Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

 

Trenden senaste halvåret mot ökade inflationsförväntningar och högre råvarupriser tog en paus i maj.
Anders Wennberg, 2021-05-31

Förvaltarkommentar

De nordiska börserna klättrade svagt under april, MSCI Nordic Index steg 1,75% i SEK och alla börserna steg med ca: 1-3%. Den sektorrotation mot värdeaktier vi sett senaste dryga halvåret vände ner svagt i maj.

Inflationsförväntningarna fortsatte upp i början av maj, men föll tillbaka lite senare under månaden. Råvarupriserna lugnade också ner sig under andra hälften av maj, och till exempel kinesiska massaterminerna föll ca 12% i maj. Trenden senaste halvåret mot ökade inflationsförväntningar och högre råvarupriser tog en paus i maj. Ledande indikatorer som ISM i USA kom in lite sämre än väntat. Under månaden har centralbanker som Fed diskuterat att minska köpen av obligationer och Treasery Jannet Yellen har pratat om behov på sikt att försiktigt höja räntan. Amerikanska långräntor föll dock marginellt och dollarn försvagades något.

Catella Hedgefond steg +0,19% i maj. Största positiva bidraget kom från krediter och långa aktiepositioner, medan korta aktiepositioner och index terminer bidrog negativt. Bästa aktieposition var Wallenius Wilhelmsen som gynnas av förväntad återhämtning för både bil och tyngre investeringar i maskiner som skall skeppas (gruvmaskiner, jordbruksmaskiner etc). Millicoms rapport i slutet av april visade på förbättring i de flesta av deras marknader och aktien fortsatte utvecklas starkt i maj, det gäller även för Electrolux Professional som fortsatte utvecklas väl efter en bra Q1 rapport. Sämsta position var långpositionen i Ambea som levererade besvikelse i sin Q1 rapport samt kortpositionen i Latour som vi fortsatt anser vara övervärderad och i juni har premien mot Net Asset Value stigit till ca: 55%.

Vi ligger försiktigt positionerade med låg nettoexponering och neutraliserat den värde vs tillväxt faktorexponering än vi haft tidigare. Vi tror fortfarande på risk för lite högre inflation på sikt och därmed rotation mot värdeaktier, men en hel del har också prisats in i marknaden det senaste halvåret och att sektorrotationen är mogen för en paus.

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här