Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Främsta drivfaktorerna för börsen har varit betydande globala penningpolitiska och fiskala stimulanser, att efterfrågan inom flertalet sektorer återhämtar sig då länder gradvis öppnas upp samt att rapportsäsongen för det andra kvartalet var generellt starkare än förväntat.
Martin Nilsson, 2020-07-31

Förvaltarkommentar

Catella Småbolagsfond steg under månaden med 6,1 procent. Fondens jämförelseindex var under samma period upp 7,5 procent. Främsta positiva bidragsgivare till den relativa avkastningen var innehaven i Indutrade, Lindab och JM. Samtliga tre bolag presenterade kvartalsrapporter som var starkare än marknadens förväntningar. I Lindabs fall berodde det positiva utfallet på att lönsamheten höll upp starkt då den organiska tillväxten föll med 12 procent år över år. Detta menar vi visar på att Lindab genom betydande strukturella åtgärder har blivit ett bättre och stabilare bolag. Negativa bidragsgivare under månaden var främst innehaven i SCA, Trelleborg och SOBI.

Världens börser fortsatte återhämtas och steg även under juli månad. COVID-19 viruset fortsätter att prägla den globala ekonomin. Antal nya fall har ökat i vissa delar av världen som t.ex. USA och Indien.

Främsta drivfaktorerna för börsen har varit betydande globala penningpolitiska och fiskala stimulanser, att efterfrågan inom flertalet sektorer återhämtar sig då länder gradvis öppnas upp samt att rapportsäsongen för det andra kvartalet var generellt starkare än förväntat. Dock så är många bolag, främst inom de cykliska sektorerna vaga i sina utsikter då visibiliteten fortsatt är låg.

Spänningarna mellan USA och Kina fortsätter öka. Exempel på detta är att USA under månaden stängde ned det kinesiska konsulatet i Houston. Kina svarade med att stänga ner det amerikanska konsulatet i Chengdu.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här