Skip to content Go to main navigation Go to language selector
10 januari 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Marknadssyn

Vi sammanfattar 2017 med ett ord: stabilitet. Trots fortsatta räntehöjningar och minskad balansräkning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Trots minskade värdepappersköp från den europeiska centralbanken ECB. Trots en amerikansk president som minst sagt kan beskrivas som yvig och trots ett Nordkorea som skjutit både missiler och testat atombomber, har världens finansmarknader varit stabila. Till och med i Sverige som under många år varit något av ett tillväxtunder och där nu verkligheten kommit ikapp, har marknaden som helhet varit stabil.

På flera sätt har 2017 varit ett ovanligt stabilt år. Exempel på det är att den amerikanska börsen med utdelningar S&P 500 givit positiv avkastning varje månad, något som inte inträffat en enda gång de senaste 30 åren. Det så kallade skräckindexet, VIX, som är ett mått på hur marknadens aktörer prissätter den framåtblickande volatiliteten på aktiemarknaden har sedan 1990 stängt under nivån tio hela 58 gånger. Av dessa 58 tillfällen så har 49 skett under 2017. Ovanligt stabilt med andra ord.

Den svenska aktiemarknaden har i all denna stabilitet varit relativt utmanande. Bostadspriser som under många år stigit betydligt mer än de disponibla inkomsterna, har sjunkit sedan våren 2017. Detta har givetvis drabbat bostadsutvecklare, byggföretag, den svenska kronan och i viss mån de svenska bankerna som utvecklats betydligt sämre än marknaden som helhet. H&M har haft ett svagt år på börsen och tappat en tredjedel av börsvärdet. Småspararfavoriten Fingerprint Cards har haft ett ännu tuffare 2017 och tappat två tredjedelar av börsvärdet. Sammantaget har dock stockholmsbörsen haft en, ja ni förstår, stabil utveckling och gått upp med 9,47 procent inklusive utdelningar.

Råvarupriserna har, som aggregat, under året varit stabila. När man tittar på de underliggande sektorerna, blir bilden annorlunda. Industrimetaller, som naturligt avspeglar konjunkturen, har haft en stark utveckling med prisuppgångar över 20 procent i vissa fall. Energipriser har varit mixade där oljepriserna gått upp och naturgaspriserna gått ner kraftigt. Sämst utveckling har jordbruksprodukter haft med socker som svagaste råvara som tappat cirka en tredjedel av sitt pris.

I spåren av den starka tillväxten och expansiva penningpolitiken har obligationer med högre risk (så kallade High Yield) utvecklats starkt och den extra kompensation som man får som investerare i dessa har fallit med en halv procentenhet under 2017. Statsobligationer har, precis som mycket annat, varit stabila. Till exempel har en svensk tioårig statsobligationsränta rört sig i ett intervall mellan 0,35 procent och 0,75 procent. Förändringen sedan årets början på en 10 årig SWAP ränta var 10 punkter upp (från 1,1 till 1,2%).

Även om Winston Churchills inte hade finansmarknaderna under 2017 i sinnet när han yttrade ”Av tio farhågor är det minst nio som aldrig blir verklighet”, så fångar han essensen av marknadsåret. Tack för förtroendet.

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 10 januari 2018

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.