Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Bankerna som i början av månaden klättrat upp från låga nivåer redovisade dock inte resultat som levde upp till marknadens förväntningar.
Anna Strömberg, 2019-04-30

Förvaltarkommentar

Efter en stark inledning på året har vi fortsatt en försiktig hållning till börsen. Vi behåller en hög andel investerat i hälsosektorn mot en lägre vikt i industrisektorn. Under månaden har vi också tagit ner vikten i cykliska materialbolag som Boliden och SSAB och istället har vi ökat investeringarna SCA och AstraZeneca och byggt på kassan. Vi har gjort viss justering i bank genom köp av SEB och försäljning av SHB men fortsätter att ha en relativt låg exponering till finans överlag.

April var ytterligare en stark månad då vi sett stockholmsbörsen krypa upp över sitt gamla högvattensmärke. Uppgången drevs av en kombination av förhoppning om förbättrad ekonomi under andra halvåret, en kommande handelsdeal mellan Kina och USA samt av centralbanker som inte höjer räntan. Under perioden började också bolagens rapporter rulla in för första kvartalet. Som alltid är det stor volatilitet och tvära kast på rapportdagen men överlag mottogs rapporterna väl. Ett par slutsatser och trender gick att urskönja. Bolag som lidit av stigande råvaror 2018 kan nu enklare få igenom kompenserande prisökningar samtidigt som råvarumotvinden avtar. Det var tydligt inte minst för Essity och Electrolux men också för Husqvarna och Thule som vi har positioner i. Vidare var industribolagens rapporter goda. Våra placeringar i Sandvik och Volvo föll väl ut samtidigt som avsaknaden av aktier i Assa Abloy gynnade fondens relativa utveckling. Bankerna som i början av månaden klättrat upp från låga nivåer redovisade dock inte resultat som levde upp till marknadens förväntningar. Dels har kostnaderna för övervakning och regelefterlevnad ökat och dels har vi sett press på bolånemarginaler och provisionsintäkter. Sammantaget innebar det fallande kurser för bankerna på rapportdagen. Starkaste sektorn under månaden var industri följt av finans och IT medan fastighetssektorn och hälsobolagen gick sämst.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Gripenvik

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 56
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.