Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Under månaden har vi sett en intensifiering av antalet bolagstransaktioner.
Martin Nilsson, 2020-12-31

Förvaltarkommentar

Catella Småbolagsfond steg under månaden med 4,0 procent. Fondens jämförelseindex var under samma period upp 5,1 procent. De främsta positiva bidragsgivarna till den relativa avkastningen under månaden var industribolagen Lindab och Inwido, medicinteknikbolaget Carasent samt undervikten i Electrolux. Lindab producerar systemlösningar för förbättrat inomhusklimat och förenklad konstruktion och Inwido är Europas största fönsterkoncern. Bolagen gynnas av EUs gröna giv där renovering av fastigheter är en av grundpelarna för att minska energiförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Negativa bidragsgivare till den relativa avkastningen under månaden var innehavet i Hexpol samt undervikterna i teknikbolaget Sinch och industribolaget Beijer Ref.

Den positiva börsutvecklingen fortsatte under december. Starkast utveckling bland de nordiska börserna var Oslo börs och Köpenhamnsbörsen. Under månaden har vi sett en intensifiering av antalet bolagstransaktioner. Exempel på detta var Astrazenecas förvärv av Alexion, Latours och Bures bud på Allgon, EQTs bud på Recipharm samt den pågående budstriden om det norska fastighetsbolaget Entra.

Med flertalet av världens börser på rekordnivåer och en historisk hög värdering så är det bara att konstatera att den konjunkturförbättring vi ser under nästkommande år delvis redan är inprisad i dagens aktiekurser. När det gäller utsikterna för 2021 så är förväntansbilden optimistisk även om 2020 avslutas med ökad smittspridning globalt och implementeringen av nya omfattande restriktioner. Nyckeln till utvecklingen nästkommande år och en återgång till en normal tillvaro är att de vaccin som tagits fram är framgångsrika.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här