Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Disclaimer

Catella Fondförvaltning AB, nedan Catella Fonder, har för informationen på dessa sidor inte tagit hänsyn varken till målsättning, finansiella resurser eller andra relevanta faktorer rörande specifika investerare och inte heller anpassat innehållet i materialet till sådana förhållanden och önskemål.

Materialet utgör således inte till någon del finansiell rådgivning. Investerare som vill ha individanpassad rådgivning beträffande de produkter som avses i materialet bör ta kontakt med en finansiell rådgivare.

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risk, bl.a. risk för negativa eller oväntade förändringar i marknadsfaktorer eller i finansiella och politiska faktorer samt, vid internationella investeringar, risk för förändringar i valutakurser. På grund av risker kan värdet på värdepapper alltid både stiga och sjunka i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Catella Fonder har tagit fram informationen med iakttagande vederbörlig omsorg och aktsamhet och baserat alla uppgifter och uppfattningar, som uttrycks i materialet, på sådana källor som Catella Fonder bedömt vara tillförlitliga. Även om skäliga åtgärder således vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande så kan Catella Fonder inte garantera riktigheten och fullständigheten i informationen eller att det inte förekommer felskrivningar eller utelämnanden. Catella Fonder har inget ansvar för informationen utöver vad som följer av den lagstiftning som reglerar bolagets verksamhet.

Catella Fonder är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, innehavare av alla rättigheter till det material som visas på sidorna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, all eventuell design och text samt alla ljudinspelningar, bilder och varumärken som finns återgivna. Det är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, förbjudet att utnyttja Catella Fonders rättigheter utan föregående skriftligt medgivande från Catella Fonder. Vidare är det förbjudet att publicera uppgifter från eller uppgifter som insamlats av Catella Fonder utan Catella Fonders föregående medgivande.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här