Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Note är ett innehav vi köpte in i fonden under inledningen av 2017. Sedan dess är aktien upp över 100 procent. Bolaget är en tillverkningspartner för produktion av elektronikbaserade produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet.
Martin Nilsson, 2019-11-30

Förvaltarkommentar

Börsutvecklingen i november var stark för flertalet av världens börser. I Norden utvecklades Köpenhamn bäst och steg med nästan 6 procent medan utvecklingen i Oslo och Helsingfors var mer modest. Handelssamtalen mellan USA och Kina har fortsatt varit i fokus. 

Flera gånger under månaden har det antytts om att en partiell överenskommelse är nära förestående. Dock är i skrivande stund inget klart mellan länderna.

Catella Småbolagsfond steg under månaden med 2,7 procent. Detta kan jämföras med fondens jämförelseindex som steg med 4,2 procent. Främsta positiva bidragsgivaren under månaden var innehaven i Note, Nyfosa och Cavotec. 

Note är ett innehav vi köpte in i fonden under inledningen av 2017. Sedan dess är aktien upp över 100 procent. Bolaget är en tillverkningspartner för produktion av elektronikbaserade produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet. Bolaget växer både starkt organiskt och via förvärv och har varit särskilt framgångsrika med att utöka kundbasen inom t ex medtech samt att förstärka tjänsteerbjudandet till befintliga kunder. Trots den starka utvecklingen anser vi fortsatt att bolagets tillväxtmöjligheter är goda och att värderingen är attraktiv. 

Cavotec presenterade en rapport för det tredje kvartalet som vida översteg marknadens förväntningar. Bolagets orderingång var upp 36 procent jämfört med samma period förra året. Den starka orderingången drevs främst av en kraftig efterfrågan inom det marina segmentet. 

Svagare utveckling under månaden hade innehaven i Boliden, IAR Systems och Outotec.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.