Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Catella Hedgefond steg 1,18% under december. Avkastningen drevs främst av en starkare utveckling för långa aktieinnehav och begränsade förluster på korta positioner och terminsderivat
Thomas Elofsson, 2019-12-31

Förvaltarkommentar

Börsåret avslutades starkt med uppgångar i december på mellan 2.7% (Sverige) och 4.1% (Finland) för de nordiska indexen. Även om de makroekonomiska indikatorerna hade ett blandat utfall under månaden fortsatte sektorrotationen mot cykliska aktier. Detta drevs till stor del av den partiella handelsöverenskommelsen mellan USA och Kina. Starkast utvecklades dock banker och energibolag vars utveckling drevs av högre marknadsräntor och stigande råvarupriser. Som vi beskrev i november har vi en mer försiktig inställning till styrkan i det cykliska återhämtningsscenariot och värderingen av många bolag i segmentet. 

Noterbart i sammanhanget är också att kronans långa trend av försvagning tycks vara bruten även om 2020 startat med en försvagning av kronan. Fondens bruttoexponering ligger fortsatt i den övre delen av det historiska spannet och vi ser möjligheter att ytterligare öka aktieexponeringen på ett marknadsneutralt sätt. 

Fondens netto har skenbart ökat under december vilket drevs av en ökad exponering mot preferenskapital i fastighetsbolag som ska ersätta exponeringar som ska lösas in under 2020 och endast försumbart bidrar till marknadsrisken. Fonden uppvisar för närvarande en svagt negativ korrelation med aktiemarknaden.

Catella Hedgefond steg 1,18% under december. Avkastningen drevs främst av en starkare utveckling för långa aktieinnehav och begränsade förluster på korta positioner och terminsderivat. Även kreditsidan gav ett positivt bidrag till totalavkastningen. Bland vinnarna återfinns, för fonden viktiga innehav, som t ex Ambea (+8%) som återhämtade sig efter föregående månads aktivitet då en storägare sålde av ett stort innehav och Nordea (+12%) som ledde den svenska banksektorns starka utveckling under december. Nordeas uppgång drog även med sig bankens huvudägare, det finska finanskonglomeratet Sampo, som steg med 6%. På den negativa sidan kom den största negativa bidraget från en kortposition i Atlas Copco (+6%) som fortsatte att utvecklas starkt under månaden.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.