Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

I takt med att världen öppnar upp igen kommer många bolag och aktier att gynnas även av detta. När vi har en värld med högre inflation är aktier dessutom förmodligen en bättre placering än obligationer och kassa.
Henrik Holmen, 2021-03-31

Förvaltarkommentar

Under mars såg vi kraftiga börsuppgångar, inte minst i Sverige. Småbolag generellt hade en något mer modest utveckling än börsen som helhet. Småbolagsindex var upp 4,85 % och Catella Småbolagsfond var upp mer 5,31%. Framförallt gynnades fonden av sina innehav i råmaterialsektorn som SSAB och Outokumpu vars underliggande prisdrivare har haft en stark utveckling hittills i år. Ett annat innehav som bidrog positivt till fondens relativa utveckling var fönstertillverkaren Inwido som är ett av fondens största innehav. Inwido tror vi kommer att vara en av de största vinnarna på EUs gröna giv där renovering av fastigheter är en av grundpelarna för att minska energiförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. På den negativa sidan var undervikten i Electrolux, ett bolag som utvecklades starkt under månaden bland annat tack vare analytiker-uppgraderingar. Även innehavet i Lindab tyngde, ett innehav som bidragit mycket positivt under förra året och i början av detta.

Börsutvecklingen under månaden drevs av stark makrodata, fortsatt vaccinering runt om i världen, fortsatt stigande amerikansk långränta och en stigande US-dollar. Samtidigt har vi sett produktionsstörningar, inte minst på grund av bristen på halvledare och andra komponenter. Detta har än så länge främst drabbat produktion av bilar och lastvagnar men får påverkan på många industrier och även konsumentvaror. Förväntningar om inflation har fortsatt att komma upp under månaden. De råmaterialprisökningar som vi sett i början av året kommer att få påverkan på många bolag och det återstår att se vilka bolag som lyckas föra över dessa prishöjningar till sina kunder. Återstår att se gör också ifall den rotation som vi sett mot mer värdeorienterade cykliska aktier kommer att fortsätta. Denna rotation har gjort att börsen fortsätter att drivas uppåt, det är bara andra aktier som tagit över stafettpinnen. I takt med att världen öppnar upp igen kommer många bolag och aktier att gynnas även av detta. När vi har en värld med högre inflation är aktier dessutom förmodligen en bättre placering än obligationer och kassa.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här