Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Long Short Equity RC

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Nordic Long Short Equity är en fond med målsättning att leverera god avkastning oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet såväl som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas, över tid, ha låg samvariation med aktiemarknaden och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Portföljkonstruktionen består av två delar, långa respektive korta aktiepositioner, som båda förväntas bidra till fondens egenskaper och sammantaget skapa ett gott utbyte mellan risk och avkastning. Investeringarna baseras på en kombination av traditionell aktieanalys och kvantitativa metoder. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 5-10 % med en standardavvikelse om 5-10%, över tid.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

De nordiska börserna hade en blandad utveckling under januari månad. Oslobörsen föll -2,5% medan börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn steg.
Thomas Elofsson, 2020-01-31

Förvaltarkommentar

De nordiska börserna hade en blandad utveckling under januari månad. Oslobörsen föll -2,5% medan börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn steg. Av de nordiska börserna hade den danska börsen den starkaste utvecklingen, +3,4%. MSCI Nordic index steg med +0,6% under månaden. Aktiemarknaden var som starkast i mitten av månaden efter signeringen av ”mini-handelsavtalet” mellan USA och Kina som gav lite förhoppningar kring världshandeln. Mot slutet av månaden blev däremot marknaden orolig för utvecklingen för Corona viruset i Kina. Viruset resulterade även i att kinesisk produktion höll stängt längre än vanligt efter kinesiska nyåret. Corona viruset ger åtminstone tillfälligt en negativ påverkan på kinesiska ekonomin och världshandeln. Oron kring viruset och dess effekt på världsekonomin pressade räntorna under andra hälften av januari. Virusets bör påverka på den viktiga kinesiska ekonomin, världshandeln och, potentiellt även, varuförsörjningskedjan negativt under en viss period. Men samtidigt ger "duvaktigare" centralbanker stöd till aktiemarknaden.

Catella Nordic Long Short sjönk med 1,92% under månaden. De korta positionerna i Elisa, Novozymes, Castellum, Fabege, Nokia och Evolution Gaming samt de långa positionerna i Norsk Hydro, Ericsson, Stora Enso och SSAB drog ned månadens resultat. De främsta positiva bidragsgivarna till månadens avkastning var de långa positionerna i Volvo, Sampo och Swedbank samt de korta positionerna i Atlas Copco, DSV samt Axfood.  Sektormässigt har fonden en övervikt i bank och försäkring, materials samt en undervikt i industribolag. En gemensam nämnare bakom dessa positioner är vår bedömning av värderingen. Under månaden har flera bolag presenterat rapporter. Även om det är för tidigt att dra stora växlar på detta tycker vi oss kunna skönja att värdering spelar en större roll för hur dessa rapporter tas emot på aktiemarknaden än på länge. I vår mening dyra bolag som till exempel Atlas Copco gick ned efter rapporten och billiga bolag som Volvo och SSAB hade en positiv kursutveckling efter rapporterna publicerats. Bruttoexponeringen uppgår per månadsskiftet till 140 % och nettoexponeringen uppgår vid månadsskiftet till +4 %. Sektormässigt har fonden en övervikt i bank och försäkring, materials samt en undervikt i industribolag.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Long/Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av vårt hedgeteam som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat.

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Fonden är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 100 SEK/10€.

 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.