Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2 juni 2021, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella säljrådgivare vid ALM Equitys förvärv av Järntorget

Catella har varit rådgivare till säljarna då ALM Equity AB (publ) förvärvar Järntorget Byggintressenter AB.

Pressmeddelande från Alm Equity: 

ALM Equity AB (publ) förvärvar Järntorget Byggintressenter AB

ALM Equity ingick den 4 maj 2021 en avsiktsförklaring med huvudägarna till Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”) i syfte att förvärva huvudägarnas aktier i Järntorget. ALM Equity har nu med positivt resultat genomfört due diligence och slutförhandling har skett med huvudägarna.

ALM Equity och huvudägarna till Järntorget har idag ingått avtal som innebär att ALM Equity förvärvar 93,33% av aktierna i Järntorget till ett värde motsvarande ca 1,7 Mdkr för samtliga aktier i Järntorget. I nästa steg kommer ett erbjudande att riktas till resterande ägare med en förväntad anslutningsgrad om 100%.

Förvärvet finansieras med en kombination av kapitalmarknadsinstrument och likvida medel. Genom den nyligen genomförda emissionen av preferensaktier har ALM Equity tillförts 342 miljoner kronor. Därtill avser ALM Equity att genomföra en riktad emission av stamaktier till en av huvudägarna om 300 miljoner kronor vilket förutsätter beslut vid extra bolagsstämma i ALM Equity. Utöver detta utvärderas andra kapitalmarknadsinstrument.

Förvärvsavtalet är villkorat av att för förvärvet nödvändig finansiering erhålls, samt att Konkurrensverket beslutar att lämna anmälan om företagskoncentration utan åtgärd. Uppfylls villkoren beräknas tillträde av aktierna i Järntorget ske under andra kvartalet 2021.

Affären bedöms ge en positiv resultateffekt under 2021.

Rådgivare

ALM Equity har anlitat Skierfe Advokatbyrå, Skeppsbron Skatt, Megaron Arkitekter samt PwC.
Säljarna har anlitat Catella som finansiell rådgivare och Glimstedt som legal rådgivare.

Bakgrund till förvärvet

Genom affären kommer ALM Equity-koncernen med ännu större kraft kunna driva utvecklingen i bostadssektorn med fokus på hållbarhet, digitalisering och industriellt byggande. ALM Equitys affärsområden får genom affären möjlighet att ta en ledande position i Stockholms län inom sina respektive områden.

Efter förvärvet kommer ALM Equitys affärsområde Projektutveckling att ha en portfölj med ca 17 000 byggrätter, varav 3 000 under produktion, vilket gör affärsområdet till en ledande bostadsutvecklare i Stockholms län. Affären ökar tillgången till nya byggrätter och kan genom ökade stordriftsfördelar bidra till en rörelsemarginalförstärkning. Järntorget har även en gedigen erfarenhet av att utveckla bostäder till förvaltningsmarknaden och med de nya byggrätterna som tillförs affärsområde Projektutveckling så möjliggörs att portföljen av förvaltningsfastigheter kan växa till en ledande position på bostadsmarknaden i Stockholm.

Genom Järntorgets dotterbolag Bomodul i Bodafors AB kommer ALM Equitys affärsområde Entreprenad kunna integrera ett erbjudande som innehåller egna trämoduler i svenskt trä och därigenom öka industrialiseringsgraden och det hållbara byggandet.

"Att förvärva bolag och utveckla verksamheter är vår kärnverksamhet. Det är inte ofta det uppstår en sådan möjlighet att förvärva ett så välskött bolag med kompetenta medarbetare på alla nivåer. Due dilligence processen har bekräftat det goda rykte och det intryck jag hade av bolaget redan från början. Förvärvet av Järntorget möjliggör att våra affärsområden tar en ledande position på bostadsmarknaden i Stockholm inom de områden de verkar. Nu har vi optimala förutsättningar för att ytterligare skruva upp takten under hösten” säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

Genomförande

Järntorgets verksamheter integreras med ALM Equitys affärsområde Projektutveckling respektive Entreprenad. Personalen kommer att ingå i dessa affärsområden och kommer också att omfattas av det incitamentsprogram som beslutades vid ALM Equitys årsstämma. Varumärkena Järntorget, Bomodul och Abacus kommer att kvarstå.

Om Järntorget Byggintressenter

Järntorget är ett familjeägt bostadsutvecklingsföretag med god lönsamhet. Med 30 års erfarenhet av att leda och ansvara för bostadsutvecklingens samtliga faser har bolaget vuxit till en ledande bostadsutvecklare i Storstockholm.

Järntorgets verksamhet omfattar värdekedjans samtliga delar och bolaget utvecklar bostäder för både privatmarknaden och för fastighetsägare. Produktion sker antingen genom den egenägda trähusmodulfabriken eller via bolagets Byggverksamhet. Verksamheten har sedan starten präglats av långsiktig lönsamhet, kostnadsstyrning och stort hållbarhetsfokus där bland annat Svanenmärkning ingår.

Bolaget har över tid startat ca 400 bostäder per år och byggrättsportföljen omfattar drygt 3 800 byggrätter inkluderande de 775 som är i produktion. Järntorgetkoncernen har ca 70 anställda och förutom Järntorget så ingår även varumärkena Abacus och Bomodul i koncernen.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Till Alm Equitys pressmeddelande