Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Medan vi för ett halvår sedan tyckte många cykliska aktier nedvärderats alldeles för mycket, trots nedgången i ledande indikatorer, så börjar vi nu ställa oss tveksamma till om en eventuell återhämtning blir tillräckligt stark för att motivera rådande värderingar inom t.ex. verkstadssektorn.
Thomas Elofsson, 2019-11-30

Förvaltarkommentar

Aktiemarknaden har under året drivits på uppåt med stöd från framför allt Feds lösare penningpolitik samt under de senaste månaderna utsikterna för en vändning inom tillverkningsindustrin under de närmaste kvartalen.

Medan vi för ett halvår sedan tyckte många cykliska aktier nedvärderats alldeles för mycket, trots nedgången i ledande indikatorer, så börjar vi nu ställa oss tveksamma till om en eventuell återhämtning blir tillräckligt stark för att motivera rådande värderingar inom t.ex. verkstadssektorn. Flertalet av våra långa innehav är mindre beroende av konjunkturförloppet och/eller har en möjlighet att påverka sin vinstutveckling i stor utsträckning genom interna förbättringar samtidigt som värderingarna är rimliga ur ett historiskt perspektiv.

Kortsidan präglas till stor del av högt värderade bolag där vi tror att det kan komma operationella, negativa överraskningar framöver. Våra fem största kortpositioner värderas till 23x nästa års vinst, vilket är mer än 50% högre än snittet under de senaste tio åren. Den nordiska aktiemarknaden som helhet värderas i dagsläget 18% högre jämfört med samma tidsperiod. Aktiemarknaderna i Norden uppvisade en blandad utveckling under november månad och Stockholmsbörsen (OMX total return) steg med 1,9% inklusive utdelningar. Småbolagsindex (CSX) ökade emellertid med hela 4,2% medan de större bolagen (OMX30) var oförändrade då den tungt vägande banksektorn drog ner avkastningen i kölvattnet av ny oro kring framför allt penningtvätt. Köpenhamnsbörsen var starkast i Norden (+5.5%) medan utvecklingen i Oslo (+0,5%) och Helsingfors (-0,3%) var tämligen modest. Internationellt sett var utvecklingen överlag stark med MSCI World +3,2%, S&P 500 +3,6% och Euro Stoxx 50 +2,8%.

Även börserna i Asien visade på en positiv utveckling, trots oroligheterna i Hong Kong. Handelssamtalen mellan USA och Kina stod fortsatt i fokus och vid ett flertal tillfällen under månaden antyddes att en partiell överenskommelse låg nära till hands, vilket gav fart åt aktiemarknaderna. Amerikanska (1,77%) och tyska (-0,36%) långräntor var tämligen oförändrade medan den svenska 10-åriga räntan gick upp cirka 12-13 räntepunkter och tog sig över nollstrecket (0,02%).

Catella Hedgefond sjönk med -0,37% under november. Ett positivt bidrag från framför allt räntesidan räckte dessvärre inte för att kompensera för en handfull, icke-korrelerade negativa bolagshändelser hos några av våra större långa innehav. SEB (-11%) sjönk kring Uppdrag Gransknings reportage, Elekta (-11%) utfärdade en vinstvarning och Boozt (-18%) rapporterade försäljningstillväxt som var svagare än väntat.

På vinnarsidan så var Rockwool (+15%) största bidragsgivare. Rockwool är en ny position i fonden och en aktie som vi tror har bottnat kursmässigt samt uppvisar en stark miljöprofil som i dagsläget inte diskonteras fullt ut. Även Ambea (+4%) och Demant (+17%) bidrog positivt till avkastningen, trots att kursen i Ambea under månaden blev lidande av en större utförsäljning från storägarna KKR.

Våra långa positioner steg med +1,8% i snitt medan våra korta i ökade med +3,0%. Justerat för ovan nämnda nedgångar (SEB, Elekta och Boozt) samt Ovzon så utvecklades de långa innehaven i linje med de korta.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.