Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Med börsens värdering tillbaka i intervallet som rådde innan marknadssättningen bedömer vi att det är klokt att ha en avvaktande inställning till ytterligare risktagande och håller nettot lågt - även om vi sakta och metodiskt bygger upp bruttoexponeringen från låga nivåer.
Anders Wennberg, 2019-02-28

Förvaltarkommentar

Februari präglades av en fortsatt återhämtning för de globala börserna efter den svaga utvecklingen under fjärde kvartalet. Nordiska index steg mellan 2% och 6% under månaden. Uppgången på aktiemarknaden påbörjades av den omsvängning som Federal Reserve annonserade i slutet av december och mitten av januari gällande penningpolitiken, men under februari har hopp om en handelsuppgörelse mellan USA och Kina fortsatt att driva på uppgången. Marknaden gläds även åt att kreditexpansion åter har kommit igång i Kina, och gör att marknaden kan se förbi nuvarande svaga makrostatistik och spekulera i förbättring i slutet av 2019 och in i 2020. Troligtvis försämras makrostatistik för närvarande av en kombination av lagerneddragningar och oro för handelsdispyten, men dessa effekter skulle kunna vara tillfälliga. Catella Hedgefond steg med 0,39% under februari primärt drivet av fondens långa aktieinnehav. Mest bidrog Pandora där kassaflödet var starkt under 4e kvartalet och där marknaden ser tecken på att de tagit tag i situationen med stora kanallager - därför blev värderingen av Pandora för låg. Boozt utvecklades väl efter en Q4 rapport som visade på förbättring för tillväxten och stabilisering av bruttomarginalerna i december, men Boozt-aktien fick även stöd av att deras Europeiska konkurrenter värderats upp efter att Zalando presenterat långsiktiga marginalmål. Även Ericsson var en framgångsrik långposition. Största förlusterna kom från OMX index derivat, medan short i Assa Abloy och lång position i Wallenius Wilhelmsen också orsakade förluster.

Vår exponering har fortsatta vara försiktig. Med börsens värdering tillbaka i intervallet som rådde innan marknadssättningen bedömer vi att det är klokt att ha en avvaktande inställning till ytterligare risktagande och håller nettot lågt - även om vi sakta och metodiskt bygger upp bruttoexponeringen från låga nivåer. Vi gläds åt vändningen i Boozt och tror fortsatt på bolaget. Wallenius Wilhelmsen har haft ett tufft år bakom sig, men i Q1 kommer de få hjälp av lägre bunker kostnader och om det blir ett handelsavtal och lite bättre ekonomi senare under 2019 bör förutsättningarna vara goda för återhämtning för aktien. Carlsberg är en kortposition vi byggt upp eftersom jämförelsesiffrorna blir tuffa 2019 med tanke på den goda sommaren 2018 med varmt väder och fotboll, högre input priser 2019 pga fjolårets torka, en del av vinsttillväxten 2018 drevs av lägre avskrivningar vilket ej bör upprepas 2019 samt att Carlsberg numera handlar till en premie mot Heineken. Inom vård och omsorgssektorn tror vi fortsatt på Ambea, men även på Humana samt vi har köpt Attendo efter nedgången i år.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.