Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Hållbarhetstrenden står fortsatt stark och kan mycket väl förstärkas i och med det vi nu genomgår.
Anna Strömberg, 2020-03-31

Förvaltarkommentar

På kort tid har Coronaviruset fullständigt lamslagit världen. Kurvorna för antalet nya smittade börjar flackas ut i Europa men är på väg upp i USA samtidigt som Kina ser ut att vara på väg tillbaka till en ny vardag. Detta är ett krisläge som vi inte sett sedan andra världskriget med hela länder och städer i karantän, stängda gränser och utegångsförbud i stora delar av västvärlden. Effekten på global ekonomi är svår att greppa. Marknaden har reagerat på den monumentala osäkerheten med kraftiga fall. Perioden februari/mars 2020 kommer onekligen gå till historien som en av vår tids värsta och snabbaste börsfall. Till en början var fallet brett och drog med sig allt i sin väg pådrivet av stora indexfonder och kvantitativt förvaltade fonder. Mot slutet av perioden såg vi dock en större balans mellan köpare och säljare och marknaden stabiliserades. Under månadens sista dagar kom sentimentssiffror från Kina som visade på en förbättrad situation jämfört med månaden innan vilket fick marknaden att stiga. Månadens utveckling slutade på ett fall på 13,3% i Sverige, 15% i USA och Europa. Catella Sverige aktiv hållbarhet har under samma period fallit 12,9%.

Ländernas förhållningssätt skiljer sig åt men den gemensamma nämnaren är att stänga ner och isolera hemma samtidigt som aktiviteten inom sjukvården är febril. Detta slår såklart väldigt ojämnt på olika sektorer vilket tydligt avspeglas i kursrörelserna. Konsument dagligvaror och läkemedelssektorn har fallit mindre medan konjunktur- och sentimentsberoende sektorer som konsument sällanköp, industri och energi fallit mer än marknaden.

CSAH har gynnats relativt index av placeringar i Hälsa, Industri, och Material. Våra placeringar i Novo Nordisk, Astra och SOBI har alla bidragit till fondens relativa resultat. Sjukvården har en central roll i den pågående krisen. Man kan också gissa att den uppskruvade debatten i USA om prispress kan avta på medellång även när vi är igenom detta. I industrisektorn har vårt fokus på stabilitet och hållbarhet gynnat fondens relativa avkastning. Bidragande namn i sektor har varit Nibe, Tomra och Sweco. I materialsektorn har vår position i SCA stått relativt stabil under månaden. Även innehavet i konsument dagligvarubolaget Essity har gynnat fonden under perioden. Däremot har vårt innehav i JM och SEB tyngt den relativa avkastningen samt avsaknaden av aktier i Ericsson, Investor och ICA.

I takt med att land efter land stänger gränser och inför utegångsförbud pumpar centralbanker och statsskicken ut krispaket som är tänkta att både brygga denna tid och stimulera till aktivitet när den mest akuta krisen är över. Osäkerheten är stor då det fortfarande är svårt att överblicka hur länge detta kommer hålla i sig samt de efterföljande konsekvenserna. De ekonomiska svaren på krisen har kommit snabbare och i lika stor kraft som efter finanskrisen, vilket är positivt. Strategin att investera i hållbara produkter och affärsmodeller tror vi ger en viss motståndskraft mot cykliska svängningar. Hållbarhetstrenden står fortsatt stark och kan mycket väl förstärkas i och med det vi nu genomgår. Dessa bolag är på inget sätt immuna för cykliska svängningar men i en omvärld med strukturellt lägre tillväxt tror vi att hållbarhet och starka bolag har en större möjlighet att generera avkastning över sitt sektorsnitt.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.