Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, fossila bränslen eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.  Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

 

Det positiva resultatet i mars och YTD har skapats av bra ”stock picking” alfa i både lång- och kortsidan samtidigt som ränteboken klarat av ett nollresultat trots volatiliteten.
Per Johansson, 2022-03-31

Förvaltarkommentar

Catella Hedge steg +1,67% i mars. Främst långa positioner, men även korta aktiepositioner, bidrog positivt, medan indexhedge och krediter var nära noll under månaden. Bästa enskilda position var en långposition i Axfood, en aktie vi ägt för sin tillväxt och positiva gynnnande från inflation, i detta fall matinflation. Dels ger inflation lite bättre tillväxt eftersom prisökningarna förs vidare till konsumenten, men framför allt bör lågpriskedjan Willys gynnas på bekostnad av konkurrenter som ICA och Coop. Vi anser dock att värderingen i Axfood blivit ansträngd och vårt kursmål på mellanlång sikt har passerats, därför har vi stängt positionen. Näst bästa position var en av våra större kortpositioner, H&M, vars aktien föll på sin kvartalsrapport. Det förefaller som att HM har dåligt självförtroende kring prishöjningar vilket pressar marginalerna, dessutom var tillväxten i mars för svag för att ge marknaden en förhoppning om snar återgång till tillväxt. Visserligen har HM haft ”otur” med Ryssland och bojkott i Kina, men även justerat för det är tillväxten för svag och lagernivåerna sätter inte bolaget i en stark position. Vi vill även lyfta fram spinn offen från MTG, Nordic Entertainment, en position som vi ökat i under mars efter att bolaget kommit ned med den generella svaga kursutvecklingen för tillväxt och tech aktier. Viaplay Group som man ändrar namn till bidrog positivt till fonden i mars efter att bolaget framgångsrikt lanserat ViaPlay i Holland. Moderbolaget MTG än en ny position i fonden som vi tycker är väldigt attraktivt värderad efter man valt att sälja av E-sport delen. Fondens sämsta position i mars var en blankning i Investor, detta är ser vi som ett alternativ till att sälja index men med den extra aspekten att vi anser att investmentsbolagsrabatten är för låg i ett historiskt perspektiv för Investor men även många andra investmentbolag. Vi har hittat ett flertal nya namn att addera till i både lång- och kortboken under den senaste tidens marknadsturbulens och tillsammans med förväntad positiv ränta från krediterna har en försiktigt positiv tro på en bra risk reward i hela fonden framöver.

MSCI Nordic Index steg 0,8% i SEK. Den svenska kronan återhämtade sig något i mars, dvs i lokala valutor så steg MSCI Nordic index något mer. Den stora händelsen i mars var Rysslands krig i Ukraina, vilket skapade stor oro på världens börser och råvarumarknader i början av månaden men sedan klingade börsoron av senare under slutet av mars. Detta är en humanitär katastrof, men ger även ekonomiska problem i kölvattnet av sanktioner som pressar företag som säljer till Ryssland, bolag som har underleverantörer i Ukraina eller Ryssland samt alla konsumenter och företag som drabbas av högre energikostnader. Oslobörsen blev dock vinnare även i mars på stigande oljepris och börsen steg ca: 6%, medan sämsta nordiska börs var Helsingfors som föll 0,5% i mars. Catella Hedge har haft låg nettoexponering mot aktier och fokuserar på skapa alfa från både lång- och kortsidan. Vi är inte bara oroliga för utvecklingen i Ukraina utan även för inflation, räntor och privatkonsumtion framöver. Men volatiliteten skapar också möjligheter för oss att hitta både bra lång- och kortpositioner. Det positiva resultatet i mars och YTD har skapats av bra ”stock picking” alfa i både lång- och kortsidan samtidigt som ränteboken klarat av ett nollresultat trots volatiliteten. I februari började Per Johansson som ny förvaltningschef, och fondbolaget har under mars fortsatt det intensiva arbetet för att hitta nya intressanta aktiepositioner och att analysera hur portföljerna bör förändras för att anpassas till den nya verkligheten.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden. Totalt tre förvaltare sköter fonden. Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Per Johansson

Chief Investment Officer
Direkt: +46 72 353 12 46
Ladda ner vCard
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Ladda ner vCard
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här