Skip to content Go to main navigation Go to language selector
7 juni 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Tomra – och konsten att vara långsiktig

De flesta investerare jag har träffat, inklusive undertecknad, vill beskriva sin investeringshorisont som långsiktig. Detta kan mycket väl stämma, men i vissa fall kan också ordet användas då en investering inte riktigt utvecklats som planerat. – Vi har en långsiktig syn på bolaget, kan ibland översättas med orden ”vi har haft fel kortsiktigt, men behåller vi innehavet tillräckligt länge kommer det att vända”.

Långsiktighet är något jag strävar efter. Efter en rad år som analytiker började jag 2008 som förvaltare. Under åren som följt har många innehav varit med länge, men bara ett innehav har funnits med i portföljen under alla mina år som förvaltare. Detta bolag är den norska industrikoncernen Tomra. 2008 stod Tomras aktiekurs strax över 20 norska kronor. Vi var intresserade av att hitta bolag med exponering mot återvinning, och vår analys av Tomra var ett bolag med attraktiv fundamental värdering, goda tillväxtmöjligheter, men samtidigt ett företag som inte utnyttjade sitt djupa tekniska kunnande inom nya affärsområden. Detta skulle ändras de närmsta åren, och aktien står idag i nästan 200 norska kronor.

Tomra grundades 1972 av bröderna Petter och Tore Planke, då en livsmedelsbutik hade behov av en maskin som kunde återvinna tomflaskor. Idag är Tomra världsledande inom olika återvinningssystem och varje år samlar Tomras maskiner in 35 miljarder dryckesförpackningar, både burkar och flaskor. Helt enkelt ett bolag som har hållbarhet som sin affärsidé. Innan jag går in och beskriver Tomras verksamhet är det två händelser som varit grunden till den framgång bolaget haft de senaste åren. Den första var när Stefan Ranstrand 2009 tillträdde som för vd för bolaget. Stefan har sett möjligheter att använda Tomras avancerade teknologi till nya användningsområden. Han har också tillsammans med sitt team kompletterat produkterbjudandet genom förvärv främst inom Sorting Solutions. Den andra viktiga händelsen var när Latour förvärvade cirka 15 procent av Tomra 2011. Onekligen en huvudägare av högsta kvalitet, som under åren har ökat på sitt ägande till strax under 30 procent.

Tomra är organiserade i två affärsområden Collection och Sorting Solutions. I nuläget är försäljningen ungefär lika stora i de två segmenten. Collection Solutions är det äldsta affärssegmentet och har i dagsläget cirka 82 000 pantsystem installerade. Vi i Norden kanske ser det som självklart att panta och sortera avfall, men värt att notera är att det inte är så i större delen av världen. Detta skapar mycket intressanta tillväxtmöjligheter för Tomra. I dagsläget är Tomras globala marknadsandel på pantmaskiner över 75 procent. Nyligen införde delar av Australien pantsystem och den 28 mars i år annonserade den brittiska regeringen, som ett led i sin 25 åriga miljöplan att målet är att införa pantsystem. Senaste nyheten kom igår då den Indiska delstaten Gujarat meddelande att även de kommer införa pantsystem. I Gujarat bor det cirka 70 miljoner invånare. Möjligheter att växa alltså!

Det andra affärsområdet är Sorting Solutions, ett område som växt kraftigt både organiskt och genom förvärv. Tomra har cirka 12 000 installerade enheter i mer än 80 länder. Det största kundsegmentet är livsmedelsindustrin följt av återvinning och gruvindustrin. Inom livsmedelsindustrin bidrar Tomras produkter till att förbättra bearbetningskapaciteten och tillgänglighet, samtidigt som det förbättrar lönsamheten, kvaliteten samt livsmedelssäkerheten. Vissa av Tomras maskiner kan hantera upp till 40 000 objekt per sekund där sensorteknologin kan mäta och hantera information som innehåll, form, densitet, storlek, färg samt eventuella skador på olika livsmedel. Drivfaktorer inom detta område är ökad matkonsumtion, ökande medelklass i världen, livsmedelsindustrins fokus på produktivitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet, konsumenternas högre krav på kvalitet samt ökat fokus på livsmedelssäkerhet. Tomras globala marknadsandel inom de sorteringssegment de är verksamma i är mellan 45 och 65 procent.

Värderingen på Tomra har onekligen kommit upp den sista tiden i takt med den starka aktieutvecklingen. Nästa år handlas Tomra med ett P/E-tal på 24 x vinsten. Kvalitetsbolag med hög tillväxt är sällan billiga. Vi anser att bolagets goda och relativt ocykliska tillväxtmöjligheter överväger den något höga värderingen. Tomra får helt enkelt fortsätta vara en del av min långsiktiga portfölj även framöver.

CATELLA NORDIC LONG SHORT EQUITY

Klicka här för att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.