Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Under juli levererade de flesta bolag sina rapporter för andra kvartalet. Rapporternas resultat ledde aggregerat till marginella nedjusteringar på analytikernas estimat. Ledande mikroindikatorer var ner på de flesta marknader undantaget Kina. Sammantaget ser vi att riskerna har ökat och behåller därför en större del defensiva placeringar i portföljen.
Anna Strömberg, 2019-07-31

Förvaltarkommentar

Under juli levererade de flesta bolag sina rapporter för andra kvartalet. Rapporternas resultat ledde aggregerat till marginella nedjusteringar på analytikernas estimat. Ledande mikroindikatorer var ner på de flesta marknader undantaget Kina. ECB signalerade bibehållen eller sänkt styrränta medan FED, i samband med sin räntesänkning, sa att sänkningen bör ses som en justering i mitten av konjunkturcykeln och inte bör tolkas som starten av en serie sänkningar. I Storbritannien blev Boris Johnson premiärminister, vilket innebär att landet ska lämna EU den 31 oktober med eller utan avtal och risken för en hård Brexit har ökat. Sammantaget ser vi att riskerna har ökat och behåller därför en större del defensiva placeringar i portföljen.

Under juli var Stockholmsbörsen marginellt upp (SIXRX +0,24 %). Fonden var ner 1,45 % och tappade relativt främst i verkstadssektorn där några av kvartalsrapporterna fick ett negativt mottagande. Sandvik rapporterade ett resultat som var i linje med förväntningarna men kursen föll då bolaget talade om en sämre underliggande konjunkturcykel och ser det som nödvändigt att skära i kostnaderna. Negativa signaler kom även från Hexagon som vinstvarnade innan utsatt rapportdatum. Hexagons försäljning till den kinesiska marknaden minskade kraftigt. Detta som en följd av det pågående handelskriget mellan USA och Kina. Bäst bidrog hälsovårdssektorn med framförallt AstraZeneca, som rapporterade stark produktförsäljning och drog upp prognosen för densamma. Även Ambeas aktiekurs gick starkt.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.