Skip to content Go to main navigation Go to language selector
8 januari 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Året som gått

”Half the time, I wonder why I have so much in stocks, and other times I wonder why I have so little” Detta citat från Jack Bogle, Vanguard, sammanfattar ganska väl det gångna året, men även investeringsbeslut överhuvudtaget.

Att förvalta pengar är inte lätt. Vi lägger ett år bakom oss där vi omöjligt kan vara nöjda. Året har kantats av oro, som så många gånger förr. Redan under inledningen av året skakade marknaderna kraftigt och volatiliteten gick i taket. Därefter följde en period av successiv återhämtning och i slutet av sommaren noterade index årshögsta, trots att det fanns både makroekonomisk och politisk oro på flera håll i världen. När höststormarna drog in så gick allt mycket snabbt. Utan att bolagen eller realekonomin egentligen visade några svaghetstecken så gick synen på marknaden från optimistisk till pessimistisk och följden blev en ganska massiv sättning, där framförallt cykliska bolag och energibolag fick extra mycket stryk.

Vi, som under en längre tid förespråkat "den moderna portföljen", med ett större inslag av mer marknadsneutrala strategier föll dock på eget grepp när vi inte själva lyckades leverera en positiv avkastning under de svåraste månaderna. En uttröttande period av korta sättningar redan under våren och sommaren, som varje gång snabbt lockade fram nya köpare gjorde marknaden svår även för en skeptiskt inställd förvaltargrupp. Kostnaden att stå utanför blev för stor och flera rycktes med i den rådande trenden "Buy the dips"... Lärdomarna är många och vi kommer att ta med oss erfarenheterna av detta för att gå starkare in i 2019.

En tröst i sammanhanget är att vår flaggskeppsprodukt, Catella Hedgefond, redan genomgått ett antal förändringar under de senaste åren. Produkten förvaltas mer diversifierat än tidigare och korrelationen mot aktiemarknaden har gått ner väsentligt. Likaså har den totala risken varit låg, vilket har medfört att produkten trots ett antal investeringar som inte blivit som förväntat, inte tappat mer än den gjort. Fonden är sammansatt av ett flertal olika strategier där mer lyckosamma strategier kunnat kompensera för delar av det som gått dåligt. Vi är definitivt inte nöjda med utfallet, men givet risknivån på produkten är utfallet inte statistiskt oskäligt för att vara ett dåligt år.

Marknaden är i skrivande stund fortsatt turbulent och trots att vi är lite tilltufsade så kvarstår vår absoluta tro på tillgångsslaget. Vi står i en marknad där börserna haft en positiv utveckling under en av de längsta perioderna i mannaminne, räntorna ser ut att ha bottnat ut efter tiotals år av nedgång och de riskfria alternativen erbjuder inte någon avkastning alls. Liksom Bogle i citatet ovan så kan man ligga sömnlös över för stor andel aktier ena dagen och för lite aktier redan nästa dag. I en sådan miljö skall en absolutavkastande strategi bidra till nattsömnen genom en lägre volatilitet än aktier i portföljen, men samtidigt erbjuda en högre avkastning än vad de nedtryckta räntorna gör. Jag är övertygad om att vi går ett ljusare 2019 till mötes och ser fram emot ert fortsatta förtroende.

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.