Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Vår taktiska syn är att ledande indikatorer står inför en vändning och att de till viss del drivits ned för djupt av tekniska effekter inom bland annat bilsektorn och på grund av Brexit.
Thomas Elofsson, 2019-09-30

Förvaltarkommentar

Efter den kraftiga rotationen mot value-aktier under september drog vi ned vår exponering under andra halvan av månaden. Vi fortsatte att dra ned exponeringen efter den svaga ISM-siffra (inköpsstatistik) som publicerades i USA den första oktober. Vår taktiska syn är att ledande indikatorer står inför en vändning och att de till viss del drivits ned för djupt av tekniska effekter inom bland annat bilsektorn och på grund av Brexit. Fortsatt nedreviderad bilproduktion och den svaga amerikanska inköpsstatistiken gör oss klart mer försiktiga. Huvudscenariot för konjunkturen är fortsatt en gradvis vändning men situationen är bräckligare än på länge och i vilket fall som helst kommer börsvinsterna att behöva revideras ned ytterligare. I exempelvis i USA är vi på väg in i en vinstrecession - en situation som normalt inte låter sig kombineras med all time high på börserna.

Efter en svagare utveckling i augusti steg nordiska börser generellt under september. Finland (+4.5%) och Sverige (+3.7%) ledde på landsbasis medan den danska börsens utveckling (0.7%) var svagare givet övervikten av defensiva aktier.

De makrostatistiska nyckeltalen hade generellt en svagare utveckling under månaden vilket drevs av vikande inköpschefsindex i både USA och Europa. Kinesiska Caixin-index stod ut som mer positivt vilket hjälpte globala inköpschefsindex att stiga för första gången på 15 månader. Som svar på den makroekonomiska försvagningen som pågått en längre tid sänkte Federal Reserve sin funds rate med 25 punkter och ECB sänkte depositräntan med 10 punkter. Men lättnaderna var inte tillräckligt offensiva för att driva ned långa marknadsräntor ytterligare som generellt steg under månaden.

Första halvan av september karaktäriserades av en kraftig rotation tillbaka till value-faktorer från growth/momentum-faktorer framförallt drivet av förhoppningar om stimulanser från centralbankerna och en något bättre global PMI. Rotationen avstannade i mitten av månaden när den uppåtgående räntetrenden bröts.

Catella Hedgefond steg 0.6% under månaden vilket primärt drevs av långa aktieexponeringar men det är också noterbart att våra korta exponeringar inte bidrog negativt trots den starka börsutvecklingen. Räntesidan av portföljen bidrog negativt i en stigande räntemiljö då fondens överlikviditet var placerade i riskfria tillgångar med längre löptider. På den positiva sidan var det särskilt bankaktier som bidrog till avkastningen. Fonden har tagit en lång position i Nordea för första gången på tre år då vi ser en uppsida från ledningsförändringar och nya målsättningar som ska publiceras den 24 oktober.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fyra förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.