Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Long Short Equity RC

Catella Nordic Long Short Equity är en fond med målsättning att leverera god avkastning oavsett marknadsutvecklingen.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet såväl som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas, över tid, ha låg samvariation med aktiemarknaden och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. Portföljkonstruktionen består av två delar, långa respektive korta aktiepositioner, som båda förväntas bidra till fondens egenskaper och sammantaget skapa ett gott utbyte mellan risk och avkastning. Investeringarna baseras på en kombination av traditionell aktieanalys och kvantitativa metoder. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 5-10 % med en standardavvikelse om 5-10%, över tid.

Läs information om förändrat förvaltningsansvar för fonden.

Det marknaden brottas med är risken att dessa störningsmoment kan komma samtidigt som en naturlig avmattning efter nästan tio goda år och att kombinationen är extra giftig.
Ola Mårtensson, 2018-12-31

Förvaltarkommentar

Den nordiska aktiemarknaden kommer fortsätta vara dominerad av de stora globala händelserna. Även om Trump, FED och Brexit syns mest i nyhetsflödet så är den nuvarande svagheten främst ett uttryck för investerarnas oro inför konjunkturen och vinstutvecklingen. Visst kan handelskrig och höjda räntor påverka tillväxten, men vare sig omfattningen av de nya handelshindren eller räntenivån är sådana att en god konjunktur skulle mattas nämnvärt. Det marknaden brottas med är risken att dessa störningsmoment kan komma samtidigt som en naturlig avmattning efter nästan tio goda år och att kombinationen är extra giftig. Det återstår att se om det är en verklig lågkonjunktur på gång eller om det bara är en temporär avmattning. Fonden håller en netto­exponering runt nollan och risken är förhållandevis låg i detta osäkra läge.

Catella Nordic Long/Short Equity tappade -2.35 % i december. Överlag har aktiemarknaderna varit mycket svaga under månaden. H&M backade kraftigt, delvis pga. det försvagade sentimentet till sektorn efter ASOS vinstvarning precis innan jul. Oljerelaterade innehav sjönk också när ett lågt oljepris fick många investerare att rösta med fötterna inom sektorn. Värderingen på många oilservice-bolag är nu på mycket låga nivåer och kurserna har tagit höjd för en hel del framtida besvikelser. Fonden hade även ett innehav i Hoist som vinstvarnade när Finansinspektionen höjde riskvikterna för lån på obestånd. Som motvikt i portföljen har fonden kortpositioner och derivatskydd. Svaga marknader är bästa miljön för dessa innehav och framförallt derivatskyddet har genererat bra avkastning.

 

  

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Fonden är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 100 SEK/10€.

Priser och utnämningar:

  • Best performing Fund over a 2 year period, UCITS Hedge awards 2017
  • Best performing Long/Short Credit fund, UCITS Hedge awards 2014
  • Best Fund L/S Credit 2013, Hedgefund Journal Awards
  • Best UCITS Fund in Europe 2013, EuroHedge Awards
  • European Credit Fund of 2013, HedgePo, Investor Choice Hedge Fund Awards

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.