Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, fossila bränslen eller vapen.

Många konsumentbolag står inför utmaningar då flertalet konsumenters disponibla inkomst minskar på grund av bland annat stigande räntor samt högre priser på el, bränsle och mat.
Per Johansson, 2022-03-31

Förvaltarkommentar

Catella Småbolagsfond steg 3,0 procent under månaden. Fondens jämförelseindex var under samma period upp 2,7 procent. Främsta positiva bidragsgivare till den relativa avkastningen under månaden var innehavet i industribolaget Indutrade och biofarmabolaget Sobi samt undervikterna i konsumentbolagen Electrolux och Husqvarna. Många konsumentbolag står inför utmaningar då flertalet konsumenters disponibla inkomst minskar på grund av bland annat stigande räntor samt högre priser på el, bränsle och mat. En annan positiv bidragare var vårt innehav i Trelleborg som annonserade att de avyttrar divisionen Wheel Systems till Yokohama Rubber Co. Vi anser att denna renodling är positivt för Trelleborg då det innebär en högre marginal, bättre hållbarhetsprofil (de säljer 2/3 av sitt absoluta CO2 utsläpp) samtidigt som bolaget blir mindre cykliskt och beroende av svängningar i råmaterialpriser. Nordic Entertainment Group (NENT) som är en avknoppning från MTG är ett nytt innehav i fonden, likväl MTG som efter man valt att knoppa av NENT nu valt att renodla än mer och säljer sin E-sport business.  Negativa bidragsgivare under månaden var innehaven i Dometic, Attendo och bilsäkerhetsbolaget Autoliv.

Samtliga nordiska börser steg under månaden. Starkast utvecklades börserna i Oslo och Köpenhamn. Fokus har fortsatt varit på Rysslands invasion av Ukraina och den pågående humanitära katastrofen i landet. Under månaden har allt fler utländska företag stoppat sin verksamhet i Ryssland och flertalet sanktioner har tillämpats för att förmå landet att dra sig tillbaka från Ukraina.

Den höga inflationen i världen är ett betydande problem. Som i ett led av detta beslutade den amerikanska centralbanken Fed att höja styrräntan med 25 punkter till 0,5 procent. Centralbanken noterar en obalans mellan utbud och efterfrågan i ekonomin, detta som är ett resultat av pandemin, stigande energipriser samt en allmän prisökning.  

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Per Johansson

Chief Investment Officer
Direkt: +46 72 353 12 46
Ladda ner vCard
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här