Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, fossila bränslen eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.  Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

 

Catella Hedge steg +2,29% i oktober och fonden passerade high water mark. Största positiva bidraget kom från långa aktiepositioner.
Sven Thorén, 2021-10-31

Förvaltarkommentar

Catella Hedge steg +2,29% i oktober och fonden passerade high water mark. Största positiva bidraget kom från långa aktiepositioner, medan korta aktiepositioner och indexterminer bidrog marginellt negativt. Bästa aktieposition var Addtech som rapporterade stark organisk tillväxt (10%) och marginalexpansion. Både Epiroc och Wallenius Wilhelmsen gynnas av att starka råvarupriser driver investeringar hos gruvor, Epiroc tillverkar utrustning och Wallenius Wilhelmsen skeppar ut den till kunderna. Sämsta position var index hedgen, följt av Mycronics var rapporter var en besvikelse och Ambea drabbats av politisk oro.

Catella Hedge har fortsatt låg nettoexponering mot marknaden, ca: 7% nettolånga. Visserligen har börsen stöd av negativa realräntor, men värderingarna har klättrat till höga nivåer och med kommande åtstramningar från centralbankerna så känns timingen fel för att dra upp nettoexponeringen. Avkastningen har kommit från alfa under månaden. Vi har haft låg aktivitet under perioden då vi, överlag, är nöjda med portföljen, men något enstaka bolag som levererat rapportbesvikelse har rensats ut. De nordiska börserna klättrade under oktober, MSCI Nordic Index steg 2,7% i SEK och alla börserna steg i lokala valutor. Kronan stärktes väsentligt mot Euron vilket gjorde att finska börsen föll något räknat i kronor. Inflationsförväntningarna steg ytterligare under månaden till de högsta nivåerna vi sett på många år. Råvaru- och energipriserna fortsatte även de att generellt att stiga under månaden och containerfraktraterna ligger kvar på höga nivåer. Den ekonomiska statistiken var generellt god och något bättre än under september vilket gjorde att stagflationsoron lugnade ner sig och det gav draghjälp till börserna. Med fortsatt negativa realräntor framstår aktier fortfarande som ett hyfsat alternativ till obligationer. Marknaden skakade av sig oro för eventuella effekter av kommande tapering (att Federal Reserve ska minska köpen av obligationer) och kreditproblem i Kina. Slutet av oktober präglades av Q3 rapporterna som, i flera fall, gav stora rörelser för enskilda aktier men innebar att marknaden som helhet var lugnare.

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Direkt: +46 70 617 00 67
Ladda ner vCard
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Ladda ner vCard
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här