Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Corporate Bond Flex RC

Catella Corporate Bond Flex är en fond med målsättning att uppnå god riskjusterad avkastning.

Fonden investerar i nordiska obligationer utgivna av företag och stater. Fonden investerar i obligationer med såväl hög som låg kreditvärdighet. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol, olja eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet. Fondens avkastning kommer, över tid, ha samvariation med den nordiska företagsobligationsmarknaden. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild sektor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag och traditionell makroanalys. Fondens sammansättning avspeglar Catellas syn på förutsättningarna till avkastning i förhållande till risk avseende kredit- samt ränterisk.

Fondens andelsvärde steg med 0,09% i oktober samtidigt som börserna föll kraftigt och marknadsräntorna vände ner.
Thomas Elofsson, 2018-10-31

Förvaltarkommentar

Den amerikanska centralbanken kommer sannolikt att fortsätta höja styrräntorna, men den allt flackare avkastningskurvan, skillnaden mellan kortare och längre löptider, signalerar att penningpolitiken redan är relativt stram. En inverterad avkastningskurva, högre räntor för kortare löptider relativt längre, har historiskt inneburit lågkonjunktur med cirka 12 månaders förvarning. Vi är inte där än, men ett varningens finger är på sin plats. Den så kallade ”portföljkanalen” med stigande tillgångspriser har alltsedan den senaste lågkonjunkturen 2009 varit en viktig stimulans för både företag och hushåll. Fallande tillgångspriser skulle i dagsläget vara ett oroande tecken för konjunkturen. Självklart är oron för handelskrig något som har påverkat marknaden negativt och även om en ”lösning” innebär högre tariffer kan marknaden tolka det positivt, då osäkerhet är något som påverkar både konsumtions och investeringsbeslut.

Fondens andelsvärde steg med 0,09% i oktober samtidigt som börserna föll kraftigt och marknadsräntorna vände ner. Fonden ökade ränterisken tidigt under perioden vilket bidrog positivt till avkastningen. Durationen uppgick till 3,4 år vid slutet på månaden jämfört med 0,3 år vid ingången.  Ett antal mindre försäljningar och köp av företagsobligationer har genomförts i syfte att öka diversifieringen i fonden. Investeringarna i företagsobligationer gav ett litet positivt bidrag till fondens avkastning under månaden.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Mandatet ger möjlighet att allokera mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden kan använda derivat för att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare används från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Fonden eftersträvar en absolut avkastning genom att tillämpa en kombination av top-down makroanalys och en bottom-up bolagsanalys. Fonden utgör ett enkelt sätt att få tillgång till ett relativt komplicerat tillgångsslag där likviditet och analyskapacitet kan göra skillnad mellan bra och dålig avkastning.

Fonden fick 2014 pris för "Best Performing Long/Short Credit Fund" av The Hedgefund Journal. Den har dessutom varit nominerad till "Best UCITS Fund in Europe 2013" av EuroHedge Awards, "European Credit Fund of 2013" Hedge Po Investors Choice samt "Best Fund under 50m Euro 2011" UCITS HFS Index Awards.

Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en dagligt handlad alternativ UCITS räntefond som är Luxemburg registrerad. Minsta investering: 100SEK/€10.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.