Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Long Short Equity RC

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Nordic Long Short Equity är en fond med målsättning att leverera god avkastning oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet såväl som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas, över tid, ha låg samvariation med aktiemarknaden och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Portföljkonstruktionen består av två delar, långa respektive korta aktiepositioner, som båda förväntas bidra till fondens egenskaper och sammantaget skapa ett gott utbyte mellan risk och avkastning. Investeringarna baseras på en kombination av traditionell aktieanalys och kvantitativa metoder. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 5-10 % med en standardavvikelse om 5-10%, över tid.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Vid utgången av månaden hade fonden en övervikt i hälsosektorn och informationsteknik samt en undervikt i fastighetsbolag.
Thomas Elofsson, 2020-04-30

Förvaltarkommentar

Catella Nordic Long Short sjönk med 4,8 % under månaden. Den huvudsakliga anledningen till den svaga utvecklingen var fondens kortsida. De korta positionerna i Autoliv, NetEnt, Kinred och Trelleborg samt de långa positionerna i SSAB och SKF drog ned resultatet. De främsta positiva bidragsgivarna var de långa positionerna i Hexagon, Rockwoll och Micronic samt den korta positionen i Fabege.

Vid utgången av månaden hade fonden en övervikt i hälsosektorn och informationsteknik samt en undervikt i fastighetsbolag. Gemensamt för positioneringen är att fonden har en övervikt mot stabila kvalitetsbolag och en undervikt mot mer skuldsatta företag. Bruttoexponering uppgår per månadsskiftet till 121 % och nettoexponeringen uppgår vid månadsskiftet till +/- 0 %.

Vår tro är fortsatt att ekonomiska bedömare underskattar de ekonomiska effekterna av situationen. Men som vi också tidigare sagt tror vi också att den policyrespons som nu sker i form av penningpolitik och finanspolitik också den kommer att överraska bedömare positivt. Dragkampen mellan svagare ekonomisk utveckling än förväntat och mer policyrespons än vad vi någonsin skådat fortsätter. Detta innebär att utfallsrummet är större än vad det någonsin varit i finansmarknadens historia och vi ser två extrema scenarion framför oss. Under månaden har det positiva scenariot vunnit i kraft och finansmarknaderna har haft en osannolikt stark återhämtning. Vi tror att risken för bakslag är stor då ekonomisk fundamenta under de närmaste månaderna kommer att vara mycket svag. Det negativa scenariot, som vi ser framför oss, är en situation som kan liknas med den stora depressionen under 30 talet, vilket kommer att få ödesdigra konsekvenser för både världsekonomin och världens finansmarknader. Vår grundsyn är åt det positiva hållet, framförallt beroende på att alltför mycket står på spel. Även om det kommer att leda till exploderande budgetunderskott och på sikt högre inflation är helt enkelt alternativen för dåliga och "helikopterpengar" är det minst dåliga alternativet. Vi ser framför oss en marknad med fortsatt stora rörelser och tvära kast under de kommande veckorna och kanske månaderna. Vi tror att den stora omvärderingen på tillgångsmarknaderna skett och att härifrån kommer skillnaden inom varje enskild marknad vara större. Företag som kommer att behöva rekonstrueras och vilka bolag behöver göra nyemission kommer att vara förlorare och de bolag som har tillräckligt stark balansräkning för att kunna övervintra under de kommande månaderna kan mycket väl se kursuppgångar även i en generellt svag marknad.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Long/Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av vårt hedgeteam som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat.

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Fonden är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 100 SEK/10€.

 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.