Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Net Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Efter månadens kursras har vi en fortsatt försiktig syn på börsens utveckling, men ser potential i många av börsens mindre bolag, inte minst där värderingen i vissa fall har kommit ner för mycket på kort tid.
Henrik Holmer 2018-10-31

Förvaltarkommentar

Efter månadens kursras har vi en fortsatt försiktig syn på börsens utveckling, men ser potential i många av börsens mindre bolag, inte minst där värderingen i vissa fall har kommit ner för mycket på kort tid. Fonden har minskat inom IT-sektorn, men har fortfarande en stor exponering mot lönsamma teknikbolag med god tillväxt. Inom råmaterialsektorn ser vi attraktiva värderingar i framförallt SSAB, Holmen och Lundin Mining. Vi har minskat inom finans, men är fortsatt överviktade med Storebrand som största innehav. Verkstad är en stor sektor för fonden där vi ser en hel del bolag som bör komma att värderas upp. Inom konsumtion är vi mer försiktiga och har en låg exponering. Hälsovårdssektorn har haft en väldigt stark utveckling under året och där är vi selektiva i vår exponering mot bolag som vi tror har mer att ge. Vi har ökat på i fastighetsaktier men är fortsatt underviktade sektorn.

Under oktober såg vi kraftiga ras på världens börser då marknaden fokuserade på oro för konjunkturen, stigande räntor och handelskrig. Svenska småbolag klarade sig något bättre men Carnegie Small Cap Index var ändå ner 5,9 % på månaden, medan fonden hade en svag utveckling och var ner 9,2 %. Den största negativa bidragaren till fallet var innehavet i Outotec, efter att bolaget annonserade att man riskerar ytterligare kostnader i ett sedan tidigare problemfyllt projekt. Den knapphändiga informationen i kombination med projektets storlek gjorde att marknaden snabbt lyfte risken för nyemission med ett tungt kursras till följd. Vi tror att denna oro är överdriven och aktien har i skrivande stund också återhämtat sig. På den positiva sidan bidrog framförallt innehavet i Mycronic som levererade en stark kvartalsrapport och där blankare fortsatt att stänga sina kortpositioner.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.