Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

När vi nu ska summera det första halvåret 2021 så har det varit starkt både gällande den ekonomiska utvecklingen och på de finansiella marknaderna.
Martin Nilsson, 2021-06-30

Förvaltarkommentar

Catella Småbolagsfond gick under månaden ned med 2,2 procent. Fondens jämförelseindex var under samma period ned med 0,03 procent. Främsta innehav under månaden var fastighetsbolaget Nyfosa, Indutrade samt undervikterna i bolagen Creades och Sinch. Indutrade är en internationell industrikoncern som förvärvar och utvecklar bolag som oftast kännetecknas av högt teknikkunnande. Indutrade har tillsammans med övriga så kallade serieförvärvare som t.ex. Addtech och Lifco under en längre tid utvecklats starkt på börsen. Negativa bidragsgivare till den relativa avkastningen var Enad Global 7 samt industribolaget Haldex och stålbolaget SSAB.

När vi nu ska summera det första halvåret 2021 så har det varit starkt både gällande den ekonomiska utvecklingen och på de finansiella marknaderna. Den starka återhämtningen har dock skapat flaskhalsar i systemet. Detta har medfört stigande kostnader för många insatsvaror samt komponentsbrist. Trots detta och att inflationssiffrorna i USA senaste tiden varit högre än väntat så har inflationsoron i världen i alla fall kortsiktigt bedarrat. Som ett resultat av detta har amerikanska långräntor fallit tillbaka från vårens topp.

Under juni fortsatte de globala börserna att stiga. Norden var inget undantag och bäst utvecklades den danska börsen som steg med 4,9 procent. När vi nu närmar oss rapportsäsongen för det andra kvartalet så har det för många bolag varit ett starkt kvartal. Dock så finns det som vanligt orosmoln, denna gång främst i form av kostnadsinflation samt produktionsstörningar.

 

 

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här