Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Som ett resultat av svag efterfrågan samt bristen på lagringsutrymme för olja handlades WTI-oljans terminskontrakt strax före inlösen till negativa priser. Det är första gången detta skett i världshistorien.
Martin Nilsson, 2020-04-30

Förvaltarkommentar

Catella Småbolagsfond steg under månaden med 11,2 procent, vilket var något sämre än dess jämförelseindex som var upp 11,4 procent. Främsta positiva bidragsgivare till den relativa avkastningen var innehaven i Dometic, Mycronic och Lundin Mining. Mycronic steg över 28 procent den dagen de rapporterade sin kvartalsrapport för det första kvartalet. Rapporten var starkare än vad marknaden hade förväntat sig. Främsta positiva drivfaktorer var stark orderingång samt att bolaget bibehåller sin försäljningsprognos för 2020. Negativa bidragsgivare under månaden var främst undervikten i Evolution Gaming samt innehaven i Fabege och SCA.

Efter den kraftiga börsnedgången som inleddes i februari skedde en markant uppgång under april. Ett bevis på detta var att det amerikanska börsindexet S&P 500 hade sin bästa börsmånad sedan 1987.

Coronaviruset har fortsatt prägla världsekonomin. När vi nu går in i maj ser vi tecken från flertalet länder att antalet nya fall håller på att mattas av. Vissa länder väljer därför att lätta på reglerna gällande rörelsefrihet. När detta sker så finns det en uppenbar risk för en andra sjukdomsvåg. Under månaden kom nyheten att det amerikanska läkemedelsbolaget Gilead haft positiva indikationer gällande sitt läkemedel Remdesivir för behandling av COVID-19.

På råvarumarknaderna har vi under april sett stora rörelser i oljepriset. Som ett resultat av svag efterfrågan samt bristen på lagringsutrymme för olja handlades WTI-oljans terminskontrakt strax före inlösen till negativa priser. Det är första gången detta skett i världshistorien.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.