Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Generellt så har bolagen presenterat starka rapporter, dock så har kursreaktionerna på rapporterna i många fall varit försiktig.
Henrik Holmer, 2021-01-31

Förvaltarkommentar

Fonden var upp 0,79 % vilket var mindre än jämförelseindex SIXRX som var upp 2,5 %. Det största negativa bidraget relativt index var att fonden inte äger några EQT, en aktie som rusade 24% i samband med sin kvartalsrapport och har tung indexvikt. Innehaven i Vestas Wind, ÅF Pöyry och Sweco bidrog också negativt. Vestas var förra årets vinnare och har inlett året med att rekylera neråt och vi har tagit vinst i aktien genom att minska vikten till fördel för Lindab och Inwido som vi ökat innehaven i. Positivt bidrag kom från SSAB som presenterade en kvartalsrapport som vida översteg marknadens förväntningar (46 procent bättre på EBITDA) drivet av starkare volymer och därmed förbättrat kapacitetsutnyttjande. En viktig sak var också att bolaget meddelade att de avslutat diskussionerna med Tata Steel kring ett möjligt förvärv av dess stålverk Ijmuiden. Vi anser att detta är positivt då ett förvärv av Ijmuiden hade förändrat synen på bolaget då koldioxidavtrycket skulle ökat markant samtidigt som det fanns en betydande risk att bolagets hållbarhetsmål sköts på framtiden.

Stockholmsbörsen utvecklades starkast av de nordiska aktiemarknaderna och SIXRX steg 2,5 % under månaden, medan Danmark och Norge båda uppvisade negativ avkastning. Under slutet av månaden så har rapportsäsongen för det fjärde kvartalet startat. Generellt har bolagen presenterat starka rapporter främst drivet av en fortsatt god kostnadskontroll och därmed starka marginaler. Dock har kursreaktionerna på rapporterna i många fall varit försiktiga. Detta kan anses vara något förvånande då framtidsutsikterna varit goda samt att många företag har annonserat högre utdelning än förväntat. Gällande utsikterna för året har vi en optimistisk förväntansbild på en gradvis återhämtning i den globala ekonomin. Detta antagande bygger dock på att den pågående vaccinationen är framgångsrik.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här