Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 december 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Hedgefond: Kommentar kring utvecklingen

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen. Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling över tid och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

Bild 1. 50 dagars korrelation mellan Catella Hedgefond och SIX RX

Bild 2. 50 dagars korrelation mellan Catella Hedgefond och Barclays EU High Yield 3 % cap

Bild 3. 50 dagars korrelation mellan Catella Hedgefond och OMRX T-Bond

Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling.

Bild 4. De största långa och korta positionerna i Catella Hedgefond

Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Fondens mål är att generera en årlig avkastning på 3-5 procent med en standardavvikelse om 3 procent.

Avkastningen i år

Årets avkastning har varit en stor besvikelse. Hedgefonden har per den 19 november tappat 1,82 procent. Utvecklingen i fonden är primärt beroende på bolagsspecifik risk både i enskilda aktier och obligationer. För att skapa en målavkastning på 3-5 procent i rådande marknadsläge behöver fonden sammantaget ta risk, vilket innebär att det finns ett utfallsrum både på upp- och nedsidan. Enkelt uttryck behöver våra specifika bolagsval på långsidan utvecklas bättre och våra bolag på kortsidan utvecklas sämre än börsen som helhet. I ränteportföljen kommer merparten av avkastningen från mer riskfyllda obligationer, så kallade high yield. Det riskfria alternativet ger som bekant negativ avkastning idag.

De huvudsakliga förklaringarna till att årets avkastning så här långt inte når upp till våra mål är flera. I ränteportföljen hade vi vid ingången av året en syn att de europeiska centralbankerna skulle följa den amerikanska centralbanken Fed och påbörja återtagande av den expansiva penningpolitiken. En mindre expansiv penningpolitik bör med hög sannolikhet innebära högre räntor, vilket var en position som fonden hade. Något svagare tillväxtförväntningar, men framförallt avsaknad av högre inflationstryck har skjutit räntehöjningar på framtiden, vilket påverkat fondens avkastning negativt. Den korta räntepositionen är stängd med förlust. Med tanke på de absurd låga nivåerna på räntor är det fortfarande en intressant position att försöka tjäna pengar på, då räntorna kan gå upp mycket men knappast gå ned mycket, ett så kallad asymmetriskt utfallsrum, timing är central och vi tror att det inte är rätt tidpunkt i skrivande stund. Kreditportföljen har sammantaget bidragit till avkastningen, men vi har en obligation Lebara, verksam som mobiloperatör på flera europeiska marknader som handlat mycket svagt i spåren av tveksamheter hur dom rapporterar. Misstroendet mot ledningen är stort och obligationen handlas idag på kurs 50-60. Vi har fortsatt exponering mot den kvar då vi anser att prissättningen mer än väl avspeglar de risker som finns i verksamheten.

Aktieportföljen består sammantaget av 55 unika namn på långsidan och 30 namn på kortsidan, samt hedgar i form av aktieindex och aktieindexoptioner. Nettoexponeringen, det vill säga hur stor andel av portföljen som är exponerade mot aktier har under året varit som högst varit 15 procent och är i dagsläget 6 procent.  Aktieportföljen har som helhet haft en negativ utveckling under året. Aktieurvalen sker på basis av bolagsspecifika bedömningar. Utvecklingen i några av våra positioner har inte varit lyckosamma i år. I några av fallen har vi justerat positioner, men i merparten av positionerna ser vi fortsatt attraktiv avkastningspotential. Även om det handlar om enskilda bolagsurval finns det ett par gemensamma nämnare. En sådan är att många av innehaven är value-orienterade billiga aktier, vilka haft en svag utveckling under våren och sommaren då tillväxtförväntningarna justerats ned och räntorna gått ned i kölvattnet på detta.

Framförallt har vår exponering mot råvarusektorerna i allmänhet och energi i synnerhet varit negativ för fondens avkastning. Fondens exponering mot oljeservicebolag bidrog kraftigt positivt fram till mitten av maj men har sedan haft en svag utveckling. Under oktober hade dessa en mycket negativ utveckling. Fonden har fortsatt exponering mot dessa. Det stora hotet mot dessa är en väsentligt svagare efterfrågan i spåren av en ekonomisk avmattning. Något som marknaden under hösten i allt större utsträckning prissätter som en högre sannolikhet. Vi har valt att minska exponeringen mot energirelaterade sektorer.

Framtiden

Vårt huvudscenario för tillväxten är fortsatt att sannolikheten för lågkonjunktur är låg, även om den senaste månadens börsutveckling prissätter en väsentligt högre sannolikhet för recession än vad vi förväntat oss. Den främsta anledningen till den låga sannolikheten för lågkonjunktur är att både penningpolitik och finanspolitik sammantaget är expansiv för den globala ekonomin. Mindre expansiv penningpolitik är att vänta, men det går i irriterande långsam takt, framför allt utanför USA. Även om värderingar generellt är höga på finansiella tillgångar är vår bästa gissning att den tröga ekonomiska återhämtningen vi sett sedan 2009 fortsätter, med vissa fartgupp på vägen. Några intressanta observationer är att trots de kraftiga börsfallen under oktober gick amerikanska 10 års räntor upp. Vidare håller 2018 på att utvecklas till ett av de svagaste åren för aktiv förvaltning på länge. En delförklaring till den svaga utvecklingen för aktiv förvaltning är att ”billiga” bolag har relativt ”dyra” bolag haft en mycket svag utveckling. Vi och många aktiva förvaltare med oss, försöker identifiera billiga bolag att köpa och dyra bolag att sälja. Eugene Fama och Kenneth French mottog Nobelpriset 2013 delvis för deras akademiska studier som visar just att marknaden inte är effektiv och att lågt värderade aktier över tid ger högre avkastning än högt värderade aktier. Vi tror fortsatt att vår aktieportfölj har goda förutsättningar att ge en god riskjusterad avkastning, bland annat just beroende på detta.

På sektornivå gillar vi fortsatt vår exponering mot omvårdnadssektorn, som gynnas av demografin och har strukturell tillväxt vilket inte avspeglas i dagens aktievärderingar. Portföljen har också ett antal omstruktureringscase/value case där innehav i NCC, Pandora och Wallenius är exempel. På kortsidan är fortfarande bolag som har en värdering som är för hög relativt vår bedömning av den framtida tillväxten dominerande. I vissa av dessa bolag ser vi också en potentiell trigger i form av ett antal bolag som vi bedömer kommer att ha svårt att möta kostnadsökningar med prishöjningar på sina produkter ett inslag.

Sammanfattningsvis ser vi Catella Hedgefond som ett helhetsalternativ för investerare som vill ha god riskjusterad avkastning genom exponering mot den nordiska kapitalmarknaden oavsett om du söker exponering mot aktie- eller räntemarknaden. Fonden har som ambition att över tid ha låg korrelation mot marknaden och har därför möjlighet att skapa avkastning oavsett börsens utveckling. Ett bra bassparande som kompletterar andra fonder med högre risk i en portfölj.

CATELLA HEDGEFOND

Prenumerera på våra nyhetsbrev

181129 Utvecklingen av Catella Hedgefond

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.