Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Innehaven i Outotec och Mycronic bidrog positivt till fondens utveckling. Mycronic levererade en stark kvartalsrapport och var upp 32 % under månaden.
Henrik Holmer, 2019-07-31

Förvaltarkommentar

Under månaden levererade de flesta bolag sina rapporter för andra kvartalet. Rapporternas resultat ledde aggregerat till marginella nedjusteringar på analytikernas estimat. Ledande mikroindikatorer var ner på de flesta marknader undantaget Kina. ECB signalerade bibehållen eller sänkt styrränta medan FED, i samband med sin räntesänkning, sa att sänkningen bör ses som en justering i mitten av konjunkturcykeln och inte bör tolkas som starten av en serie sänkningar. I Storbritannien blev Boris Johnson premiärminister, vilket innebär att landet ska lämna EU den 31 oktober med eller utan avtal och risken för en hård Brexit har ökat. Sammantaget ser vi att riskerna har ökat och behåller därför en större del defensiva placeringar i portföljen.

Under juli var Stockholmsbörsen marginellt upp och småbolag hade generellt en starkare utveckling (Carnegie Small Cap Index +1,94 %). Catella Småbolagsfond var upp något mindre, (+0,68 %) och tappade relativt index i råvarusektorn med bland annat SSAB som var ner efter att den svaga utvecklingen, på grund av handelskonflikten mellan USA och Kina, i bilindustrin spridit sig till övriga industrier. Även innehavet i Cramo påverkade fondens utveckling negativt efter att bolaget vinstvarnat och justerat ner sin vinstprognos för helåret. Positivt bidrog framförallt innehavet i Outotec, som rusade efter att det meddelats att bolaget fusioneras med Metsos verksamhet inom Minerals. Mycronic levererade en stark kvartalsrapport och var upp 32 % under månaden.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.