Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Världens börser avslutade ett mycket starkt börsår med fortsatta uppgångar under december. Svenska småbolag utvecklades starkare än storbolagen. Den fallande räntan har enligt oss varit den främsta orsaken till årets starka utveckling.
Martin Nilsson, 2019-12-31

Förvaltarkommentar

Världens börser avslutade ett mycket starkt börsår med fortsatta uppgångar under december. Svenska småbolag utvecklades starkare än storbolagen. Den fallande räntan har enligt oss varit den främsta orsaken till årets starka utveckling. Detta har främst gynnat fastighetssektorn och relativt högt värderade tillväxtaktier. Under inledningen av 2020 har spänningarna mellan USA och Iran stigit rejält. Det är i dagsläget omöjligt att veta om konflikten kommer fortsätta att eskalera. Även om vi långsiktigt är positiva till börsen så brukar ökad geopolitisk oro medföra att marknadsaktörer passar på att reducera risken särskilt efter en så stark börsutveckling vi sett under 2019.

Catella Småbolagsfond steg under månaden med 5,0 procent, vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Främsta positiva bidragsgivaren under månaden var innehaven i Mycronic, Nyfosa och SSAB. Fastighetsbolaget Nyfosa genomförde under månaden ett större förvärv av sammanlagt 79 fastigheter av Randviken Fastigheter AB vilket uppskattades av aktiemarknaden. SSAB höll en kapitalmarknadsdag där bolaget presenterade nya strategiska mål. Höghållfast stål och premiumprodukter ska tillsammans utgöra 50 procent av SSABs leveranser år 2022. Utöver detta är  SSABs målsättning att, som första stålbolag i världen, kunna erbjuda fossilfritt stål 2026. Detta är något vi är mycket positiva till. Svagare utveckling under månaden hade innehaven i Camurus, Hansa Biopharma och Nordic Waterproofing.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.