Skip to content Go to main navigation Go to language selector
30 november 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Starkt team bakom förvaltningen av våra svenska aktiefonder

Catella Fonder erbjuder idag tre svenska aktiefonder. Två aktivt förvaltade fonder, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond, där hållbarhet är avgörande för aktievalet. Den tredje är en indexnära fond, Catella Sverige Hållbart Beta. Gemensamt för alla tre fonderna är att vi först screenar bort bolag inom ett antal branscher som vi inte anser är hållbara. När vi säger att hållbarhet är avgörande för aktievalet i våra aktivt förvaltade fonder betyder det att alla aktier vi investerar i antingen ingår i temat ESG eller att de är bäst i sin bransch på hållbarhetsarbete.

Teamet som nu förvaltar de två aktivt förvaltade fonder är Henrik Holmer och Martin Nilsson. De har sedan 2016 förvaltat Catella Småbolagsfond. Henrik Holmer är sedan tidigare med i teamet för förvaltningen av Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och även ansvarig för Catella Sverige Hållbart Beta.

Martin och Henrik, kan ni beskriva närmare kring förvaltning och aktievalet i fonden Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och vad ni har för målsättning med fonden?

Målsättningen med Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är att ge våra kunder en god riskjusterad avkastning som över tiden överstiger fondens jämförelseindex. Grunden till vår investeringsfilosofi och process är att vi anser det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Det vi menar med en hållbar affärsmodell är produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Valet av investeringar sker genom en kombination av finansiell och hållbarhetsanalys, genom en strukturell och repetitiv investeringsprocess.

Vilken är er investeringsfilosofi? Varför är hållbarhet viktigt och hur skapar hållbarhet värde för spararna?

Vår investeringsfilosofi är att investera i välskötta bolag med fokus på hållbarhet som drivs av en ledning som vi har förtroende för med en klar ambition att växa verksamheten. Hållbarhet är avgörande för våra investeringsbeslut och bidrar till fondens värdeutveckling genom att vi i högre grad kan tillvara möjligheter samtidigt som vi begränsar riskerna. Utöver detta så bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans med detta tror vi på att investera i bolag med en historik av hög avkastning och kassaflödesgenererande vinster, vilket vi tror ger bättre förutsättningar att fortsätta hålla en hög kvalité även framöver.

På Catella arbetar vi med hållbarhet genom att identifiera hållbara investeringar samtidigt som vi sätter tydliga gränser för vilka bolag vi inte investerar i. Vi exkluderar investeringar i bolag som säljer kontroversiella produkter och tjänster. Vi exkluderar även bolag bryter mot internationella normer och konventioner. Genom aktivt ägande försöker vi påverka bolagen i en mer hållbar riktning.

Ni har arbetet som ett team i drygt fyra år nu, vad skulle ni säga att era styrkor är? Hur kompletterar ni varandra? Delar ni upp mellan olika branscher eller andra faktorer?

Efter att ha arbetat tillsammans i fyra år har vi hittat ett strukturerat och effektivt sätt att arbeta. Som personer får vi nog ses som olika, vilket i vår mening är en styrka då vi kompletterar varandra och kan se saker ur olika perspektiv. Även om vi båda har olika specialområden inom förvaltningen så ser vi oss som generalister. Detta är viktigt då vi anser att de bästa investeringsbesluten sker genom dialog och nära samarbete samt att långförvaltning kräver ett helhetsperspektiv på portföljen.   

Är det några av de globala målen som är viktigare än andra för er och Catella Fonder?

På Catella Fonder har vi valt att fokusera på 8 av FNs globala hållbarhetsmål där vi ser attraktiva affärsmöjligheter. Dessa mål är indelade i fyra huvudteman som är:

  • Energieffektivitet: Hållbar energi för alla. Hållbara städer och samhällen.
  • Hållbar produktion: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Hållbar konsumtion och produktion.
  • Motverka negativ miljöpåverkan: Hav och marina resurser. Ekosystem och biologisk mångfald.
  • Hälsa och trygghet: God hälsa och välbefinnande. Rent vatten och sanitet för alla.

Bolag vars affärsmodell hamnar under dessa teman och bidrar positivt till FNs hållbarhetsmål kommer att ha bättre långsiktiga utsikter att växa sin verksamhet på ett resurseffektivt och lönsamt sätt, komma åt nya marknader, nå konkurrensfördelar samt ha en lägre operationell risk.

Kan ni ge några exempel på bolag som ni anser vara tematiska i ett ESG-perspektiv?

När det gäller att identifiera hållbara investeringar så söker vi bolag som drivs av hållbarhet genom att de åtnjuter konkurrensfördelar och/eller producerar varor och tjänster som positivt bidrar till FNs globala hållbarhetsmål samt att detta märkbart gynnar bolagets lönsamhet under vår prognoshorisont. Exempel på bolag som vi anser vara tematiska ur ett ESG-perspektiv är teknikkonsulter som AFRY och Sweco som genom sina lösningar bidrar till en mer hållbar produktion och energieffektivitet för sina kunder främst inom industri och infrastruktur. Hexagon är ett företag som har lösningar som bidrar till att minska svinn, förbättrar och effektiviserar produktionsprocesser vilket leder till mer effektiv användning av resurser och därmed bidrar till en hållbar produktion. Andra exempel på tematiska investeringar är vindkraftstillverkaren Vestas Wind, vämepumpstillverkaren NIBE, återvinningsbolaget Tomra samt skogsbolagen Holmen och SCA.

Sammanfattningsvis kan vi säga att Henrik och Martin är passionerade aktieförvaltare och de ligger långt fram när det gäller kunnande inom hållbarhet. Att Catella nu samlar long förvaltningen i deras varma famn är vi övertygade om kommer göra skillnad.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Catella Småbolagsfond

Catella Sverige Hållbart Beta

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Prenumerera på våra nyhetsbrev. 

 

 

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här