Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ordlista

Nedan har vi försökt förklara några av de ord som vi använder på vår hemsida och våra texter. 

ALFA
Överavkastning oberoende av riskpremier. det vill säga om fonden en dag ger avkastningen 1,2% och om index går upp 1% den dagen ger det en överavkastning på 0,2%. Om denna fond har beta 1,2 så skulle dock alfa bli 0% eftersom överavkastningen bara berodde på beta.

AVKASTNINGSBIDRAG
Vad har bidragit till avkastningen? Vilka innehav är det som gett störst eller minst bidrag till avkastningen? Detta kan ses per innehav eller grupperat på industrisektor, instrumenttyp eller något annat. Till exempel om fonden gått upp 6% under månaden så kan man se om det varit ett speciellt innehav som bidragit mest till denna uppgång, eller om det är en blandfond kan det vara intressant att se om uppgången till störst del kommit från aktieinnehav eller räntebärande innehav.

BETA
Fondens följsamhet mot index. Ett beta på 1,0 betyder att fonden och index rör sig väldigt lika. Om beta är 1,5 betyder det att fonden "brukar" gå upp 1,5% om index går upp 1,0%, och det omvända om index går ner, det vill säga om index går ner 1% borde fonden gå ner 1,5%.

BETS
Engelskans "bet" betyder att man satsar på något. Om fonden har 5% in nehav i X och index har 6% innehav i X säger man att fonden har ett bet i X mot index på –1%, det vill säga man tror inte att det innehavet kommer gå så bra.

BLANKNING
Försäljning av värdepapper som säljaren inte äger. En sådan position kallas kort, i motsats till en vanlig position då man köpt en aktie vilket kallas lång position. Vid en kort position i en aktie tjänar fonden pengar om aktiekursen går ner.

BRUTTOEXPONERING
Fondens bruttoexponering mot aktiemarknaden. Beräknas som marknadsvärdet av fondens långa plus korta positioner samt exponering via aktierelaterade derivat. Det vill säga om fonden består av 60% obligationer, 50% långa aktiepositioner och 10% korta aktiepositioner så skulle det ge en bruttoexponering på 60% (50%+10%).

CURRENT YIELD
Den förväntade årliga avkastningen från obligationer med nuvarande innehav.

DURATION
Duration är det vanligaste måttet av ränterisk och anger vad som händer när marknadsräntan ändras. Ju högre duration ju känsligare är fonden för förändringar i räntenivån, det vill säga en fond med hög duration går ner mer om räntan går upp än en fond med låg duration. Duration uttrycks normalt i år. Det durationsmått som används i Catellas externa rapportering är "effektiv duration" som tar hänsyn till räntebindningstid och optionalitet för till exempel FRN och callable bonds.

INFORMATIONSKVOT
Informationskvoten anger den riskjusterade överavkastningen mot ett index. Detta mått kan vara en bra hjälp om man ska jämföra två fonder. Informationskvoten beräknas som överavkastningen dividerat med tracking error vilket ger en hög informationskvot för en fond med hög överavkastning och låg risk. Överavkastningen är lika med fondens avkastning minus indexets avkastning.

INTEREST RATE CONTRIBUTION
Avkastningsbidrag pga yieldkurvförändringar

INTEREST RATE RISK
Ränterisk. Risk från yieldkurvförändringar.

KORRELATION
Anger hur "lika" fondens avkastning är sitt index, eller graden av linjärt samband mellan två tidsserier. Värdet är mellan -1 och 1, där 1 anger att fondens avkastning är lika indexet, -1 att fondens avkastning alltid är motsatt indexets avkastning och 0 att det inte finns något samband mellan fondens och indexets avkastning. En fond som har korrelationen 1 mot SIXRX betyder att fondens avkastning alltid har varit positiv då SIXRX varit positiv och negativ då SIXRX varit negativ. Dock behöver inte fondens avkastningen vara lika stor som SIXRXs avkastning för att korrelationen ska vara 1.

KREDITRISK
En obligations värde beror väsentligen på räntan och på risken att den som emitterat obligationen inte ska kunna betala obligationens kuponger eller dess förfallobelopp. Risken att obligationens emittent inte ska kunna betala betecknas kreditrisk. En fond med hög kreditrisk innehåller räntebärande värdepapper från mer riskfyllda bolag, vilka dock oftas betalar högre kuponger. Ett värdepapper emitterat av staten har mycket mindre kreditrisk än ett värdepapper emitterat av ett litet bolag eftersom risken att staten inte ska kunna betala är mycket mindre än för det lilla bolaget. För att på ett enkelt sätt kunna visa hur stor del av den totala risken som kommer från ränterisk och hur stor del som kommer från kreditrisk visas kreditrisk i Catellas månadsblad i samma termer som totalrisk det vill säga, uttryckt i standardavvikelse.

LÅNG POSITION
Innehav av värdepapper (se blankning)

NAV KURS
Anger fondens pris. NAV står för Net Asset Value och beräknas genom att dividera den totala fondförmögenheten med antalet fondandelar

NETTOEXPONERING
Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden. Beräknas som marknadsvärdet av fondens långa minus korta positioner samt exponering via aktierelaterade derivat. det vill säga om fonden består av 60% obligationer, 50% långa aktiepositioner och 10% korta aktiepositioner så skulle det ge en nettoexponering på 40% (50%–10%). Om man förväntar sig att börsen ska gå upp vill man ha en hög nettoexponering, om man förväntar sig att börsen ska gå ner vill man ha en låg eller negativ nettoexponering.

RÄNTERISK
Ränterisk kan definieras på många olika sätt, men alla mått försöker åskådliggöra hur känslig fonden är för ränteförändringar. För att på ett enkelt sätt kunna visa hur stor del av den totala risken som kommer från ränterisk och hur stor del som kommer från kreditrisk visas ränterisk i Catellas månadsblad i samma termer som totalrisk det vill säga, uttryckt i standardavvikelse.

SHARPE KVOT
Sharpekvoten är ett mått på den riskjusterade avkastningen. Detta mått kan vara en bra hjälp om man ska jämföra två fonder. Sharpekvoten beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan dividerat med risken vilket ger en hög sharpekvot för en fond med hög avkastning och låg risk.

SPREAD CONTRIBUTION
Avkastningsbidrag pga spreadförändringar

SPREAD RISK
Kreditrisk. Risk från exponering mot räntespread förändringar, det vill säga risk från rating och sektor exponering för ränteinstrument (corporate bonds). (High yield bonds ger en högre ger högre Spread Risk än investment grade bonds)

T-BILL

Ett svenskt index med räntebärande statspapper med kort löptid. Tillhandahålls av SIX Telekurs.

TBOND
Ett svenskt index med räntebärande statspapper med lång löptid. Tillhandahålls av SIX Telekurs.

TOTAL
Ett svenskt index med räntebärande statspapper med både kort och lång löptid. Tillhandahålls av SIX Telekurs.

TOTALRISK
Det traditionella sättet att mäta hur stora kurssvängningar en fond har eller risken att förlora pengar är att mäta hur mycket fondens avkastning varierat. För en fond med hög totalrisk (till exempel en aktiefond) har avkastningen varierat mer än för en fond med låg totalrisk (till exempel en räntfond med kort löptid på räntebärande tillgångar). Dock hänger risk och avkastning ihop och en högre risk kan ge en högre avkastning. Värdet på totalrisk anger inom vilket intervall årsavkastningen borde hamna (med 66% sannolikhet), det vill säga en fond med en snittavkastning på 5% och en totalrisk på 2% anger att fondens årliga avkastning borde ligga mellan 3 % till 7 % (5 % ± 2 %).

TRACKING ERROR
Detta mått anger hur "nära" fonden följer sitt index, ett högt tracking error anger att fonden avviker mycket från sitt index. Till skillnad från korrelation så beror tracking error inte bara på riktningen i avkastning utan även på storleken. det vill säga en fond som har en liten del aktier och resten obligationer kan ändå ha korrelationen 1 mot börsen, men den skulle ha ett högt tracking error mot börsen. Tracking error beräknas som standardavvikelse på årsbasis av skillnaden i avkastning mellan fonden och dess index. Tracking error kallas också aktiv risk eller relativ risk.

VALUE-AT-RISK (VAR)
Detta värde anger hur stor del av portföljen som kan förloras på en dag (med 95 % sannolikhet). I Catellas externa rapportering beräknas denna med monte carlo metoden med 1 dags horisont och 95% konfidens. I den underliggande kovariansmatrisen har närliggande priser högre vikt än äldre, ett exponentiellt fönster med halveringstid på 11 dagar används.

VINX
Ett brett nordiskt index som innehåller mer än 150 nordiska aktier. Innehaven är viktade efter hur stora innehaven är med en "cap" på 9%, det vill säga ett innehavs vikt ska inte överstiga 9%. Detta för att följa de regler som gäller för fonder där ett innehav inte får överstiga 10% av fondens totala marknadsvärde. Utdelningar återinvesteras. Tillhandahålls av Nasdaq OMX.

LÄS MER OM VÅR RISKAVDELNING

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här