Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Corporate Bond Flex IC

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Corporate Bond Flex är en fond med målsättning att uppnå god riskjusterad avkastning.

Fonden investerar i nordiska obligationer utgivna av företag och stater. Fonden investerar i obligationer med såväl hög som låg kreditvärdighet. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol, olja eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet. Fondens avkastning kommer, över tid, ha samvariation med den nordiska företagsobligationsmarknaden. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild sektor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag och traditionell makroanalys. Fondens sammansättning avspeglar Catellas syn på förutsättningarna till avkastning i förhållande till risk avseende kredit- samt ränterisk.

Den svenska kronans dystra utveckling är nu över och vi ser framför oss en starkare svensk valuta de kommande åren. Sannolikheten för att riksbanken åter kommer att sänka räntorna under 0 är enligt vår bedömning låg.
Thomas Elofsson, 2019-10-31

Förvaltarkommentar

Trots fortsatt svag makrodata var marknadssentimentet positivt under månaden med stigande börser och marknadsräntor samt god utveckling för företagskrediter. Den främsta orsaken bakom det positiva sentimentet var förhoppningar om en överenskommelse mellan USA och Kina. Den amerikanska centralbanken sänkte sina styrräntor som förväntat och har under månaden pumpat in likviditet i penningmarknaden. Vilket de bestämt hävdar inte ska ses som kvantitativ lättnad. Vi anser att man ska kalla en spade för en spade och att det är penningpolitisk stimulans. Vilket, om det följer det historiska mönstret, bör leda till stigande börser och stigande marknadsräntor.

Den svenska centralbanken var mycket tydlig med sina avsikter att lämna de negativa styrräntorna bakom sig och höja reporäntan till 0 i december. Beslutet har vållat en hel del bittra kommentarer från marknaden då varken tillväxt eller inflation pekar mot en höjning. Vår tolkning är att riksbanken (äntligen?) har insett de negativa räntornas skadliga effekter på banksystemet och också i förlängningen på ekonomin. Det kommer att få konsekvenser för både marknadsprissättningen idag och för hur penningpolitiken kommer att bedrivas i det fall mer stimulans behövs.

Vi antar att reporäntan nu höjs till 0 i december och kommer att vara 0 eller högre under en överskådlig framtid. Vi anser att de svenska räntorna behöver justeras upp för att avspegla detta. Vilket leder till att finanspolitiken nu är det främsta policyvapnet för att stimulera den svenska ekonomin i den avmattning vi nu ser. Överskottspolitiken behöver överges och vi kommer att se ett ökat utbud av statsobligationer de kommande åren. Vi ser den utvecklingen som både trolig och önskvärd.

Den svenska kronans dystra utveckling är nu över och vi ser framför oss en starkare svensk valuta de kommande åren. Sannolikheten för att riksbanken åter kommer att sänka räntorna under 0 är enligt vår bedömning låg. Vår bild är att sannolikheten för fortsatta kvantitativa lättnader i form av obligationsköp därmed har ökat.

Fonden steg med 0,40 % i oktober. Både kredit och ränteriskexponeringen bidrog positivt till månadens resultat. Fondens ränterisk minskades under månaden och durationen uppgick till -2,3 år vid månadsskiftet. I övrigt genomfördes endast mindre justeringar i portföljen.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Mandatet ger möjlighet att allokera mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden kan använda derivat för att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare används från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Fonden eftersträvar en absolut avkastning genom att tillämpa en kombination av top-down makroanalys och en bottom-up bolagsanalys. Fonden utgör ett enkelt sätt att få tillgång till ett relativt komplicerat tillgångsslag där likviditet och analyskapacitet kan göra skillnad mellan bra och dålig avkastning.

Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Catella Nordic Corporate Bond Flex IC är en institutionell andelsklass av den dagligt handlade fonden Catella Nordic Corporate Bond Flex. Fonden är en alternativ UCITS räntefond som är Luxemburg registrerad. Minsta investering: 10 miljoner SEK.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.