Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en fond med hållbarhet i fokus och som aktivt söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén.

I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet steg 3,8 procent under månaden. Fondens jämförelseindex var under samma period upp 2,5 procent. Främsta positiva bidragsgivare till den relativa avkastningen under månaden var undervikten i Evolution Gaming (detta då fonden av hållbarhetskäl inte investerar i kommersiell spelverksamhet) samt innehaven i industribolaget Nibe och avknoppningen Epiroc.
Per Johansson, 2022-03-31

Förvaltarkommentar

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet steg 3,8 procent under månaden. Fondens jämförelseindex var under samma period upp 2,5 procent. Främsta positiva bidragsgivare till den relativa avkastningen under månaden var undervikten i Evolution Gaming (detta då fonden av hållbarhetskäl inte investerar i kommersiell spelverksamhet) samt innehaven i industribolaget Nibe och avknoppningen Epiroc. Nibe, som vi ägt länge utvecklar och producerar energieffektiva lösningar för fastigheter. Bolagets verksamhet bedrivs i tre divisioner, Nibe Climate Solutions som tillverkar energieffektiva lösningar för inomhuskomfort, Nibe Element som producerar lösningar för uppvärmning och styrning för industri och infrastruktur samt Nibe Stoves som tillverkar eldstäder. Bolaget gynnas av EU’s plan kallad REPowerEU, med målet att göra EU oberoende av ryska fossila bränslen i god tid före 2030. En annan positiv bidragare var vårt innehav i Trelleborg som annonserade att de avyttrar divisionen Wheel Systems till Yokohama Rubber Co. Vi anser att denna renodling är positivt för Trelleborg då det innebär en högre marginal, bättre hållbarhetsprofil (de säljer 2/3 av sitt absoluta CO2 utsläpp) samtidigt som bolaget blir mindre cykliskt och beroende av svängningar i råmaterialpriser. Negativa bidragsgivare under månaden var innehaven i Athanase Innovation, installationsbolaget Bravida samt bilsäkerhetsbolaget Autoliv.

Samtliga nordiska börser steg under månaden. Starkast utvecklades börserna i Oslo och Köpenhamn. Fokus har fortsatt varit på Rysslands invasion av Ukraina och den pågående humanitära katastrofen i landet. Under månaden har allt fler utländska företag stoppat sin verksamhet i Ryssland och flertalet sanktioner har tillämpats för att förmå landet att dra sig tillbaka från Ukraina.

Den höga inflationen i världen är ett betydande problem. Som i ett led i detta beslutade den amerikanska centralbanken Fed att höja styrräntan med 25 punkter till 0,5 procent. Centralbanken noterar en obalans mellan utbud och efterfrågan i ekonomin, detta som är ett resultat av pandemin, stigande energipriser samt en allmän prisökning.  

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en portfölj av noga utvalda svenska aktier. Fonden investerar i både större, medelstora och små företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem år.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Per Johansson

Chief Investment Officer
Direkt: +46 72 353 12 46
Ladda ner vCard
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här