Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Med börsens värdering tillbaka i intervallet som rådde innan marknadssättningen bedömer vi att det är klokt att ha en avvaktande inställning till ytterligare risktagande och håller nettot lågt - även om vi sakta och metodiskt bygger upp bruttoexponeringen från låga nivåer.
Anders Wennberg, 2019-02-28

Förvaltarkommentar

Vår exponering har fortsatta vara försiktig. Med börsen tillbaka på all-time-high samtidigt som konjunkturen har mattats av, så bedömer vi att det är klokt att ha en avvaktande inställning till ytterligare risktagande och håller nettot lågt - även om vi successivt och metodiskt bygger upp bruttoexponeringen. Vi är oroliga att börsen prisat den bästa av världar med mjuka centralbanker och förbättrad ekonomi under andra halvåret, och risken är betydande att en av dessa två inte kommer att inträffa. Vi ser dock bolagsspecifika möjligheter, tex. anser vi att Swedbank gick ner för mycket på oron kring penningtvätt, nedgången står inte i proportion till storleken på potentiella böter eller effekten på verksamhetens lönsamhet. Nedgången i Attendo har smittat av sig på övriga aktier i omsorgssektorn, trots att Attendos problem både är bolagsspecifika och relaterade till Finland vilket är ett land där övriga inte har så stor verksamhet. Andra aktier vi gillar är Boozt som gynnas av trenden mot eHandel och satellitbolaget Ovzon.

April präglades av en fortsatt uppgång för de globala börserna. I Norden utvecklades København svagast med -0,2% och Stockholm bäst med +5,7%, men under månaden har det varit mycket utdelningar och läggs dessa tillbaka så gick alla börserna i Norden upp. Uppgången drevs av en kombination av förhoppning om förbättrad ekonomi under andra halvåret, en kommande handelsdeal mellan Kina och USA samt av centralbanker som inte höjer räntan. Makrodata har som helhet varit ganska svag under månaden och inflationen har varit fortsatt låg, det påverkar centralbankerna. En av de mjukaste centralbankerna är Riksbanken, vilket pressat ner den svenska kronan och gynnat exportindustrin. Rapporterna har varit blandade, men som helhet ändå något bättre än befarat givet svag makrodata. Catella Hedgefond steg med 1,18% under april primärt drivet av fondens långa aktieinnehav. Mest bidrog Swedbank där vi köpte en större post på bra nivåer under oron kring penningtvätt och ledningen. Ovzon säkrade ett viktigt kontrakt med världens största satellitoperatör inför lanseringen av den egna satelliten Ovzon-3, Boozt och SSAB var också stora bidragsgivare. Största förlusten var OMX Index Hedge och största enskilda aktieförlust blev Humana vars aktie pressades efter att det indikerats att lönsamheten inom Individ & Familj-segmentet pressats.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.