Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet i fokus och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet steg i oktober med 5,25%, jämfört med fondens jämförelseindex 5,03% (SIXRX).
Sven Thorén, 2021-10-31

Förvaltarkommentar

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet steg i oktober med 5,25%, jämfört med fondens jämförelseindex 5,03% (SIXRX). Slutet av oktober präglades av Q3 rapporterna som, i flera fall, gav stora rörelser för enskilda aktier men innebar att marknaden som helhet var lugnare. Största positiva bidraget för fonden kom från bankaktier; SEB och Nordea. AstraZeneca och EQT var andra aktier som bidrog positivt. Sämsta position var Swedbank men även undervikten i Lundin Energy (ingen position) och Inwido bidrog negativt. Energi var den sektor som bidrog mest negativt under månaden. Finans och läkemedel gav störst positiva bidrag.

Stockholmsbörsen vände upp och slutade månaden på 5,03%. Inflationsförväntningarna fortsatte upp ytterligare något under oktober till de högsta nivåerna vi sätt på många år. Råvaru- och energipriser fortsatte generellt också upp i oktober och containerfraktraterna är fortsatt på höga nivåer. Den ekonomisk statistiken var generellt stark och något bättre än under september. Det gjorde att stagflationsoron lugnade ner sig vilket gav stöd åt börsen. Med fortsatt negativa realräntor framstår aktier fortfarande som ett hyfsat alternativ till obligationer. Marknaden skakade av sig oro för eventuella effekter av kommande tapering (att Federal Reserve ska minska köpen av obligationer) och kreditproblem i Kina.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en portfölj av noga utvalda svenska aktier. Fonden investerar i både större, medelstora och små företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem år.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard
Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Direkt: +46 70 617 00 67
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här