Skip to content Go to main navigation Go to language selector
7 maj 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Sammanfattning av Q1-Rapporter med Sven Thorén och Henrik Gripenvik

Säsongen av bolagsrapporter för årets första kvartal har visat på en relativt stark utveckling, bland annat för verkstadsbolagen. Två av Catella Fonders förvaltare, Sven Thorén som deltar i förvaltningen av Catella Hedgefond, och Henrik Gripenvik, som är med och förvaltar Catella Sverige Aktiv hållbarhet, anser att rapporterna visar att många bolag har en del kvar att ge i nuvarande konjunkturcykel.

Flera intressanta skillnader finns dock i den nuvarande värderingen av just industritungviktarna.

Överlag har rapporterna för det första kvartalet varit bra anser de båda förvaltarna. De påpekar att det alltid är svårt att veta vad köpsidan väntar sig, men man hade räknat med överlag starka rapporter för det första kvartalet och det har det blivit, även om kursreaktionerna ibland varit mer svårförutsedda.

I verkstadssektorn har spridningen av kursreaktionerna oftast blivit några procent upp eller ned, med undantag för bland annat Electrolux som gick ned 11 procent på rapportdagen. Men den riktiga förväntansbilden kan vara svår att identifiera i förhållande till konsensus. Verkstadsaktierna har som helhet gått ned några procent sedan rapportsäsongen började, samtidigt krymper värderingsmultipeln på grund av uppreviderade helårsestimat.

"Verkstad hade uppenbarligen väldigt höga förväntningar men det är också en sektor som gått bra. Om man ser på Sandvik och SKF kanske de snittade på 8-9 procent i negativ tillväxt i början av 2016, och är nu uppe i runt plus 7 till 9 procent. Det som oroar marknaden är de framåtblickande faktorerna som inköpschefsindex i USA och leading indicators för OECD: att vi har en avmattning framför oss, och det är nog det som gör att bensinen tar slut för de här bolagen. Frågan är: hur lång är en cykel?", säger Sven Thorén.

"Sett som uppgång från botten tycker jag inte att vi kommit så långt. Jag tycker det fortfarande finns uppsida från estimaten", säger Henrik Gripenvik.

Sven: du har plockat fram PMI (inköpschefsindex), och likaså värderingarna på verkstadssidan som gått ned något.

"Verkstadssektorn har tidigare handlats med en premium mot svenska börsen som helhet. Den börjar någonstans i januari 2016 expandera, fortsätter in i 2017 och i dag ligger vi med några procents premium för verkstad, i förhållande till marknaden generellt. Så verkstad handlas kanske runt 15-16 gånger vinsten för tolv månaders framåtblickande vinst och marknaden någonstans därunder på strax under 15", säger Sven Thorén.

En värdering på runt 15 gånger vinsten kan sägas ligga nära Stockholmsbörsens långsiktiga historiska snitt. En mer kortsiktig syn kan avslöja att bland de faktorer som under första kvartalet påverkade negativt fanns en del inom just verkstadssektorn. Det handlade dels om en påskeffekt med färre arbetsdagar, dels om valuta och om något tuffare jämförelsetal mot första kvartalet 2017. Enligt Sven Thorén väntas dessa faktorer bli något bättre framöver: valutaeffekten kommer att klinga av och bli sakta positivt, jämförelsetalen är fortsatt tuffa men kanske inte fullt lika tuffa, samtidigt som påskeffekten vänder till att bli positiv. Man skulle därmed kunna se ett scenario där det finns mer medvind i det korta perspektivet.

"Trots att jämförelsetalen varit tuffare i första kvartalet har sektorn som helhet snarare visat på en acceleration. Vissa bolag, som Sandvik, pratar om att man går starkare ut kvartalet än man gick in i det. Så det kommer nog att vara fortsatt bra tillväxttal i andra kvartalet och framåt", säger Henrik Gripenvik.

Och om vi ser på det praktiska utfallet för några intressanta bolag?

"Vi har haft en negativ syn tidigare på Hexpol en polymerkoncern inom avancerade polymer, bland annat packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i plast- och gummimaterial, men nu tycker vi oss se att den prispress som varit till följd av en lägre tillväxt ser ut att ha vänt. Olja och gas, som är en faktor i Hexpols efterfrågan, ser bättre ut: dels ser gruvindustrin bättre ut och dels är det generell efterfrågan i verkstadssektorn som ser bättre ut. Bolaget gått otroligt bra sedan rapporten så frågan är hur mycket mer bränsle det finns i det korta perspektivet", säger Sven Thorén, som tillägger att det också bland de större industribolagen finns intressanta värderingsfrågor:

"Om man tittar på de större bolagen tycker jag att Atlas Copco i relation till jämförelsebolagen har en premie som är ganska stretchad: värderingen är uppe på över 20 gånger vinsten, jämfört med Sandviks 15 gånger - det är sällan man ser så stora gap dem emellan".

Sandvik stod enligt de båda förvaltarna också för en bra rapport, men där hade marknaden i förväg sett till att handla upp aktien till gamla toppnivåer. Detta bidrog enligt Henrik Gripenvik till att aktien inte riktigt räckte till på rapportdagen. "Men det fanns ingenting som indikerade någon form av svaghet i rapporten, utan den var väldigt stark".

Enligt Sven Thorén blir det så småningom dags för ökade kapitalinvesteringar inom gruvsektorn. Bland de aktier där hans fond valt att ta en kortposition för närvarande finns just Atlas Copco. Skälet är det nyss nämnda värderingsgapet mellan Atlas och dess konkurrenter.

"Det vi är korta just nu är Atlas Copco, beroende på värderingspremien mot resten av sektorn och att man har något negativa vinstjusteringar - det är ingen bra kombination. Sammantaget med utsikterna för deras vakuumdel, som drivs till hälften av halvledarkapitalinvesteringar som ser ut att ha haft sitt toppår, kanske man kan tro att de får det någottuffare framöver."

Det omtalade handelskriget och att Kina stänger ned en del stålkapacitet, hur påverkar det?

"Råvarupriser har stigit och kostnadsinflation syns i många bolag. Men det slår kraftigt fram och tillbaka: aluminium har gått som ett jehu de senaste veckorna, på förväntade tariffer, och sanktioner mot ryssar som äger produktionsresurser inom området", säger Sven Thorén.

Kina står även för en stor del av affärsefterfrågan globalt. Vad tror man där och hur ser det ut på den kinesiska marknaden?

"Om man bara ser till vad bolagen sade i första kvartalet så var det väldigt starkt i Kina. Däremot kan man titta på mer framåtblickande faktorer, och index som är satta att reflektera den ekonomiska aktiviteten i Kina så visar den på en viss avmattning. Man kan också se det i kredittillväxten. Det verkar ju också ledarna i Kina ha sett för man sänkte kapitalkraven för banker för att tillföra mer likviditet", säger Sven Thorén.

Enligt Henrik Gripenvik är SKF och Volvo intressanta i dagsläget. SKF har mer och mer bevisat sig, anser han, efter att under en ganska lång period ha haft problem med uppfattningen av bolaget och dess möjligheter att kompensera för högre råmaterialkostnader genom pris.

"Jag tycker att de hela tiden visar att de klarar av det. Marginalen expanderar med volymerna. Så där tycker jag fortfarande det ser bra ut. Även Volvo, som haft lite problem med flaskhalsar under en period, de är åtminstone själva övertygade om att utvecklingen kommer att vända och bli bättre i andra kvartalet, och väldigt mycket bättre i andra halvåret. Där tycker jag fortfarande att estimaten ser låga ut", säger han.

Om man lämnar verkstad och blickar mot banksektorn så var utfallet för det första kvartalet blandat, men med en stark rapport från Swedbank. På bolånesidan var resultaten bra för alla banker med god lånetillväxt och stabila marginaler.

Bland de bankaktier som gillas av Henrik Gripenvik finns, utöver Swedbank, även de nordiska grannbankerna Danske Bank och DNB. De omtalade initiativ som kommit för att angripa just bolånemarginalerna är ännu för tidiga att bedöma, anser han.

"Men de har fått mycket medial uppmärksamhet, och det kan räcka att de finns på kartan för att de ska fortsätta sätta press på marginalerna".

Vad gäller byggbolagen anser Henrik Gripenvik att det kan vara värt att vänta lite till, om botten för sektorn ännu inte skulle vara nådd. För teleoperatörerna var rapporterna fina med bra siffror från såväl Tele2 som Telia - även om det för Telia till stora delar var återköpsprogram som bidrog till det positiva.

Skogsbolagen har glada dagar med prishöjningar på stora delar av utbudet, noterar Sven Thorén.

"Man höjer priser överallt, på allt från vanligt tidningspapper och över hela linjen. Det som driver det är pappersmassepriserna", säger han.

Många analytiker har enligt Sven Thorén varit negativa till pappersmassepriserna på grund av kapacitet som väntades komma under 2017. Men det kom inte lika mycket kapacitet som man tänkt sig, och tittar man ut över 2019 och framåt är det inte jättemycket utbud som väntas vad gäller pappersmassa. Men pappersmassapriserna är nära toppnivåerna och det är bäst att ta det försiktigt, enligt Sven Thorén.

Valutan, den har vi inte riktigt berört?

"Det är väldigt olika för olika bolag. Men valutaeffekterna för det generella verkstadsbolaget svänger från att vara ganska kraftigt negativa, med någonstans runt 4 procent negativ påverkan under första kvartalet, till att bli mot det neutrala hållet under andra kvartalet och sedan kraftigt positivt under andra halvåret", säger Sven Thorén.

LYSSNA PÅ PODCASTEN MED SAMMA TEMA

CATELLA HEDGEFOND

CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 72
Sverige

Henrik Gripenvik

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 56

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.