Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Börsfallet under mitten av juni kan kopplas främst till den ökade smittspridningen i USA men även Kina och andra länder.
Martin Jonsson, 2020-06-31

Förvaltarkommentar

Catella Hedgefond steg med 1.85% under månaden där fondens kreditexponering utgjort huvuddelen av resultatet. I ett recessionsscenario återhämtar sig krediter ofta långsammare än aktier då visibiliteten kring kreditevents som konkurser är låg, vilket även varit fallet denna gång. Dock så har särskilt nordiska krediter återhämtat sig långsammare än Europeiska och Amerikanska som understödds av kraftfulla centralbanksinterventioner.

Fondens positionering mot värdeaktier – något som vi berört i tidigare månadskommentarer - gynnande avkastningen under första delen av månaden då fonden uppvisade positivt resultat under det skarpa börsfallet från 8e till 12e juni men efter det har det skett ett skarp skifte tillbaka i favör för tillväxt- och momentumaktier vilket hållit tillbaka avkastningen. På bolagsnivå drabbades avkastningen av att förra månaden vinnare, Ambea, tappade 19% under juni efter att KKR avyttrat sitt kvarvarande innehav och bolagets VD, Fredrik Gren, annonserat sin avgång efter nio år på posten. Ambea utgjorde således månadens förlorare tillsammans med derivatpositioner i OMX och blankningsposition i logistikföretaget DSV. Största positiva bidragsgivare var Tigo (Millicom), Sdiptech och kreditinnehav i Cabonline.

Efter en stark återhämtning under april, maj och början av juni drabbades börserna av ett bakslag under mitten av månaden men stängde till slut på plus vid månadsskiftet. Den inledande styrkan understöddes av bättre makrostatistiks från Kina och USA där det kan noteras att arbetslöshetsstatistiken hade sin största positiva avvikelse någonsin. Börsfallet under mitten av juni kan kopplas främst till den ökade smittspridningen i USA men även Kina och andra länder. Återhämtningen kom dock relativt snabbt då fokus förflyttades till den begynnande ekonomiska återhämtningen och ytterligare stimulanser från centralbanker och regeringar.

Nordiska aktier (MSCI Nordic total return) slutade månaden +1.3% och samtliga länderindex stängde högre förutom Oslo som var knappt på minus med -0.2%. Stockholm var starkast med +2.3%, Köpenhamn +0.8% och Helsingfors +0.2%. Internationellt sett så ökade MSCI World med 2.4%, S&P500 med 2.0% och Euro Stoxx 50 steg med hela 6.5%. Långräntor var relativt oförändrade under månaden men råvaror uppvisade ytterligare en stark månad med olja (Brent) +16% och koppapriset +12%. Det kan noteras att kronindex (KIX) fortsatte att stärkas något under juni månad.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här