänhet. Även viss nervositet inför det Amerikanska Presidentvalet påverkade. Makrodata, räntor och valutor bjöd i sig inte på några större överraskningar. Rapportsäsongen har varit ganska bra, många bolag har varit fortsatt duktiga på att försvara marginaler och kassaflöden. På aggregerad nivå var omsättningen ganska mycket som förväntat, men marginalerna bättre tack vare kostnadsbesparingar. Vi bedömer att vinstprognoserna för 2020 går upp med ca: 5-8% medan bara upp 1-2% för 2021. Bolag med positiva överraskningar var bland annat verkstadsbolag som SKF, Volvo och Electrolux, corona vinnare som Boozt och Thue, Ericsson som vinner på Huawei's bekostnad och på valuta samt tex HM och Nordea som sparade mer kostnader än väntat. Men i vissa fall var förväntningarna för höga och vilket var extra tydligt på rapporter från bland annat de stora tech bolagen Apple, FaceBook och Amazon bidrog till en svag avslutning för oktober.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här