Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 maj 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Good old days may be gone – Kan den traditionella portföljen fortsätta leverera?

Det traditionella sättet att se på portföljdiversifiering, där aktieexponering enbart kombineras med räntor har gett en fantastisk riskjusterad avkastning under många år. Men med räntor på rekordlåga nivåer och med aktiemarknader som nosar på historiska högstanivåer finns det anledning att tänka nytt.

"Det har varit en fantastisk period för blandfonder och för traditionella livbolag. Det bottnar i att såväl aktie- som obligationskurser stigit samtidigt under väldigt lång tid. Räntesänkningar och tillgångsköp från centralbanker har eldat på den här utvecklingen och vi har nu nått extrema nivåer, framförallt på räntesidan", säger Peter Elmhorn, chef för försäljning på Catella Fonder.

Enligt Catella finns det anledning att ha en fortsatt långsiktig positiv exponering mot aktiemarknaden, men att förlita sig på att obligationer i nuvarande miljö kommer vara en effektiv krockkudde vid ett större aktiefall ställer han sig tveksam till.

"Det är farligt att förlita sig på den historiska samvariationen mellan räntor och aktier. Det är inte speciellt långsökt att tro att vi står inför en marknad där aktier sjunker samtidigt som räntor stiger, alternativt står still på dessa låga nivåer. Då kommer en upplevt väldiversifierad portfölj kännas väldigt likriktad och riskerar att förlora effekten som tidigare erhållits tack vare mixen av aktier och räntor."

För att bygga en portfölj som kan navigera genom en miljö med eventuellt stigande räntor och svaga eller fallande aktiemarknader behöver man enligt Elmhorn bryta upp räntebenet i flera delar. Detta för att skapa en större flexibilitet och en bättre diversifiering mot aktier. Han kallar det för den moderna portföljen – en portfölj som genom flexibla räntemandat och hedgefonder med låg marknadsrisk ersätter den traditionella obligationsportföljen.

"Istället för att räntebenet består av obligationer med en lång durationsexponering bör man ha ett flexibelt räntemandat i botten och kombinera det med alternativa tillgångsslag som hedgefonder med låg risk som inte är beroende av varken börs- eller ränteutvecklingen

När det gäller flexibiliteten i ränteexponeringen pekar Catella på två saker: möjligheten att växla mellan emittenter och kreditrisker, samt hur man kan variera durationsrisk.

"Det är viktigt att ha en exponering som tillåter flexibilitet i vilka emittenter som man exponeras mot och att kunna vara dynamisk i vilken kreditrisk man tar. Att gå från en skala mellan stats- och high yield obligationer. Därutöver behöver man kunna variera durationen i portföljen och i det fall man ser framför sig en miljö av stigande räntor. Det finns till och med möjlighet att gå negativ i duration, vilket skapar tillfällen att tjäna pengar på en ränteuppgång. Med ett flexibelt mandat ges helt enkelt möjlighet att tydligare uttrycka vår marknadsvy för räntemarknaden."

Vad gäller exponeringen mot hedgefonder förordar vi på Catella att man inkluderar strategier som har låg risk, som varken samvarierar med ränte- eller aktiemarknad. "Hedgefonder har en tendens att klumpas ihop som ett begrepp, men det innefattar många olika delstrategier med olika egenskaper. Det blev tydligt under den kraftiga nedgången på aktiemarknaden i slutet på fjolåret att många hedgefonder är alltför exponerade mot aktierisk. Och vi har sett liknande utveckling vid tidigare nedgångar på marknaden."

"Vi förordar att man håller sig till marknadsneutrala fonder där avkastningen istället bestäms av individuella positioner som inte är beroende av marknadsrisken.

Om man vill skapa en långsiktigt god riskjusterad avkastning med en väldiversifierad portfölj, menar Catella att det nu är viktigare än någonsin att se över den delen som ska svara för stabiliteten i portföljen när marknaden blir mindre risksökande och turbulent.

"Flexibla räntemandat och hedgefonder som har ett mindre beroende av marknadsriktning är centralt, därutöver kan man fundera på att öka mängden kassa och ha en del av portföljen placerad i alternativa tillgångsslag som skog eller infrastruktur, men det gäller framförallt riktigt stora investerare. Exponeringen mot aktier har historiskt varit vägvinnande och vi anser att man fortsatt ska äga aktier som en bas i ett långsiktigt sparande, men att den förväntade avkastningen över en cykel på cirka 7 år, kommer riskera att vara lägre framåt än vad den varit historiskt." Så begreppet "Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning" anser vi är högst relevant att ha i åtanke när man som investerare bygger en portfölj för framtiden, avslutar Peter Elmhorn.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev 

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.