Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Corporate Bond Flex RC

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Corporate Bond Flex är en fond med målsättning att uppnå god riskjusterad avkastning.

Fonden investerar i nordiska obligationer utgivna av företag och stater. Fonden investerar i obligationer med såväl hög som låg kreditvärdighet. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol, olja eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet. Fondens avkastning kommer, över tid, ha samvariation med den nordiska företagsobligationsmarknaden. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild sektor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag och traditionell makroanalys. Fondens sammansättning avspeglar Catellas syn på förutsättningarna till avkastning i förhållande till risk avseende kredit- samt ränterisk.

I en värld med fallande tillväxt- och inflationstakt kan det tyckas att riksbanken är otakt i sina ambitioner att höja reporäntan. Men i ett ekonomiskt perspektiv spelar det mindre roll om styrräntorna är -0,25% eller 0 %. Man kan därför inte utesluta att en höjning kommer även om vår bästa gissning är att de skjuter den på framtiden.
Thomas Elofsson, 2019-09-30

Förvaltarkommentar

Marknadsräntorna steg trots fortsatt svag makrodata under första hälften av september. Under andra hälften av månaden fortsatte de negativa överraskningarna och räntorna vände nedåt. Något förvånande fortsatte den svenska riksbanken att signalera sina avsikter att höja styrräntorna antingen i december eller under inledningen av nästa år. Den svenska arbetsmarknaden har sedan sommarmånaderna försvagats kraftigt och inflationen förväntas av de flesta bedömare att ligga närmare 1 % jämfört med riksbankens inflationsmål på 2 %.  I en värld med fallande tillväxt- och inflationstakt kan det tyckas att riksbanken är otakt i sina ambitioner att höja reporäntan. Men i ett ekonomiskt perspektiv spelar det mindre roll om styrräntorna är -0,25% eller 0 %. Man kan därför inte utesluta att en höjning kommer även om vår bästa gissning är att de skjuter den på framtiden.

Allt fler röster höjs för att penningpolitiken i Europa har spelat ut sin roll och att det är dags för finanspolitiken att ta över. Med tanke på att politikerna så här långt har varit ovilliga att öka budgetunderskottet är tröskeln relativt hög för en mer stimulativ finanspolitik. I förlängningen är det dock en hög sannolikhet att budgetunderskotten ökar och att utbudet av statsobligationer ökar. Vi befinner oss i en situation där en väsentligt starkare eller svagare tillväxt kommer att leda till högre marknadsräntor. Medan oförändrade eller sjunkande marknadsräntor endast kan inträffa om tillväxten och inflationen fortsätter att utvecklas trögt.

Den divergens, i prissättningen av sannolikheten för lågkonjunktur mellan olika tillgångsmarknader, förefaller fortfarande som alltför stor. Räntemarknaden pekar mot att tillväxten och inflationen fortsätter att försvagas samtidigt som kredit och aktiemarknader bedömer denna risk som låg. Vi tror att tillväxten kommer att fortsätta att försvagas under året. Det ställer krav på en mer stimulativ penning eller finanspolitik för att aktie- och kreditmarknaderna inte ska upprepa den utveckling vi såg i slutet av förra året.

I spåren av de stigande marknadsräntorna sjönk fondens andelsvärde med 0,25 % i september. Företagsobligationer utvecklades bättre och bidrog positivt till månadens resultat. Fondens innehav i kommunobligationer med låg kreditrisk drog ned avkastningen under månaden. Under månaden bidrog även innehav av säljoptioner på börsen samt vår korta position i svenska kronor negativt till avkastningen. Miljön med negativa statsobligationsräntor i Europa, fortsätter att leda till inflöden i krediter.  Fondens ränterisk minskades under månaden och durationen uppgick till 0,7 år vid månadsskiftet. I övrigt genomfördes endast mindre justeringar i portföljen.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Mandatet ger möjlighet att allokera mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden kan använda derivat för att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare används från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Fonden eftersträvar en absolut avkastning genom att tillämpa en kombination av top-down makroanalys och en bottom-up bolagsanalys. Fonden utgör ett enkelt sätt att få tillgång till ett relativt komplicerat tillgångsslag där likviditet och analyskapacitet kan göra skillnad mellan bra och dålig avkastning.

Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en dagligt handlad alternativ UCITS räntefond som är Luxemburg registrerad. Minsta investering: 100SEK/€10.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.