Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet som mål och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Makrodata visade blandad utveckling under månaden medan rapporterna för tredje kvartalet överlag visade på operationell styrka från bolagen.
Henrik Holmer, 2020-10-31

Förvaltarkommentar

I oktober vände världens börser ner efter en accelererande smittspridning av viruset. Vi är nu inne i en andra våg med nedstängningar och osäkerhet som följd. Presidentvalet och utsikterna för ett nytt stödpaket i USA spädde på osäkerheten. Makrodata visade blandad utveckling under månaden medan rapporterna för tredje kvartalet överlag visade på operationell styrka från bolagen.

Stockholmsbörsen föll mest av de nordiska börserna då SIXRX sjönk -5,94 procent. Catella Sverige Aktiv Hållbarhet sjönk 6,67 procent vilket var mer än sitt jämförelseindex. Innehavet i ÅF Pöyry var ner kraftigt i samband med bolagets kvartalsrapport som visade på en svagare utveckling än väntat inom flera av bolagets viktiga segment och man lyckades inte leva upp till marknadens högt ställda förväntningarna. En liten ljusning var dock kommentarer om att trenden såg ut att ha vänt åt rätt håll mot slutet av kvartalet. Innehavet i SOBI kostade också på avkastningen efter negativa nyheter om bolagets utveckling av nya produkter. Även avsaknaden av aktier i Ericsson och Evolution Gaming påverkade den relativa utvecklingen negativt. Bästa innehavet i fonden var Vestas Wind Systems som steg i samband med nyheten att bolaget förvärvar Mitsubishis andel i det Joint Venture som bolagen har ihop.. Även Arjo hade en stark utveckling inför den kapitalmarknadsdag som bolaget hade i början av november.

Fler och fler länder inklusive Sverige har infört restriktioner av olika stränghet som kommer att innebära viss nedstängning av ekonomisk aktivitet. En total nedstängning som vi såg i våras är inte sannolik, mest troligt är tillfälliga regionala nedstängningar. Detta innebär dock en fortsatt osäkerhet och svårt för företag och konsumenter att ha visibilitet framöver. Positivt är att bolagen har levererat bra kvartalsrapporter för Q3 och visat på snabb återhämtning och i flera fall tecken på ett uppdämt behov från konsumenten.

I skrivande stund är vi mitt inne i rösträkningen av det amerikanska presidentvalet där det mest sannolika utfallet är att USA får en president utan fullt stöd i kongressen och där det kan bli en utdragen legal process i det fall det blir ett jämt utfall och den förlorande kandidaten inte vill erkänna sig besegrad. Detta innebär att det blir svårare för nästa president att få igenom större förändringar och en fortsatt period av osäkerhet. Troligtvis kommer vi att fortsätta att leva i en lågräntemiljö.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här