Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Bästa bidragen till relativavkastningen kom från våra hållbarhetsrelaterade investeringar i Vestas, Nibe, Tomra och Hexagon.
Anna Strömberg, 2019-11-30

Förvaltarkommentar

Aktiemarknaden har under året drivits av en mer expansiv penningpolitik i USA samtidigt har vi sett en nedgång i makroekonomiska ledande indikatorer vilket gör att vi behåller en avvaktande syn på marknaden. 

Vi har allokerat in pengar i bolag som drivs av en hållbarhetstrend som vi ser som mer strukturell än konjunkturell i det medellånga perspektivet. 

Detta tror vi ger en möjlighet för dessa bolag att generera avkastning över sitt sektorsnitt och för portföljen att klara konjunkturnedgången bättre. Exempel på det är Vestas, Sweco, Tomra, Hexagon och SCA som vi tror kan överträffa sina sektorer i övrigt då de gynnas av en strukturell trend i investeringar i hållbara städer och konsumtionsmönster.

Globala aktiemarknader var starka under månaden. Världsindex steg 3,2%. Den svenska börsen var dock tyngd av bankernas utveckling i kölvattnet av ny oro kring framför allt penningtvätt efter Uppdrag Gransknings program med fokus på SEB. 

Det breda sverigeindexet steg endast 1,9% medan det smalare mer storbolagsfokuserade index steg endast ca 1%. Svenska småbolag ångade på och steg 4,2%. Bäst gick fastighetssektorn samt IT främst drivet av Ericsson och Hexagon. Industrisektorn gick också starkt över hela linjen. Sämsta sektorn var Energi och Konsument sällanköp och svagaste subsektorn var Bank medan övrig finans som EQT, och investmentbolagen gick starkt. 

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet som har större fokus på stora bolag än börsen i övrigt gick nådde inte upp till det breda Indexutvecklingen utan slutade månaden på en uppgång om 1,5%. 

Bästa bidragen till relativavkastningen kom från våra hållbarhetsrelaterade investeringar i Vestas, Nibe, Tomra och Hexagon. Vidare har investeringen i Fastighetsbolaget Balder bidragit positivt. Bästa sektor för fonden var industrisektorn. Sämsta bidragen kom från SEB som sjönk kraftigt på Uppdrag Gransknings reportage samt avsaknaden av aktier i EQT.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.