Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 december 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Credit Opportunity – en verktygslåda skapad för att hantera räntemarknadens utmaningar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Räntemarknaden befinner sig i ett historiskt läge efter en osedvanligt lång period med låga räntor. Räntenivåer som tidigare ansågs som tillfälliga avvikelser har idag blivit normaliserade. Nollränta eller till och med negativa räntor på svenska och europeiska statsobligationer är utmanade för investerare som söker placeringsmöjligheter med låg risk. Det finns ränteplaceringar som innebär möjligheter till bättre avkastning och som kan leverera en avkastning på runt 5 procent. Men det kräver att du som investerare, bildligt talat, klättrar långt ut på riskträdets grenar för att kunna nå en sådan nivå.

Denna typ av investeringar sker i företagsobligationer inom det så kallade ”High Yield” segmentet. Möjligheterna till avkastning är större men det är också riskerna. Vilket också medför att variationen på avkastningen eller ”spread”, skillnaden mellan avkastningen i säkra statsobligationer och högrisk obligationer, ökar. Dagens läge, där placeringar i statsobligationer i princip inte ger någon avkastning, har inneburit att intresset för att investera i obligationer med högre risk och därmed högre avkastning har ökat markant. I takt med att räntorna har sjunkit de senaste 10 åren har inflödet av kapital flyttats från lågrisk obligationer till obligationer med högre risk. En konsekvens av detta är att spreaden mellan de två typerna av ränteplaceringar har sjunkit till en historiskt låg nivå.

High Yield med låg risk, hur går det ihop?
Många av de High Yield räntefonder som erbjuds på marknaden har under de senaste åren haft en låg volatilitet vilket medfört att risken i fonderna enligt ESMAs, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, beräkningar har sjunkit. Numera hittar vi nästan alla High Yield fonder i ESMA klass 2. Fonderna i klass 2 har en standardavvikelse på mellan 0,5 – 2 procent. De har, helt enkelt, låg risk.

Skenet bedrar!
Men, skenet bedrar. Det är viktigt att vara medveten om att när det blir oroligare på räntemarknaden på grund av sämre tider så förändras risken i High Yield-obligationer mycket snabbt. Vi har, under 2000-talet, sett flera exempel när volatiliteten, standardavvikelsen, i europeiska high yield obligationer snabbt har stigit till över 15 procent. Vilket är en volatilitet fullt jämförbar med risken att placera i aktier.

Så vad ska du som investerare göra? Helt undvika att placera i High Yield?
Inte alls. Det du bör göra; är att utnyttja möjligheten att skapa avkastning med hjälp av segmentet. Men för att kunna göra det är det viktigt att välja en fond där förvaltarna har mandat och flexibilitet att kunna välja när det är dags att minska eller höja risken.

I Catellas fond Catella Credit Opportunity har förvaltarna fullständig flexibilitet att själva välja om de ska investera helt i statsobligationer, helt i High Yield obligationer eller i en mix. Durationsmandatet är också det helt flexibelt och i skrivande stund har fonden en negativ duration, d.v.s. fonden gynnas om räntan stiger. Inom detta mandat är Catella Credit Opportunitys förvaltare mycket aktiva och besluten kring duration tas utifrån ett makroperspektiv medan de enskilda krediturvalen görs utifrån ett fundamentalt mikroperspektiv.

Hur har det gått för Catella Credit Opportunity?
Även om historisk avkastning inte är någon garanti eller säger något om framtida avkastning så har Morningsstar givit Catella Credit Opportunity högsta betyg, 5 stjärnor. Det innebär att Catella Credit Opportunity är en av de fonder som presterat bäst på både tre och fem år i kategorin företagsobligationsfonder.

Catella Credit Opportunity

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.