Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Long Short Equity RC

Catella Nordic Long Short Equity är en fond med målsättning att leverera god avkastning oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet såväl som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas, över tid, ha låg samvariation med aktiemarknaden och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Portföljkonstruktionen består av två delar, långa respektive korta aktiepositioner, som båda förväntas bidra till fondens egenskaper och sammantaget skapa ett gott utbyte mellan risk och avkastning. Investeringarna baseras på en kombination av traditionell aktieanalys och kvantitativa metoder. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 5-10 % med en standardavvikelse om 5-10%, över tid.

Oktober var en nattsvart månad för världens aktiemarknader. Världens börser, mätt som MSCI World Index sjönk med 7 procent.
Martin Nilsson, 2018-10-31

Förvaltarkommentar

Oktober var en nattsvart månad för världens aktiemarknader. Världens börser, mätt som MSCI World Index sjönk med 7 procent. Av de större regionerna utvecklades Europa, relativt sett bäst. Det nordiska börsindexet Vinx Nordic sjönk med 7,1 procent.

I USA har makrostatistiken kommit in bra. Ett exempel på detta är att den amerikanska arbetslösheten sjönk till 3,7 procent, vilket är den lägsta mätningen sedan 1969. I Europa och Kina så ser vi svalare konjunktursignaler. Kina rapporterade t.ex. den lägsta BNP-tillväxten sedan 2009. Mot bakgrund av den svagare tillväxten så har Kina implementerat en rad stimulativa åtgärder. Ett exempel på detta var att Kina under månaden föreslog att skatten vid bilköp ska halveras för små bilar.

Catella Nordic Long Short Equity utvecklades mycket svagt under månaden med en nedgång på 7,5 procent. Främsta orsaken till nedgången var att våra långa innehav inom energisektorn utvecklades betydligt svagare än marknaden. Dessa var innan månadens nedgång årets vinnare. Därtill gick Outotec ned kraftigt då de gick ut med informationen om ett problem i ett av deras projekt. Det är i dagsläget för tidigt att utvärdera vem som bär ansvaret, och bolaget kommer tillbaka med ytterligare information då den finns tillgänglig. Efter fallet i börskursen har aktien återhämtat sig. Våra korta positioner ligger främst i bolag med väldigt hög värdering. Även om de gick ned och bidrog, så påverkades de inte i samma utsträckning som marknaden i övrigt.

Vi har under månaden reducerat vårt innehav i Outotec och energirelaterade aktier. Vår grundsyn är att nedgången i oktober är en korrektion likt den vi sett under de senaste åren. Dock gäller det att vara ödmjuk för situationen, då kraftiga fall på börsen historiskt sett har varit en tidig indikation på sämre konjunktur. Vår grundsyn är dock att konjunkturen kommer hålla upp väl och många nordiska bolag är attraktivt värderade. 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Fonden är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 100 SEK/10€.

Priser och utnämningar:

  • Best performing Fund over a 2 year period, UCITS Hedge awards 2017
  • Best performing Long/Short Credit fund, UCITS Hedge awards 2014
  • Best Fund L/S Credit 2013, Hedgefund Journal Awards
  • Best UCITS Fund in Europe 2013, EuroHedge Awards
  • European Credit Fund of 2013, HedgePo, Investor Choice Hedge Fund Awards

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.