Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 juli 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Att sätta värde på tiden

Har ägnat några dagar åt att rensa upp i mitt gamla barndomshem och blev starkt påmind om hur saker förändras över tid. Vi hade verkligen en mekanisk skrivmaskin i mitt barndomshem. Dessutom noterar jag att epoken med en fristående separat nummerpresentatör vid telefonen tydligen blev ganska kort, samt att de självklara bankböckerna nu känns som ett minne från en ruskigt avlägsen tid. Bill Gates uttryckte någon gång att "vi alltid tycks överskatta vad som skall hända under de närmaste två åren, men underskattar vad som kommer att hända under de närmaste tio åren. Låt dig inte luras in i passivitet."

Att sätta värde på tiden handlar förstås om mycket mer än så. Vi påminns ibland väldigt plötsligt om livets förgänglighet och den enda slutsats jag själv lyckas dra är att man måste prioritera sin tid till saker som betyder något. Det känns alltid lite mera meningsfullt om man känner att man åstadkommit något konstruktivt med sin tid, vare sig det handlar om att bygga något, förändra något eller att uppleva något nytt. När ingenting förändras eller ingenting utvecklas känns tiden bortslösad i mitt perspektiv.

När man läste finansiell teori fick man lära sig att tid var pengar. Ränta på ränta har en tendens att föröka sig på ett fascinerande sätt över långa tidsrymder. De sparade slantarna på bankboken förökade sig även historiskt genom en extra inbetalning vid slutet av varje år. Intjänad ränta på kapitalet. Likaså fick man lära sig att göra nuvärdeskalkyler där stora initiala investeringar kunde motiveras genom positiva framtida kassaflöden diskonterade till nuvärde. I alla skolboksexempel var kapitalkostnaden ett mått på investerarens avkastningskrav. Den rimliga ersättning som investeraren kunde acceptera för att byta köpkraft i nutid mot en köpkraft längre fram i tiden. Självklart förväntades denne investerare att hans investering dessutom skulle generera någon form av överskott, framförallt i jämförelse med en placering på ett bankkonto eller i någon annan riskfri placering.

Över tid bör ovanstående begrepp på något sätt hänga ihop. Den reala ekonomin utvecklas genom stigande produktivitet och genom innovationer som förbättrar levnadsstandarden och ökar effektiviteten i samhället. Ränta för en investerare bör ju under motsvarande period inte bara ge kompensation för inflationen utan även någon form av real kompensation.

Om man tror att dessa trender långsiktigt är intakta känns det väldigt orimligt med dagens prissättning av räntepapper, givet vad vi tror om inflation och real tillväxt över tid. Svensk 10-årsränta runt nollstrecket och en inflation på 2 procent per år innebär att marknaden nu prisat in över 20 procent sämre köpkraft om tio år. Vad är det som skall ge vika? Att utvecklingen plötsligt bara stannar upp? Eller att inflationen övergår i kraftig deflation?

Det kan vara så att det som ser rimligt ut i ett tvåårigt perspektiv blir orimligt i ett tioårigt. Jag tror att marknaden i detta fall underskattar värdet av tiden i det längre perspektivet.

Tiden är ju bland det dyrbaraste vi har. Ta vara på den. Redan nu.
Tillönskar er en riktigt trevlig sommar!

 

Finansiella rapporter

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.