Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Portföljen har idag en viss tilt mot långpositioner i lågt värderade (ibland cykliska bolag) och kortpositioner i dyra (ofta defensiva) bolag.
Thomas Elofsson, 2019-06-30

Förvaltarkommentar

Vår exponering är fortsatt försiktig. I juni har vi underskattat hur mycket börsen skulle drivas av mjukare centralbanker, men nu med börsen åter på höga nivåer och fortsatt svag ekonomisk data så tror vi på fortsatt lågt netto. Vi har under året sakta och metodiskt bygger upp bruttoexponeringen från låga nivåer. Portföljen har idag en viss tilt mot långpositioner i lågt värderade (ibland cykliska bolag) och kortpositioner i dyra (ofta defensiva) bolag. Även om vi är försiktigt inställda till konjunkturcykeln, så anser vi att börsen tagit ut detta mer än väl och att värderingsskillnaderna blivit extrema. Exempel på vad vi ser som billiga aktier kan vara Stora, med både låga vinstmultiplar och betydande värden i skogen, medan exempel på dyr aktie kan vara Carlsberg som dessutom får tuffa jämförelsesiffror i år med den fantastiska sommaren 2018 för ölförsäljning i Nordeuropa och Ryssland.

Nordiska börser återhämtade sig under juni månad bland annat drivet av ECB och Fed som signalerade om kommande penningpolitiska lättnader samt på hopp om förnyade handelssamtal inför G-20 mötet. Stockholmsbörsen noterade en uppgång inklusive utdelningar om 6,8% och även övriga Nordiska börser steg, dock inte lika mycket som Stockholm. Nordiska börsindex steg i genomsnitt runt 5%. Även trenden med fortsatt svag makrodata fortsatte med lägre inköpschefsindex i USA och Eurozonen. Noterbart var fallet i räntor i både USA och Europa under månaden, börsen drivs av att räntorna nu blivit så låga att börsen ser attraktiv ut jämfört med obligationer även i ett scenario med svagare konjunktur. Dessutom finns chans att räntesänkningar eller handelsuppgörelse leder till förbättring nästa år. Catella Hedgefond föll med 0,06% under månaden med tydligt positivt bidrag från kreditportföljen, räntederivat och långa aktiepositioner, medan shorts och aktiederivat gav förluster.  Aktiesidans vinnande positioner i juni som Stora Enso, Hexagon och Sandvik som alla är långpositioner, medan förlustpositioner som Atlas Copco och Ambu är korta positioner. Sandvik och Atlas är en relativspread där vi ser bättre värde i Sandvik än i Atlas, och även tror att avmattad semi Capex bör leda till försvagning av Atlas Copcos vakuum business. Stora Enso gynnades av att Billeruds skogsförsäljning visade på höga skogsvärden.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.