Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet i fokus och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Rapportsäsongen var stark och en stor andel av bolagen överträffade marknadens förväntningar både gällande omsättning och vinst. Framtidsutsikterna är generellt positiva men överskuggas av stigande råmaterialpriser och komponentsbrist.
Martin Nilsson, 2021-08-31

Förvaltarkommentar

Catella Sverige Aktiv Hållbarhets utveckling under månaden var oförändrad medan fondens jämförelseindex steg med 0,5 procent. Hittills i år har fondens andelsvärde stigit med 20,5 procent.

Främsta positiva bidragsgivare till relativa avkastningen under månaden var innehaven i industribolaget Nibe, fastighetsbolaget Kungsleden samt undervikterna i Latour och Evolution Gaming (bolaget exkluderas av hållbarhetsskäl då fonden inte investerar i kommersiell spelverksamhet). Kungsleden steg då det annonserats att Castellum lagt bud på bolaget. Budet är en kombination av kontanter och aktier. Nibe presenterade en kvartalsrapport som vida översteg marknadens förväntningar. Bolaget gynnas av hållbarhetstrender och är väl positionerat att kapitalisera på starka underliggande drivkrafter inom både divisionerna Climate Solutions och Elements. För Climate Solutions förväntas värmepumpmarknaden i Europa växa kraftigt med stöd av statliga incitament och låg penetrationsgrad. Detta som en del i att möta EUs klimatmål. Inom Elements är elektrifieringsvågen och däribland omställningen till elektriska fordon positiv. Utöver detta förväntar vi oss att Nibe återstartar förvärvsverksamheten som varit något försiktig under pandemin. Negativa bidragsgivare till den relativa avkastningen var innehaven i Boliden och medicinteknikbolaget Elekta samt undervikten i teknikbolaget Sinch.

I slutet av månaden steg vårt innehav i specialistläkemedelsbolaget Sobi då det i media spekulerades om ett bud på bolaget. Under inledningen av september presenterades att riskkapitalbolaget Advent och GIC lägger ett bud som styrelsen i Sobi rekommenderar att aktieägarna att acceptera. Aktien steg med hela 25,8 procent på en dag (vilket var den 2 september, dagen då budet annonserades).

Världens börser fortsatte att stiga under augusti. Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) steg med 0,3 procent. Rapportsäsongen var stark och en stor andel av bolagen överträffade marknadens förväntningar både gällande omsättning och vinst. Framtidsutsikterna är generellt positiva men överskuggas av stigande råmaterialpriser och komponentsbrist. Bristen på halvledarkomponenter är ett exempel på detta vilket drabbar stora delar av tillverkningsindustrin. Den senaste tiden har flertalet fordonsproducenter annonserat produktionsneddragningar. Under månadens FED-möte lämnade den amerikanska centralbanken som väntat styrräntan oförändrad. Även den nuvarande omfattningen av tillgångsköp förblir oförändrat. Centralbanken är optimistisk kring tillväxten i ekonomin men är i nuläget inte i närheten av att överväga en räntehöjning. Under månaden har vi sett relativt stabila räntor och valutor, medan råvaror backade något.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en portfölj av noga utvalda svenska aktier. Fonden investerar i både större, medelstora och små företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem år.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Direkt: +46 70 617 00 67

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här