Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fondens positiva bidrag relativt marknaden kom från låga vikter i indextunga bolag som Nordea, Handelsbanken och Epiroc samt positionen i Telia som gick mot strömmen och steg under månaden.
Anna Strömberg, 2018-10-31

Förvaltarkommentar

Fondens största övervikt på sektornivå har länge varit Industrisektorn där vi har haft en positiv syn. Vi ser nu en förändring i bolagens tonläge kring såväl framtida tillväxt som möjligheterna att kompensera för kostnadsinflation. Dessutom är det negativa tolkningsföreträdet fortsatt tydligt i marknaden. Detta har gjort at vi minskat vikten i sektorn och istället valt att öka i bank. Vi har fortsatt tydliga cykliska element i portföljen men balanserar upp men en relativt hög kassa, en hög andel telekomoperatörer samt en mindre tonvikt på de kortcykliska bolagen än tidigare.

Svenska börsen föll tungt i oktober drivet av oro för stigande räntor, kostnadsinflation samt en upptrappning av handelskriget med sämre tillväxt i Kina som följd. Under månaden fick vi bolagens rapporter för det tredje kvartalet. Överlag kom försäljningssiffrorna in i linje med förväntningarna men marginalerna bjöd på en del besvikelser. Löneinflation stigande råmaterial och fraktkostnader tynger lönsamheten och bolagen har svårt att kompensera i form av prishöjningar. Oron att det bästa av konjunkturen ligger bakom oss ledde till kraftiga kursfall. Catella Sverige Aktiv Hållbarhet sjönk 8,7% under månaden medan den generella marknaden sjönk 7,2%.

Positionerna i Industrisektorn har tyngt fondens utveckling där framförallt Outotec, Veoneer, SKF och Volvo bidrog negativt till månadens resultat. Outotec annonserade att man riskerar ytterligare kostnader i ett sedan tidigare problemfyllt projekt. Den knapphändiga informationen i kombination med projektets storlek gjorde att marknaden snabbt lyfte risken för nyemission med ett tungt kursras till följd. Veoneer som är en underleverantör till bilsektorn hamnade mitt i stormen. Bilproduktionen har sedan en tid tillbaka visat på svaghet och då bolaget i samband med kvartalsrapporten annonserade höjda investeringar i närtid samtidigt som de skjuter på tillväxtmålet tryckte många på säljknappen. Det negativa tolkningsföreträdet blev extra tydligt när SKF och Volvo föll kraftigt på sina rapporter trots att siffrorna var i linje med/bättre än förväntningarna.

Fondens positiva bidrag relativt marknaden kom från låga vikter i indextunga bolag som Nordea, Handelsbanken och Epiroc samt positionen i Telia som gick mot strömmen och steg under månaden.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Gripenvik

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 56
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.