Skip to content Go to main navigation Go to language selector
5 november 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

I huvudet på tre hedgefondsförvaltare – hur skapas avkastning oberoende av marknadens utveckling?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur resonerar Catellas förvaltare kring börsläget just nu och hur ser de på möjligheterna att kunna skapa avkastning trots låga räntor, osäker konjunktur och oberoende av aktiemarknadens utveckling.  Det var temat för ett av Catelladagens pass, ett panelsamtal mellan tre av Catellas hedgeförvaltare Mattias Nilsson, Martin Jonsson, Anders Wennberg och Carl Berg.

Hur ser Catella panelen på marknaden?

Panelen konstaterar att vi är på toppen av en längre cykel med både rekordmarginaler och rekordlåga räntenivåer. Börsen har just nu höga multiplar vilket lätt kan påverka synen på börsutvecklingen negativt. Bolagens vinsttillväxt är på väg att hamna under nollstrecket och det minst sannolika scenariot är att vi får en stark och långvarig konjunkturåterhämtning. Det återspeglar sig även i hur börsen är oerhört defensivt positionerad vilket beror på en uppenbar konjunkturskräck. Det finns samtidigt tecken på att konjunkturen kanske har bottnat ur då bland annat globala inköpschefsindex har fallit 15 månader i rad. Panelen tror att vi med största sannolikhet går in en återhämtning som blir skakig och kortvarig likt den situation vi hade 2010-2016. Detta kommer sannolikt att driva en rotation till mer värde-betonade, cykliska och räntekänsliga investeringar.

Hedgefondförvaltning – Perfekt i teorin, omöjligt i praktiken. Eller?

Hedgefondsförvaltning kritiseras ibland för att vara en teoretisk modell som inte fungerar i praktiken. Men det är enligt panelen ett orättvist och direkt felaktigt påstående. De som påstår sådant tenderar att jämföra hedgefondernas utveckling med marknadens avkastning från botten till toppen och jämför inte över en hel konjunkturcykel.

I skrivande stund innebär det att många fokuserar på avkastningen på 14 procent som den amerikanska börsen gett i snitt sedan botten 2009. Medan den egentliga avkastningen över hela cykeln ligger på knappa 6 procent. All avkastning som överstiger 6 procent kräver någon form av ”market timing” och går inte att åstadkomma enbart med passivt investerande som många tror eller hävdar.

Fokuset för Catellas förvaltare ligger nästan helt och hållet på aktieanalys och aktieurval. De försöker att skapa avkastning utifrån aktieurval och inte genom att ta marknadsrisk. De utgår alltid från detaljerade statistiska modeller för att kunna uppskatta bolagens intjäningsförmåga på både kort och lång sikt.

Nu när osäkerheten är stor har Catellas förvaltare lagt extra krut på att ligga nära bolagen för att snabbt kunna känna av eventuella förändringar. Här är möten med bolagsledningarna ett viktigt verktyg. Som ett exempel kan nämnas att de har träffat ledningarna för alla större svenska verkstadsbolag minst 1 – 2 gånger sedan sommaren.

Vad anser Catella panelen om aktiv förvaltning och stockpicking. Kommer det att finnas i framtiden?

Passiv förvaltning växer och kommer att växa ännu mer. På den europeiska marknaden idag står passiv förvaltning för drygt 25 procent av den förvaltade aktievolymen. Prognosen är att den siffran kommer att vara 50 procent 2025. När marknadskrafterna blir så pass starka och köpflödena koncentreras till att enbart omfatta de aktier som ingår i index så är panelen övertygade om att felprisättningar kommer att uppstå i takt med att passiv förvaltning växer. Det kommer att finnas gott om möjligheter att hitta kandidater att köpa eller blanka.

Panelen menar dessutom att grunden i stockpicking nog aldrig kommer att förändras. Däremot skiftar teman och vilka sektorer som är ledande. Men kopplingen mellan enskilda aktiekurser och vinstutveckling kommer aldrig att brytas. Däremot kan gummibandet i form av sambandet mellan värdering av vinstutveckling och pris från tid till annan dras ut väldigt långt åt båda hållen.

Vilka trender och förändringar ser ni i panelen?

Något som panelen ser har svängt kraftigt under de senaste åren är investerarnas inställning till ESG. ESG står för Environmental, Social and Governance eller på svenska – Hållbarhet inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Investerarna förutsätter att fondbolag och fondförvaltare uppträder och investerar på ett sätt som är hållbart ur ett miljö-, socialt ansvars- och ägarstyrningsperspektiv. Inflödena till fonder som investerar hållbart har ökat markant och är en viktig förändring som kommer att ha bärkraft.

Catella Hedgefonden är en av de ledande fonderna inom ESG området och har tagit ett stort kliv med att ha kanske de vassaste exkluderingskriterierna i hedgefondssegmentet. Panelen beskriver hur de jobbar aktivt med bolagsdialoger och gör stora ansträngningar för att identifiera hållbara case att inkludera i fonden utifrån ett krasst avkastningsperspektiv inom t ex cleantech och renewables.

Som avslutning på Catelladagen sammanfattade Catella Fonders förvaltningschef, Thomas Elofsson, förvaltarnas syn för den kommande perioden. Thomas belyste tre huvudteman:

 • Aktiv förvaltning vs Passiv förvaltning
  Passiv förvaltning växer och kommer växa ännu mer. I Europa idag står passiv förvaltning för dryga 25% av förvaltad aktievolym och prognosen är att den siffran kommer vara 50% 2025. När marknadskrafterna blir så starka och köpflöden koncentreras till enbart de aktier som ingår i index är Thomas övertygad om att felprissättningar kommer uppstå i takt med att passiv förvaltning växer
   
 • Hållbara investeringar
  Thomas Elofsson pekade på att investerarnas attityder ändrats mycket snabbt på bara några år. Om man ska överleva som både fondbolag eller portföljförvaltare måste man tänka hållbarhet i helhetsperspektiv, på riktigt. Inflödet av kapital till ESG-fonder har ökat markant och kommer fortsätta öka framöver. Thomas Elofsson belyste även att det givetvis kommer att uppstå felprissättning även för hållbara bolag när inflödena tilltar och detta skapar goda möjligheter för aktiva förvaltare.

 • Tillväxten-Räntorna-Skulderna
  Vi har långsiktiga demografiska utmaningar menar Thomas Elofsson och pekar på att den årliga befolkningstillväxten har minskat stadigt sedan 90 talet. Detta påverkar inflationen negativt.

  Trots att den förväntade avkastningen på obligationer är obefintlig är det fortfarande ett rekordinflöde till obligationsfonder.  Vilket Thomas Elofsson menar innebär att investerare helt enkelt nöjer sig med lägre avkastning. Detta har även satt sina spår på börsen då många bolag och sektorer varit räntestyrda en tid tillbaka.

  På grund av att både den förväntade tillväxten är låg och räntorna är obefintliga har investerarna köpt tillväxtaktier och sålt värdeaktier. Det menar Thomas Elofsson är omständigheter som innebär att felprissättningar kommer att uppstå vilket kan skapa möjligheter för aktiv förvaltning.

Catella Nordic Long Short

Catella Hedgefonden

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Carl Berg

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 03

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.