Skip to content Go to main navigation Go to language selector
6 mars 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet skapar bra resultat med nya teamet!

Det har bara gått två månader på 2018, men redan nu kan vi se tillbaka på kraftiga marknadsrörelser under årets inledning. Året inleddes starkt och i slutet av januari rapporterade bolagen siffror för fjärde kvartalet 2017, som överlag överträffade förväntningarna. Framförallt rapporterade cykliska bolag in starkt. Även bankerna, som väger tungt på svenska börsen, kom in över förväntan.

Stockholmsbörsen fortsatte klättra under rapportperioden, men det fanns helt klart ett motstånd och kursreaktionerna på rapporterna visade på ett tydligt negativt tolkningsföreträde. Rapporterna som låg i linje eller strax över förväntningarna räckte inte för att lyfta kursen och bolag som missade straffades skoningslöst. I början av februari vände börsen och föll 8-10 procent i Sverige och USA under ett par dramatiska dagar. Börsfallet var delvis drivet av tekniska faktorer i derivatmarknaden, men en korrigering låg också i korten efter den starka och i princip obrutna uppgången. Olyckskorparna fick dock än en gång stå tillbaka då börsen snabbt repade sig och tog tillbaka stora delar av fallet. Oron håller dock i sig och i skrivande stund har vi återigen sett börserna rasa kraftigt för att sedan återhämta sig lika snabbt. Investerare agerar nervöst och oroligt. 2018 ser ut att bli ett minst sagt spännande börsår, men på vilket sätt? Vilket ben ska vi stå på? Kommer stigande räntor bryta den positiva börstrenden eller är det nu den här sega och långdragna återhämningen övergår i en starkare investeringsdriven cykel? 

 Vid februaris utgång hade börsen som helhet stigit knappa 1 procent från årsskiftet medan Catella Sverige aktiv Hållbarhet stigit 3 procent. Under den senaste tolvmånadersperioden (2017-02-28 – 2018-02-28) är motsvarande siffror 7,7 procent för Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och 5,9 procent för Stockholmsbörsen (SIXRX). Största bidragsgivaren till den relativa avkastningen under 2018 är våra innehav i konsument/sällanköp där både Husqvarna och Autoliv, samt en låg vikt i HM bidragit till den relativa avkastningen. Även cykliska innehav har varit starka i portföljen, såsom Outotec, Hexagon och Assa Abloy. Vidare har positioneringen i Finanssektorn varit gynnsam där en övervikt i DNB samt en låg vikt i Nordea varit bra. Fondens mål är att ge en högre avkastning än den svenska börsen som helhet genom aktiv förvaltning där bolagsspecifika innehav och sektorpositionering får stort genomslag på portföljens relativa och absoluta avkastning. Vi vill lyfta fram två betydande trender som påverkar våra innehav och som bidragit till fondens avkastning.

Vi tror att det är för tidigt att sälja cykliska bolag och fonden har en hög andel i bolag exponerade till en begynnande global investeringscykel. Viktiga pusselbitar för oss är bolagens rapporterade orderingång som under ett par kvartal skvallrat om att vi står inför nästa fas i cykeln. Detta då de låga räntorna till slut bör få igång investeringsviljan. Ett exempel på det är Volvo som återigen levererade en stark rapport där orderingången på lastbilar översteg redan högt ställda förväntningar med hela 13 procent. Det goda orderläget är ett resultat av att europeiska åkerier förnyar och expanderar sina flottor för att möta den starka konjunkturen samtidigt som den nordamerikanska marknaden fortsätter att förbättras, främst drivet av en starkare efterfrågan på fjärrtransport. Volvo har löpande stärkt sin lönsamhet, trots att kapacitetsbrist varit ett tema för hela industrin under andra halvåret 2017, och vi förväntar oss att se fortsatt lönsam tillväxt i takt med att flaskhalsar i produktionen löses upp. Växande orderböcker har även gynnat Atlas och Sandvik och vi har, utöver Volvo, en bred exponering till svenska verkstadsbolag. Vi ser dock att det finns fog för oro och håller örat tätt mot rälsen för att snabbt kunna anpassa vår positionering.

I ett längre investeringsperspektiv är hållbarhetsfaktorer viktiga när vi söker bolag som gynnas av längre strukturella trender utöver goda finansiella och cykliska aspekter. 2016 påbörjade vi vår resa mot att integrera hållbarhet i vår investeringsprocess. Det har resulterat i en rad investeringar i portföljen. Vi vill speciellt lyfta fram innehavet i Tomra som har tydliga hållbarhetstrender som driver bolagets försäljning och tillväxt. Under året har Tomra tagit viktiga steg inom båda sina affärsområden. Återvinning har gynnats av att Australien öppnat upp för pantmarknad samtidigt som beslut i Spanien och England kryper allt närmare. Vidare har teknologi och strategiska samarbeten öppnat upp för fler kundgrupper, höjda marginaler samtidigt som ökade besparingar för kunderna gör det lättare att räkna hem en investering i Tomras system. Vi har minskat vårt innehav efter en stark kursutveckling, men har kvar en betydande position. Även andra investeringar med tydliga hållbarhetstrender har gått starkt och vår målsättning är att öka andelen bolag där hållbarhet ligger i fokus.

Än har vi mycket kvar av 2018 och marknaden är som alltid nyckfull. Att vara snabbfotad och flexibel inför ett förändrat börsklimat tror vi kommer bli än viktigare framöver. Samtidigt som kortsiktigheten hos investerare skapar möjligheter för den som letar längre och underskattade trender.  

Sverige

Henrik Gripenvik

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 56
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.