Skip to content Go to main navigation Go to language selector
4 september 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Mindre bolag - stora möjligheter?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Med en uppgång på över 20 procent på Stockholmsbörsen blev det första halvåret 2019 det bästa på 10 år. Detta trots att vi har en rad orosmoln på den ekonomiska himlen som till exempel tecken på en svagare konjunktur, handelskrig, hård Brexit samt geopolitisk oro i bland annat Hong Kong, Kashmir och Iran. Det som håller uppe börsen är centralbankernas agerande, extremt låga räntor och passiva pengar som förstärker börssvängningarna. Frågan är om den starka utvecklingen kan hålla i sig, eller om de negativa faktorerna väger tyngst och att vi därmed får se en tuff börshöst liknande den vi hade förra året.

När tillväxten sjunker på makronivå gäller det att hitta tillväxt på bolagsnivå. Om det kommer en kraftig lågkonjunktur återstår att se, men är man orolig gäller det att hitta bolag som styr över sin egen utveckling. Många mindre bolag har bättre förutsättningar än större att växa av egen kraft även när konjunkturen försvagas. Generellt är vinsttillväxten också bättre samtidigt som värderingen inte är mycket högre än för större bolag. Småbolag har under en lång tid haft en starkare utveckling än storbolag på Stockholmsbörsen och så även i år. En annan intressant aspekt med mindre bolag är att de i högre utsträckning är föremål för uppköp samtidigt som de inte är likaanalyserade och uppmärksammade på marknaden. I detta nyhetsbrev tänkte vi presentera några bolag som vi har i Catella Småbolagsfond och som vi anser kan driva sin egen tillväxt och är intressanta att äga framöver.

Nordic Waterproofing är en marknadsledande producent och leverantör av tätskiktsprodukter och tjänster för byggnader och infrastruktur. Bolaget är verksamt i norra Europa och har endast 5 procents exponering mot svenskt bostadsbyggande, det är främst kommersiella byggnader som man levererar till. Även om verksamheten till viss del är cyklisk har bolaget visat att de kan styra över sin egen tillväxt, inte minst via förvärv. Nordic Waterproofing växer organiskt och har en väldigt bra kassaflödesgenerering, vilket används till att växa via förvärv som är en del av huvudstrategin. Genom att förvärva kan bolaget diversifiera sitt erbjudande och hänga på megatrender, inte minst inom hållbarhet. Till exempel börjar så kallade "gröna tak" bli efterfrågat bland kunderna, där mycket mer trä används istället för betong. På så vis driver hållbarhetsfrågor både försäljnings- och vinsttillväxt. Vi anser även att Nordic Waterproofing handlas till en attraktiv värdering och är en trolig uppköpskandidat.

Xvivo Perfusion utvecklar och säljer lösningar och system som används vid organtransplantation, i dagsläget främst för lungor och hjärtan. Ett stort problem för sjukvården är bristen på donerade organ och att många donerade organ slängs då de inte hinner levereras i tid eller har tillräckligt god kvalitet. Till exempel används endast 20 % av alla donerade lungor i USA till transplantationer då övriga anses vara för riskfyllda att använda. Xvivo har lösningar som gör att fler organ kan komma till användning genom produkter och system som kan förvara, förbättra och förlänga livslängden av organen. Bolaget har en klart marknadsledande position inom ett område med tydlig klinisk nytta och har en stark tillväxt. Xvivo har sedan börsnoteringen 2013 haft en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 22 procent. En majoritet (90 procent) av försäljningen är förbrukningsvaror med återkommande intäkter som har en bruttomarginal på 75-80 procent. Denna tillväxt är konjunkturokänslig och drivs av viljan att rädda liv.

Midsona utvecklar och säljer ekologiska produkter och varumärken inom hälsosamma livsmedel och hygienprodukter. Denna marknad styrs inte så mycket av konjunkturen utan drivs av megatrender inom hållbarhet och hälsa. Midsona har vuxit via förvärv och konsoliderat den nordiska marknaden och ska nu göra detsamma i Europa. Penetrationen av ekologisk mat är högst i Sverige och Danmark och ligger runt 12-14 procent. Europa ligger efter, där Tyskland och Frankrike har 4-5 procent och Spanien 2 procents penetration, men dessa marknader börjar nu ta fart. Nu har Midsona gjort förvärv i Tyskland, Frankrike och Spanien för att på så sätt skapa nya plattformar där man dels kan skapa kostnadssynergier för inköp etc. och dels få tillgång till nya produkter, inte minst inom växtbaserad mat. Vi ser Midsona som ett innehav med defensiv karaktär och goda tillväxtmöjligheter. Nästa år kan vinsttillväxten bli så hög som 60 procent vilket gör att aktien ser billig ut och är också en trolig uppköpskandidat då många av de stora internationella matföretagen vill få exponering mot ekologisk och hälsosam mat.

Kort om Catella Småbolagsfondfonden investerar i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Catella Småbolagsfond

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.