Skip to content Go to main navigation Go to language selector
6 maj 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Att förvalta aktier aktivt i Catella

Catella tillämpar olika förvaltningsprocesser och strategier beroende på vilken produkt som avses. Vi har ett fundamentalt angreppssätt och bedriver analysprocessen utifrån ett sektorperspektiv. I våra aktivt förvaltade Long-only aktiefonder; Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond arbetar teamen nära varandra i processen att analysera företag, trender och teman på de nordiska aktiemarknaderna. Den fundamentala analysen av stora respektive små bolag görs i stort på ett liknande sätt. Den främsta skillnaden är beaktandet av bolagens likviditetsrisker. För att kunna motivera en högre likviditetsrisk i ett småbolag måste detta också återspegla sig i en större potentiell uppsida för aktien.

Catella har fyra long-only förvaltare som är fokuserade på att analysera bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaderna. Förvaltarna lägger en stor del av tiden på att träffa företagsledningar, externa analytiker och andra förvaltare för att få en bättre förståelse för enskilda bolag och sektorer. Analysarbetet syftar till att skapa en förståelse för vad som driver kursutvecklingen, samt risker och möjligheter. Vi gör sen en egen bedömning av ett bolags vinsttillväxt och finansiella styrka som vi ställer i relation till marknadens samlade bedömning. Den vikt en investering får i våra portföljer beror på en samlad bedömning av potential, övertygelse, risk och dess påverkan på portföljens risksammansättning och framförallt möjligheten för bolaget att överträffa marknadens förväntningar på vinst och tillväxt.

Vårt hållbarhetsarbete är en självklar del av förvaltningen och en grundförutsättning i Catellas alla fonder. Alla bolag har varierande grad av exponering mot hållbarhetsrisker utifrån industri, geografisk spridning och ägarbild vilka kan innebära betydande kursrisker, men också möjligheter. Genom att sätta fokus på hållbarhetsaspekter i kombination med finansiell analys kan vi öka vår träffsäkerhet i bedömningen av bolagets tillväxt och resultat. Vi drar en tydlig gräns vid bolag som producerar produkter som skapar eller förstärker den globala utmaningen. Vi utesluter därför bolag som producerar tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, vapen, fossila bränslen och kol. Vi utesluter också alla bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

I fonderna återfinns till viss del samma namn. Till exempel är Tomra ett innehav som finns i båda portföljerna. Tomra drivs av starka strukturella och hållbara trender och har varit en naturlig del i båda portföljerna under en längre tid. I kölvattnet av reglering och en förändrad syn på plaster ökar efterfrågan på lösningar för att samla in och återvinna i högre grad. Tomra kan leverera en affärsmässig lösning i sina pant och sorteringsmaskiner. På samma tema har vi också gemensamma investeringar i skogsrelaterade bolag som SCA och Billerud. I andra investeringar kan vi dela synen på de tematiska drivkrafterna, men givet fondernas olika profiler göra investeringarna i olika bolag. Ett exempel är temat och tillväxten i hållbar och automatiserad produktion. Catella Sverige Aktiv Hållbarhet har på detta tema tagit en position i Hexagon som levererar mätinstrument och andra lösningar för ökad precision i en allt mer automatiserad tillverkningsindustri. För småbolagsfonden är Hexagon ett för stort bolag och fonden har istället investerat i Troax som löser ett växande säkerhetsproblem när robotar arbetar sida vid sida med människor på fabriksgolvet. På så sätt kan samma tema få plats i fonderna trots olika förutsättningar och tillgångsslag.

Hur aktiva förvaltare vi här, mäts på flera sätt. Ett nyckeltal som beskriver aktivitet är aktiv andel, active share på engelska. Active share ger en bild av hur stor andel av fondens innehav som avviker ifrån fondens jämförelseindex. Nyckeltalet anges i procent och ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Noll procent active share innebär att fonden har exakt samma innehav och samma fördelning av innehaven som jämförelseindexet. Ett annat viktigt begrepp är nyckeltalet aktiv risk, tracking error på engelska, som visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Måttet redovisas i procent. Nedan ser ni båda nyckeltalen för våra två aktivt förvaltade aktiefonder:

FondActive shareTracking error
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet 59 2,4
Catella Småbolagsfond 72 5
2 års veckodata på årsbasis (2019-04-30)

Vår aktiva förvaltning har som mål att över tid överträffa sina jämförelseindex (SIX-RX respektive Carnegie Small Cap). Erfarenhet, fokus och samarbete, inom förvaltargruppen, och med andra delar av Catella Fonder är avgörande för att vi ska lyckas.

Glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning och här kan du läsa mer om hur vi arbetar med portföljkonstruktion!

 

Catella Småbolagsfond

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.