Skip to content Go to main navigation Go to language selector
22 juni 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Marknadsutveckling första halvåret 2020

En av de längsta ekonomiska återhämtningarna i modern tid fick ett abrupt slut i mars. Den återhämtning som mångt och mycket drivits av ekonomisk politik, framförallt penningpolitik, avslutades då många länder införde hårda restriktioner för att begränsa smittspridningen. Det normala konjunkturförloppet under efterkrigstiden har varit att ekonomier växt tills man nått kapacitetstaket och då fått stigande inflation som centralbankerna sedan motat genom att bedriva mer restriktiv penningpolitik. Konjunkturförloppet denna gång är därmed väsentligt annorlunda och innebär också större osäkerhet om utfallet än historiskt.

I mars när ekonomierna stängdes ner blev det tydligt att världsekonomin går in i lågkonjunktur. En lågkonjunktur är marknadens värsta (och kanske enda) fiende, och den kraftiga omprisningen på tillgångsmarknaderna som vi såg i mars är därför logisk. Stockholmsbörsen föll med över 30 procent på en månad och än mer dramatiskt var det i företagsobligationsmarknaden där obligationer med sämre kreditkvalité tappade med mer än 10 procent under samma tidsperiod. För att möta svagare tillväxt har både regeringar stimulerat via finanspolitik, samt centralbanker via penningpolitik och återhämtningen på marknaderna har i någon mening varit större och snabbare än vad de flesta aktörer förväntat sig. Både portföljer bestående av svenska aktier eller företagsobligationer handlar vid halvårsskiftet på nivåer som är högre än de var vid ingången av 2019. Utsikterna för företagens vinster och kassaflöden är dock betydligt sämre nu än vad de var vid ingången av 2019 och värderingarna av dessa tillgångar är höga i ett historiskt perspektiv.

De höga värderingarna förklaras ofta med att det "riskfria" alternativet statsobligationer ger en avkastning som inte ens kompenserar för inflationen. Inom aktiemarknaden finns en annan tydlig bild. Värderingsskillnaden mellan olika bolag har aldrig varit så stor som den är idag. Exempelvis uppskattas bolag som är stabila och växer mycket av marknaden och det är just de som gör att värderingarna generellt är höga. Mer cykliska bolag eller bolag som har en låg eller ingen tillväxt har en värdering som är historiskt låg. Skillnaden mellan "dyra" och "billiga" bolag är därmed den högsta som någonsin uppmätts. Förklaringar som ofta förs fram är att den framtida tillväxten förväntas vara lägre och viljan att betala för det som faktiskt växer är högre än vad den varit historiskt. En ytterligare förklaring är att när räntorna är så låga som de är idag spelar vinsterna och kassaflöden mindre betydelse för ett företags värdering.

Vi, och många med oss, har som grundläggande ansats att köpa tillgångar som är billiga. Med billiga avses, billiga både mot sin egen historia och jämfört med andra tillgångar i ett historiskt perspektiv. Denna strategi har under en tid fungerat dåligt, trots att den är väldokumenterad i teori och praktik. Vi tror fortsatt att detta är ett logiskt angreppssätt när man förvaltar tillgångar och att förutsättningarna för att det ska fungera i framtiden är goda.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här