Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Corporate Bond Flex RC

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Corporate Bond Flex är en fond med målsättning att uppnå god riskjusterad avkastning.

Fonden investerar i nordiska obligationer utgivna av företag och stater. Fonden investerar i obligationer med såväl hög som låg kreditvärdighet. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol, olja eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet. Fondens avkastning kommer, över tid, ha samvariation med den nordiska företagsobligationsmarknaden. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild sektor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag och traditionell makroanalys. Fondens sammansättning avspeglar Catellas syn på förutsättningarna till avkastning i förhållande till risk avseende kredit- samt ränterisk.

Den gynnsamma miljön för räntebärande tillgångar under månaden medförde att portföljen utvecklades positivt i juli. Fondens innehav i företagsobligationer var den främsta bidragsgivaren till portföljens avkastning men fonden gynnades också av fallande obligationsräntor.
Thomas Elofsson, 2019-07-31

Förvaltarkommentar

Fortsatt svag inkommande makrodata och allt högre förväntningar på lägre styrräntor från centralbankerna stödde under perioden trenden med fallande obligationsräntor. Rapportsäsongen kan sägas ha varit blandad med viss estimatnedrevidering för aggregatet, vilket gav mindre nedgångar på aktiemarknaden. De allt lägre marknadsräntorna innebar att företagsobligationer utvecklades väl under månaden. Den divergens i prissättning, av sannolikheten för lågkonjunktur, mellan olika tillgångsmarknader minskade således något under månaden men förfaller fortfarande som alltför stor. Räntemarknaden pekar mot att tillväxten och inflationen fortsätter att försvagas, samtidigt som kredit och aktiemarknader bedömer denna risk som låg. Räntenivåerna är de lägsta vi haft sedan finanskrisen och vår bedömning är att obligationsmarknaden nu är fullt prissatt för lågkonjunktur och ekonomisk data måste fortsätta att överraska negativt för att räntenivåerna ska sjunka ytterligare.

Den gynnsamma miljön för räntebärande tillgångar under månaden medförde att portföljen utvecklades positivt i juli. Fondens innehav i företagsobligationer var den främsta bidragsgivaren till portföljens avkastning men fonden gynnades också av fallande obligationsräntor. Den divergens mellan hur olika tillgångsmarknader prissätter sannolikheten för lågkonjunktur är inte hållbar i längden. Vår bedömning är att aktie- och kreditmarknader är sårbara för väsentligt svagare ekonomisk statistik. Om vi får positiva konjunktursignaler kommer de långa obligationsräntorna att behöva justeras upp. Fondens andelsvärde steg med 0,68 % under månaden. Risknivån i fonden är balanserad och kassapositionen fortsatt hög. Fondens ränterisk minskades under månadens sista dagar och durationen var 1,4 år vid månadsskiftet.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Mandatet ger möjlighet att allokera mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden kan använda derivat för att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare används från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Fonden eftersträvar en absolut avkastning genom att tillämpa en kombination av top-down makroanalys och en bottom-up bolagsanalys. Fonden utgör ett enkelt sätt att få tillgång till ett relativt komplicerat tillgångsslag där likviditet och analyskapacitet kan göra skillnad mellan bra och dålig avkastning.

Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en dagligt handlad alternativ UCITS räntefond som är Luxemburg registrerad. Minsta investering: 100SEK/€10.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.