Skip to content Go to main navigation Go to language selector
7 mars 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Riskkontroll i fokus när Catella stöper om hedgefond

Aktiehedgefonden Catella Nordic Long Short Equity (RC) hade ett besvärligt fjolår. Fonden backade med 13,8 procent och underpresterade såväl nordiska aktieindex som globala hedgefondindex. Även om fonden uppvisat en positiv avkastning på knappt 32 procent sedan starten i december 2010 och en genomsnittlig årsavkastning på 3,6 procent under samma period, beslutade Catella Fonder sig för att stöpa om fondens strategi och förvaltning i januari 2019.

"Fokus för förvaltningen är att öka bruttoexponeringen, sänka nettoexponeringen och minska korrelationen mot aktiemarknaden", säger Elofsson när han ombeds måla de breda penseldragen för vad den omarbetade strategin ska uppnå.

På frågan om vad den enskilt största förändringen är säger förvaltaren att den omstöpta fonden kommer vara mindre beroende av aktiemarknadens riktning med en lägre riskkoncentration mot enskilda faktorer och med fler antal innehav.

"Risk och avkastningsmål är samma som tidigare, det vill säga en årlig avkastning på 5–10 procent med en standardavvikelse om lika mycket. Den största skillnaden är att fonden i normalläget kommer att ha en mer marknadsneutral positionering och risken kommer att byggas med hjälp av bruttoexponering i enskilda namn. Riskkoncentrationen mot enskilda faktorer kan förväntas vara lägre än historiskt och antalet långa och korta namn kommer att vara fler."

Elofsson betonar att den minskade samvariationen mot aktiemarknaden förväntas bli mest synlig i en miljö av ökade svängningar på marknaden, såväl i uppgång som nedgång. Det faktum att antalet innehav i fonden ökas kräver också ett ökat fokus på riskhantering, både av enskilda innehav och för fonden totalt.

Förvaltaren menar att det breda mandatet i termer av nettoexponering kan leda till att fonden kan vara såväl lång som kort på totalen. Man ska som investerare inte förvänta sig att den har en inbyggd tilt mot den långa sidan.

"Vi vill att merparten av risken och avkastningen i portföljen ska komma från företagsspecifik risk och ska därför inte förvänta sig att fonden har en kraftig 'long bias' över tid. I en marknadsmiljö där vi generellt anser att prissättningen är alltför optimistisk och vi därmed ser ett asymmetriskt utfallsrum åt nedsidan är ett exempel på när fonden kommer att vara nettokort", säger Elofsson.

Fonden kommer inte frångå sitt värdedrivna fokus, men förvaltaren framhäver att det är en alltför förenklad bild av verkligheten att köpa bolag med låga multiplar.

"Vi är fundamentala investerare. För oss är fundamenta mycket mer än siffror och det är viktigt med fokus och närhet till både företag, marknaden och konkurrenter", förklarar Elofsson och fortsätter:

"Vår grundläggande syn på ett bolags värde med hänsyn till dess värderingsmultipel, vy på framtida tillväxtmöjligheter, marginalutveckling och strukturella utmaningar är avgörande för fondens positionering. Vi anser att det är en alltför förenklad bild av verkligheten att bara köpa låg multipelbolag."

"Vi har en diversifierad portfölj med bolag som vi anser värderas attraktivt på långsidan och bolag vars värderingar är för höga på kortsidan. Värdering är en viktig parameter, men oftast inte tillräckligt för att ta position. Avgörande för om vi tar en position eller ej baseras på en mängd faktorer. Förenklat kan man säga att vår förståelse för narrativet kring ett bolag och dess aktie är det som skapar möjligheten till att ta positioner, där vi har en avvikande uppfattning än marknaden som helhet."

CATELLA NORDIC LONG SHORT EQUITY

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.