Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Innehaven i konsument sällanköp gynnade fondens relativa utveckling då innehavet i Husqvarna steg samtidigt som Assa Abloy backade där fonden saknar investering.
Anna Strömberg, 2020-06-30

Förvaltarkommentar

Marknaderna fortsatte upp under juni och vi lämnar tredje månaden i rad med stigande aktiemarknader. Investerare fortsatte leta efter eftersläntrare på marknaden. Nyhetsflödet fortsatte rapportera om lättade restriktioner, vändande efterfrågan från månaden innan och en vardag som börjar återgå till ett mer normalt läge.

Den breda svenska börsen steg dryga 2% och Catella Sverige aktiv Hållbarhet steg med knappa 2% Starkaste bidraget kom från IT sektorn där framförallt Mycronic och Hexagon gick starkt medan Eriksson, där fonden inte har någon investering men som alltjämt ligger med i jämförelseindex, backade. Även innehaven i konsument sällanköp gynnade fondens relativa utveckling då innehavet i Husqvarna steg samtidigt som Assa Abloy backade där fonden saknar investering. Innehaven i Industrisektorn och fastighetssektorn missgynnade dock fondens relativa utveckling då industribolagen Nibe och Vestas samt fastighetsbolaget Balder backade.

Osäkerheten fortsatt hög och det är svårt att överblicka hur epidemin kommer att påverka vårt samhälle. Vidare har det geopolitiska klimatet adderat till osäkerheten då spänningarna i Hongkong och mellan USA och Kina har ökat samt en ökad spänning inrikespolitiskt i USA. Detta vid sidan om de realekonomiska konsekvenserna som pandemin kommer att få på arbetslösheten och den ekonomiska tillväxten gör läget osäkert. Börsen har i det närmaste skakat av sig oron kring de ekonomiska konsekvenserna och ser mer till de gigantiska räddningspaket och lättnader.

Vi håller fast vid strategin att investera i bolag med hållbara produkter och affärsmodeller. Hållbarhetstrenden står fortsatt stark och kan mycket väl förstärkas i och med det vi nu genomgår. Dessa bolag är på inget sätt immuna för cykliska svängningar men i en omvärld med strukturellt lägre tillväxt tror vi att hållbarhet och starka bolag har en större möjlighet att generera avkastning över sitt sektorsnitt.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här