Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Börsåterhämtningen drevs av att Covid-19 statistiken planar ut och att nästa steg blir ett successivt återöppnande av samhället, men även av fortsatt mycket stimulativ penningpolitik från bland andra Federal Reserve och ECB i kombination med massiva fiskala stimulanser har givit stöd åt börsen.
Anders Wennberg, 2020-04-30

Förvaltarkommentar

Efter det kraftiga börsfallet i slutet av februari och första hälften av mars, så påbörjades en återhämtning andra häften av mars som fortsatte i april. MSCI Nordic Index steg 8,4% i april och alla nordiska marknaderna var upp mellan 8 och 10% i april. Börsåterhämtningen drevs av att Covid-19 statistiken planar ut och att nästa steg blir ett successivt återöppnande av samhället, men även av fortsatt mycket stimulativ penningpolitik från bland andra Federal Reserve och ECB i kombination med massiva fiskala stimulanser har givit stöd åt börsen. De flesta bolagsrapporter har varit svaga, men kanske ändå inte fullt så svaga som befarat. Catella Hedgefond steg med 3,66% i april främst drivet av långa aktiepositioner men även ett litet bidrag från återhämtning i kreditportföljen. Bästa aktierna har varit Sdiptech, Sampo och Boozt. Nedstängning av samhället har lärt fler kunder att handla på nätet vilket bör gynna Boozt långsiktiga tillväxt. Sämsta position har varit en företagsobligation Cab Online vars verksamhet i princip upphört sedan mitten av mars pga Covid-19 och därför har obligationen fallit i värde. Vi har även haft negativt bidrag från korta positioner i OMX index samt korta positioner i aktier som Nibe, Ambu och DSV vilka vi anser är mer än fullvärderade och borde ha begränsad uppsida härifrån. Vi tror att i ett scenario med långsam återhämtning så kommer lågt värderade aktier att börja gå bättre än dyra defensiva eller tillväxtaktier.

Vår bedömning är att vi sett det värsta av Covid-19 epidemin i den utvecklade delen av världen och fokus bland beslutsfattare har redan skiftat mot att öppna upp våra samhällen och lindra de ekonomiska effekterna av smittan. Men utvecklingen både makroekonomiskt och bolagsspecifikt är behäftat med en hög grad av osäkerhet. Trots osäkerheten så behåller vi vår arbetshypotes att vi får en gradvis återhämtning under andra halvåret och att aktivitetsnivån i ekonomin och drabbade sektorer börjar närma sig 2019 års nivå mot slutet av 2021. Utifrån detta scenario försöker vi konstruera en portfölj som kan dra nytta av ett sådant normaliseringsförlopp med begränsad risk och marknadsexponering. Vi ser fortsatt attraktiva avkastningsmöjligheter på företagsobligationer och hybridkapitaltillgångar då vi bedömer överlevnadsförmågan för de flesta bolag som goda och eftersom löptiderna är relativt korta bör värderingen åter dra sig upp mot par. Inom aktier bedömer vi att allmänt ökande optimism och därmed ett skifte ur de mest defensiva tillgångarna skulle gynna vår positionering.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.