Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

På kortsidan finner vi efter senaste tidens utveckling en hel del bolag som sett kraftiga kursuppgångar, men där den fundamentala utvecklingen inte alls hängt med.
Mattias Nilsson, 2020-08-31

Förvaltarkommentar

Gällande utsikterna så anser vi att aktier generellt är överköpta efter senaste månadernas uppgång men tror samtidigt att en rekyl borde bli begränsad, givet de monetära och fiskala stimulanser som pågår. Vi fortsätter att leta efter undervärderade bolag som vi tycker fallit omotiverat mycket i spåren av pandemin, tillväxtbolag med uppvärderingspotential, bolag med underskattade vinstutsikter samt ESG-relaterade investeringar. På kortsidan finner vi efter senaste tidens utveckling en hel del bolag som sett kraftiga kursuppgångar, men där den fundamentala utvecklingen inte alls hängt med.

Aktiemarknaderna fortsatte generellt att utvecklas tämligen starkt under augusti, drivet till stor del av teknikaktier och Nasdaq steg med hela 11% men även det breda MSCI World klättrade med +6,5%. Antalet covid-smittade i USA såg ut att ha passerat sin högsta punkt för den här gången samtidigt som publicerad makrostatistik ingöt förhoppningar om att risken minskat för att den pågående ekonomiska återhämtningen tvärt kommer att avbrytas. Mot slutet av månaden så fick även aktier en extra skjuts av att den amerikanske centralbankschefen Powell signalerade ökad tolerans mot förhöjd inflation i kampen mot arbetslösheten. Långa räntor steg märkbart i USA under månaden, men är fortsatt på en historiskt låg nivå. Nordiska aktier (MSCI Nordic total return) slutade månaden +4,3% och samtliga nordiska index stängde högre: Stockholm +3,5%, Köpenhamn +2,6%, Oslo +3,6% och Helsingfors +6,3%. Olja (Crude) steg knappt +6% medan guldpriset i princip var oförändrat.

Catella Hedgefond steg med +2,50% under augusti och såväl aktier som räntor bidrog till uppgången i lika stor utsträckning. Bland de positioner som bidrog mest till värdeökningen hör en kort position i EQT efter att bolaget levererat en svag delårsrapport i kombination med en hög värdering, vilket medförde ett kursfall på 22% under månaden. Bland våra långa positioner bidrog Ovzon (+42%), Sampo (+10%) och Ambea (+8%) mest. Bland förlorarna hittar vi korta positioner i AP Moeller-Maersk (+18%) och Schibsted (+15%) efter en bra delårsrapport respektive en strukturaffär mellan Adevinta och Ebay.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här