Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

 

Vi tycker att fonden i nuläget har en bra balans mellan bolag med attraktiv värdering, goda tillväxtutsikter, potential till estimatrevideringar men också en underskattning från marknaden vad gäller potentialen för återhämtningen när samhällena öppnar igen.
Martin Jonsson, 2021-03-31

Förvaltarkommentar

2021 har präglats av en tilltagande optimism kring en öppning av våra samhällen och ekonomier som lett till förväntningar om högre tillväxt. Tydligaste tecknet har varit stigande räntor och inflationsförväntningar – denna utveckling fortsatte under mars månad om än i lugnare takt och mer koncentrerat till den amerikanska räntemarknaden. Under mars har rapporterna om bristsituation på halvledare och andra komponenter duggat tätt. Stigande tillväxtförväntningar och räntor har inneburit att aktiemarknadens utveckling drivits av andra segment än vi varit van vid de senaste åren. Vinnare har varit cykliska aktier, banker och energibolag medan defensive exponeringar och även tillväxtbolag fått stå tillbaka. Noterbart är även hur stora bolag gått bättre än små vilket var tydligt i mars där OMX30 index gick dubbelt så bra som Carnegie Small Cap Index. Som tidigare nämnts har räntorna stigit framförallt i USA vilket också synts i starkare utveckling för dollarn under månaden. Denna utveckling på valutamarknaden kan ha inverkat på råvarupriserna som föll på bred front under mars (Brent -3.9%, Koppar -3.9%, Nickel -13.5%) trots starkare tillväxtutsikter. Dock kan noteras att kinesisk inköpschefsdata stack ut som svagare under mars.

MSCI Nordic total return index slutade månaden upp 6.8% där svenska aktier utvecklades särskilt starkt med en uppgång om 8.8%. Övriga nordiska aktieindex redovisade en uppgång från 4.6% i Helsingfors till 4.9% i Köpenhamn och 5.1% i Oslo. Mars visade sig vara en tuff månad för hedgefonder och Catella Hedgefond var inget undantag som tappade 0.83%. Framförallt förklaras nedgången av den ovanligt starka utvecklingen för storbolagen i OMX 30-index som är bas för fondens derivatskydd som kostade 1.36% på fondnivå under mars. Bland positiva bidragsgivare till fondens utveckling kan noteras uppgångar i långa innehav som Tele2 – en position vi ökade kraftigt så sent som i februari - samt Embracer och Hexagon. Noterbara negativa bidragsgivare återfanns bland korta exponeringar i bolag som Maersk, EQT och investmentbolaget Latour. Bland de större förändringarna under månaden kan nämnas att vi ökat det långa innehavet i Embracer samt avyttrat hela innehavet i Chemometec samt Torslanda Properties.

Vi tycker att fonden i nuläget har en bra balans mellan bolag med attraktiv värdering, goda tillväxtutsikter, potential till estimatrevideringar men också en underskattning från marknaden vad gäller potentialen för återhämtningen när samhällena öppnar igen. Fonden har under året varit okorrelerad med aktiemarknaden men mot slutet av mars och in i april har vi justerat ned nettoexponeringen ytterligare något i ljuset av den starka börsutvecklingen. Återhämtningen under våren och sommaren kommer vara synnerligen stark och påtaglig men detta är också väl känt och i vårt tycke också inprisat, framförallt i vissa cykliska segment. Positioneringen i marknaden börjar återigen vara ansträngd även om det fortfarande finns mycket likviditet som kan finna sin väg till aktiemarknaden. Dock kommer sannolikt trenden med stigande räntor fortsätta vilket gör dessa placeringar attraktiva i förhållande till aktier – aktier är idag rekorddyra på alla mot utom just ställt mot historiskt låga nominella och reala räntor. Fondens exponeringar mot flera bolag som vi ser som vinnare i öppningen av våra ekonomier har utvecklats väl under ett antal månader men tog en paus under mars när börsen i övrigt hade en stark utveckling. Vi ser dessa innehav som relativa vinnare de närmaste sex månaderna.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här