Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 % med en standardavvikelse om 3 %.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Omsorgssektorn har klarat sig bra under höstens oro, och vi tror fortsatt på sektorn i allmänhet och Ambea i synnerhet.
Anders Wennberg, 2018-12-31

Förvaltarkommentar

Vi har dragit ner positionerna inom olje- och oljeservice ytterligare, men trots det har detta segment fortsatt att bidra negativt till avkastningen i december. Vi anser att risk reward härifrån är attraktivt eftersom oljepriset förefaller ha bottnat för närvarande och oljeindustrin kommer behöva investera för att fylla på reserverna. Boozt föll under månaden, men vi tror fortsatt på trenden mot e-handel och att bolaget är bra positionerat för att kapitalisera på detta, och köp från ledningen uppmuntrar oss. Pandora har pressats av oro för negativ försäljningstillväxt i jämförbara butiker i Q4 och 2019, men vi bedömer att med dagens värdering ligger mycket oro redan i kursen. Omsorgssektorn har klarat sig bra under höstens oro, och vi tror fortsatt på sektorn i allmänhet och Ambea i synnerhet. Vår bedömning är även att vissa cykliska bolag inom råvaror, stål och verkstad har prisat in ett väsentligt svagare konjunkturscenario och de har god chans att åtminstone kortsiktigt återhämta en del av tidigare fall.

December blev en svag månad på de globala börserna som föll -7,7% enligt det globala indexet MSCI World medan Norden föll -4,2%. Inom Norden föll Köpenhamn och Helsingfors mindre med ca: 3-4% och Stockholm och Oslo mer med ca: 6-7%. Månaden började med optimism kring uttalanden om handelsförhandlingar i samband med G-20 mötet, men förhoppningarna försvann snabbt i och med att Huaweis CFO arresterades. Svag makrodata, inte minst framåtblickande PMI siffror, hjälpte inte. Federal Reserves räntehöjning och indikation om ytterligare ett par höjningar 2019 oroade marknaden som drog slutsatsen att det kan vara ett policy misstag att fortsätta strama åt penningpolitiken i en ekonomi som bromsar in. Räntorna gick ner, avkastningskurvan blev platt och i USA prisar räntemarknaden nu inte in de höjningar år 2019 som Fed har indikerat att de planerar genomföra. Catella Hedgefond föll med 1,19% under månaden framförallt drivet av fondens långa aktiepositioner. Sämsta aktier för fonden var Pandora och Boozt. Till vinnarna hör A. P. Møller – Mærsk B, Equinor och Schibsted A vilka alla var korta positioner.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt fem förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

Priser och utnämningar:

  • Bästa Hedgefond 2015- Fondmarknaden.se
  • Årets Hedgefond- Privata Affärer 2014
  • Bästa Hedgefond 2014- Fondmarknaden.se
  • Nominerad Euro Hedge Awards 2014 
  • Nominerad Nordic Hedge Award 2014
  • Nominerad Investors Choice European Multi Strategy Fund of 2014

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i fonden.

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.