Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Efter höstens kursras har vi fortsatt en försiktig syn på börsens utveckling men ser fortsatt potential i många av börsen mindre bolag, inte minst där värderingen i vissa fall har kommit ner för mycket på kort tid.
Henrik Holmer 2018-12-31

Förvaltarkommentar

Marknaden befinner sig i ett osäkert läge med en högre volatilitet än vi blivit vana vid de senaste åren. Bakom detta ligger en oro för konjunkturen, handelskrig, höjda räntor och en politisk osäkerhet. Än så länge har vi inte sett tecken på att konjunkturen och vinstutveckling ska bli så svag som prisats in i många aktier. Efter höstens kursras har vi fortsatt en försiktig syn på börsens utveckling men ser fortsatt potential i många av börsen mindre bolag, inte minst där värderingen i vissa fall har kommit ner för mycket på kort tid. Vi har på totalen tagit ner vår cykliska exponering men har kvar innehav där vi ser potential framöver. Inom råmaterialsektorn ser vi attraktiva värderingar i framförallt SSAB, Holmen och Lundin Mining. Verkstad är en stor sektor för fonden där vi ser en hel del bolag som bör komma att värderas upp. Inom konsumtion är vi mer försiktiga och har en låg exponering. Vi är fortsatt underviktade fastighetssektorn.  

Året avslutades med kraftigt fallande börser i december och även om småbolag generellt klarade sig bättre än storbolag, var Carnegie Small Cap Index ner 5,6 %. Fonden var ner 6,7 % där vi fick två negativa företagsspecifika nyheter. Innehavet i Hoist Finance kostade då aktien föll 40 % efter att bolaget meddelat att Finansinspektionens nya tolkning av Europeiska bankmyndighetens kapitalkravsförordning påverkar bolaget negativt samt att bolaget slopar utdelningen för 2018 och 2019. Vidare föll Camurus 30 % trots att bolaget fått sitt efterlängtade godkännande för att sälja sitt preparat mot opiatberoende i USA. Anledningen var att försäljningen får börja först om två år, vilket är senare än förväntat. Positiva bidrag kom främst från våra innehav i IT-sektorn som IAR Systems och Mycronic samt undervikten i SAAB.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.