Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Kapitalflöden har tydligt styrts in i hållbara produkter samtidigt som bolagen levererade rapporter som tydligt visade att den underliggande strukturella tillväxten i hållbara, miljö och klimatvänliga produkter har fortsatt ligga högre än den generella utvecklingen i ekonomin
Anna Strömberg, 2020-08-31

Förvaltarkommentar

Uppgången fortsatte på globala aktiemarknader under månaden och befäste nivån över nollan på året. I USA ligger index nu över tidigare toppnivåer. En mängd fortsatta risker kring pandemiutbrottet, arbetsmarknaden och den generella konjunkturen å ena sidan vägs upp med stora monetära och fiskala stimulanser å andra sidan. Generellt sätt så pekar kurvorna fortsatt på att vi är på väg åt rätt håll och om den fruktade andra vågen inte står till så lär marknaden fortsätta ta till sig de stimulanser som föreligger och fortsätta köpa marknaden.

Det är stora skillnader på vinnare och förlorare på marknaden där hållbarhet är ett tema som har gått starkt fram. Kapitalflöden har tydligt styrts in i hållbara produkter samtidigt som bolagen levererade rapporter som tydligt visade att den underliggande strukturella tillväxten i hållbara, miljö och klimatvänliga produkter har fortsatt ligga högre än den generella utvecklingen i ekonomin. Även bolag med digitala affärsmodeller har uppvisat en strukturellt högre tillväxt. Vinsttrender som överraskat positivt samt en ökande vilja att betalat mer för dessa vinster har drivit på uppgången. Under månaden har konsument sällanköp, industri och IT- sektorerna gått starkast medan räntekänsliga fastighetssektorn och kommunikationssektorn gick svagare.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet steg 5,21 procent under månaden att jämföra med index som steg 3,73 procent. Främsta bidragande bolag var Tomra, Vestas, Nibe och Kinnevik samt en avsaknad av aktier i EQT som alla rapporterade under månaden. Mot detta tappade vi på innehaven i Balder, Securitas och Axfood samt avsaknaden av aktier i Investor.

Osäkerheten är fortsatt hög och i närtid finns det en hel del som kan sätta stopp på uppgången så som amerikanska valet, en andra våg i pandemin, skarpa och oväntade ränterörelser och/eller negativa överraskningar i makroekonomiska siffror. Börsen har i det närmaste skakat av sig oron kring de ekonomiska konsekvenserna som vi vet kommer att ligga kvar över en lång och ser mer till de gigantiska räddningspaket och lättnader.

Vi håller fast vid strategin att investera i bolag med hållbara produkter och affärsmodeller. Hållbarhetstrenden står fortsatt stark och kan mycket väl förstärkas i och med det vi nu genomgår. Dessa bolag är på inget sätt immuna för cykliska svängningar men i en omvärld med strukturellt lägre tillväxt tror vi att hållbarhet och starka bolag har en större möjlighet att generera avkastning över sitt sektorsnitt.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här