Skip to content Go to main navigation Go to language selector
25 juni 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Krig och fred

" I krig finns inga segrare, bara förlorare"
Neville Chamberlain

Inför 2019 såg vi framför oss ett utmanande år för finansmarknaderna. Framförallt var vi oroliga för det första halvåret, då vår bedömning var att tillväxtförväntningarna skulle fortsätta att justeras ner och att detta i sin tur skulle leda till nedjusteringar i företagens förväntade vinster. Vi var mer konstruktiva för andra delen av året, då vi förväntade oss att förutsättningarna för penningpolitisk stimulans då skulle vara goda. Med facit i hand kan vi konstatera att den amerikanska centralbanken redan under de sista dagarna av förra året signalerade en omsvängning i penningpolitiken, vilket höjde humöret på de globala tillgångsmarknaderna. Centralbankernas betydelse för marknaderna har återigen visat sig vara den absolut viktigaste parametern för utvecklingen på tillgångsmarknaderna, till och med viktigare än krig. Det krig som jag menar är det handelskrig som president Trump driver på flera fronter.

Det finns oroväckande historiska paralleller, där handelskrig har varit början på vapenskrammel, något som vi så här långt tack och lov undvikit. Anledningen till handelskriget ska ses i ljuset av nästa års presidentval och handelskriget är en del i president Trumps kampanj för att bli omvald som USA:s president. Den viktigaste faktorn för att bli omvald är att ekonomin är stark och arbetslösheten låg, vilket talar för att fred i handelskriget kommer att slutas i god tid innan valet. En drömsits för marknaden vore fred, men först efter penningpolitisk stimulans. Utfallsrummet är stort och kom ihåg Neville Chamberlains " I krig finns inga segrare, bara förlorare".

Marknaden är snabb på att diskontera framtiden och obligationsräntor har fortsatt att falla under första halvåret och utifrån avkastningskurvans utseende kan utläsas att sannolikheten för lågkonjunktur är väsentligt högre än ett normalår. Aktiemarknaden och kreditmarknaden prissätter däremot en avmattning av tillväxten, men knappast en lågkonjunktur. Vanligtvis brukar olika tillgångsmarknader handla hyggligt synkroniserat, något som i skrivande stund inte är fallet och medför ett intressant läge för andra halvåret. Grovt stiliserat finns två möjliga utfall. Antingen kommer betydande penningpolitisk stimulans under de kommande månaderna, vilket kommer att stötta aktiemarknaderna och vända fallande obligationsräntor till stigande räntor. Alternativt, gör centralbankerna bedömningen att ekonomin klarar sig bra utan mer penningpolitisk stimulans, vilket, med hög sannolikhet kommer ge fallande börskurser och vidare kreditspreadar. Vilket utfallet kommer att bli kommer vi få se under sommaren och min bedömning i skrivande stund är att centralbankerna kommer att gå marknaden tillmötes och signalera, samt ge mer stimulans. Detta kommer då att skapa en fortsatt bra miljö för aktier och krediter och underlätta fred i handelskriget, vilket då aktualiserar Abraham Lincoln eleganta ord om krig "Allting är dåligt i krig – förutom slutet"

Trevlig sommar!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.