Skip to content Go to main navigation Go to language selector
10 januari 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Hedgefond och kreditfonderna har blivit fossilfria

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Klimatfrågan är en ödesfråga globalt, och världen strävar succesivt mot minskat beroende av fossila bränslen. FN har redan dragit ett par streck i sanden i Parisavtalets 2 graders mål och agenda 2030 där 17 globala hållbara utvecklingsmål formulerades. 

Dessa ambitiösa planer innebär stora möjligheter för bolag med rätt produkter för omställning och stora utmaningar för bolag med stort fossilt innehåll. Regleringar och skatter kommer att styra investeringar för att skynda på förflyttningen. Finansbranschen spelar en betydande roll i utvecklingen genom att styra kapitalet och sätta rätt pris på bolagens verksamhet. Detta är extra tydligt i The EU Action Plan on Sustainable Finance. 

Det är inte bara av policy och miljöskäl som vi i fonderna avstår från investeringar i fossila bränslen utan framförallt av ekonomiska skäl när riskerna för investeringar i sektorn ökar. Bolagen stöter i större utsträckning på svårigheter att utvinna de reserver som de sitter på av flera orsaker. I takt med att fordonsparken och elproduktionen ställs om riskerar efterfrågan, och därmed oljepriset, att sjunka och på sikt göra det olönsamt att starta nya projekt för att utvinna nya reserver. Dessutom söker sig bankerna bort från exponering mot kol, olja och gas industrin vilket gör det svårare och dyrare för dessa bolag att få tillgång på kapital. Riskpremien på denna typ av investeringar och bolag går därmed upp och vi tror att det är en trend som kommer att fortsätta.

Catella Fonder har sedan tidigare exkluderat investeringar i fossila bränslen från Catellas traditionella aktie- och räntefonder. Från sista november är även Catellas absolutavkastande fonder fria från investeringar i fossila bränslen. Bolag som har sålts under året har varit bland andra Flex LNG, Torm, Drilling Company of 1972, Frontline, Euronav och BW LPG. Catella Hedgefond har dock möjlighet att kapitalisera på fallande börskurser för bolag som producerar, förädlar eller transporterar fossila bränslen genom att fonden tillåts gå kort i dessa sektorer.

För att ytterligare kapitalisera på trenden med en fossilfri framtid har fonden ökat investeringarna i bolag som kan minskar utsläppen på andra sätt. Ett exempel är SSAB som tillverkar stål med mindre CO2 utsläpp än sektorsnittet. SSAB utvecklar dessutom metoder för att reducera järnmalmen med vätgas istället för kol med målsättningen att bli helt fossilfria. Ett annat exempel är Rockwool vars stenull isolerar byggnader och reducerar energibehovet för uppvärmning.

Catella Fonder kommer att fortsätta utveckla vårt förhållningssätt för att på bästa sätt investera i bolag som gynnar både en hållbar omställning och avkastningen i fonderna.

Catella Hedge

Catella Credit Opportunity

Catella Avkastningsfonden

Catella Nordic Corporate Bond Flex

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 76
Ladda ner vCard
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.