Skip to content Go to main navigation Go to language selector
26 april 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Web-TV: Nu tar vi steget mot att göra Catella Hedgefond ännu mer hållbar

Catella startade sin resa 2009 för att integrera hållbarhet i investeringsprocessen genom att skriva på UNPRI (FNs principer för hållbara investeringar) i vilka vi förbinder oss att ta hänsyn till frågor gällande miljö, sociala aspekter och ägarfrågor i vårt beslutsfattande, samt verka för en ökad transparens och öppenhet i dessa frågor.

De senaste två åren har arbetet intensifierats både i respektive fond som på generell nivå. Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är vårt flaggskepp när det gäller hållbarhet. Här söker vi aktivt efter bolag där hållbarhet är en del av affärsidén, samtidigt som vi väljer bort bolag som vi anser negativt bidrar till globala utmaningar. I övriga fonder har vi också förtydligat och förbättrat processen kring hållbarhet och nu har turen kommit till Catella Hedgefond. För att kunna göra fonden till hållbar har vi valt att exkludera de sektorer som vi anser skadliga för hälsan eller miljön, exempelvis tobak alkohol, kommersiell spelverksamhet. Vi undviker helt investeringar i vapen och pornografi. När det kommer till fossila bränslen har vi helt uteslutit de bolag som är involverade i kolproduktion. Därutöver ställer vi högre krav på hållbarhetsarbete för bolag inom produktion och service för att vi ska göra en investering.  

För att säkerställa våra gränser och restriktioner använder vi en extern samarbetspart - Systainalytics, som är en oberoende utvärderare. Deras analys lägger vi till vår egen bolagsanalys för att fördjupa arbetet. Systainalytics utvärdera bolagens hållbarhetsarbete och följer upp aktuella kontroverser och problem som bolag har i förhållande till internationella normer och konventioner.  Det blir en input i vår förvaltningsprocess när vi själva granskar bolagen.

Är det möjligt att tjäna pengar på bolag som bedriver ohållbara affärer? Eftersom vi har möjlighet att gå kort (blanka aktier) i hedgefonden, kan vi med andra ord också tjäna pengar när det går dåligt för dessa aktier. Det kan till exempel gälla bolag vars risker inte prissatts korrekt av marknaden. Så svaret är ja, vi kan tjäna pengar på ohållbara bolag genom blankning om våra förvaltare vill.

Exkluderingen gäller alla företag i de exkluderade branscherna, oavsett om det avser aktier eller obligationer, vilket inte är så vanligt i marknaden.

För oljeproducerande bolag, har vi satt en högre tröskel för hållbarhetsarbetet inom bolagen. Bolag inom denna kategori som får låga betyg av Systainalytics granskar vi extra noga. Om det låga betyget beror på något bolaget själva kan åtgärda, väljer vi att starta en dialog med dem och behåller bolaget i portföljen. Vi vill genom vårt engagemang bidra till att de förbättrar sitt hållbarhetsarbete.

Det finns fortfarande mycket kvar som vi inom Catella kan göra när det kommer till hållbarhet. Att sätta hedgefonden på hållbarhetskartan är ett otroligt viktigt steg i detta arbete!

CATELLA HEDGEFOND

SÅ INVESTERAR VI HÅLLBART 

20180424 Catella Hedgefond

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.