Skip to content Go to main navigation Go to language selector
22 april 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Med fokus på hållbarhet

Catella fonder har haft ett tydligt ökat fokus på hållbarhet de senaste åren. Vi har tagit en rad små steg som tillsammans bildat ett stort kliv. Idag är hållbarhet en naturlig del i vårt dagliga arbete och i alla våra produkter.

Vi har en gemensam bas i vad vi undviker och vilka frågor vi lägger tonvikten på i investeringsbeslutet och i ägardialogerna med bolagen. Däremot tar det sig i lite olika uttryck givet variationen i vår produktflora. Vi ställde några frågor till Catella Fondförvaltnings vd Erik Kjellgren och Hållbarhetsansvarig och förvaltare Anna Strömberg för att få veta lite mer.

Varför är hållbarhet viktigt?

Finansmarknadens aktörer fyller en viktig roll i Agenda 2030 för att allokera kapitalet på ett hållbart och ansvarstagande sätt. Sedan jag tillträdde rollen som vd 2014 har vi tagit stora steg mot en mer hållbar förvaltning vad gäller såväl produkt och process, som i vår roll som ägare, säger Erik Kjellgren. Vi har gjort om två av våra aktiefonder till hållbarhetsfonder och idag är alla våra fonder fossilfria, samt undviker helt investeringar i kontroversiella och icke hållbara produkter. Vi har även integrerat hållbarhet i investeringsprocessen för alla våra fonder och ökat våra ambitioner som aktiva ägare, fortsätter Erik.

Anna Strömberg menar att vi genom att integrera hållbarhetsaspekter i bolagsanalysen också ser att vi kan undvika oönskade risker och tillvarata möjligheter, viket är direkt värdeskapande för våra andelsägare. Vi ser tydligt att lösningarna på dagens globala utmaningar skapar innovativa och snabbväxande företag och vissa av dessa kommer bli framtidens storbolag.

Anna, kan du nämna några specifika områden/branscher ni tror har en riktigt stark framtid tack vare ESG?

Hela värdekedjan kring energiförsörjning genomgår nu ett gigantiskt skifte bort från fossilt och mot förnyelsebart och elektrifiering. Världen är långt ifrån klar och bolag med lösningar som bidrar till skiftet växer från en i många fall låg bas. Efterfrågan på konsulter, teknologier och vissa hållbara material ökar som följd. Trenden sker på bred front både över branscher och länder. Även oljeproducerande länderna som USA och Saudiarabien investerar i förnybart. Vi ser att detta kommer ha en förlängd tillväxtkurva som kommer vara mindre känslig, men långt ifrån okänslig för cykliska svängningar. Vi har en rad investeringar som är direkt fokuserade på förnyelsebar energi, exempelvis Vestas Vind och Nibe, samt en rad mindre bolag med nischade teknologier som till exempel Climeon. Innehav som Sweco och ÅF är också direkt positivt påverkade av byggandet av infrastrukturen kring denna omställning precis som byggmaterialbolagen Lindab, System Air och Rockwool, säger Anna.

Vilka bolag straffas och kommer att straffas när det gäller ESG-frågor?

Vissa branscher tappar i tillväxtkraft i spåren av omställningen. Erik menar att ett tydligt exempel är att just det fossila nu ersätts med miljövänliga alternativ. Branschen minskar strukturellt. Allt större del av bilparken byts ut mot elbilar, elproduktionen får en större andel grön el och industrin gör allt för att visa på minskat koldioxidutsläpp i sin produktion. Vi har valt att göra våra fonder fossilfria, dels mot bakgrund av att vi ställer oss bakom agenda 2030 och dels för att vi ser att denna bransch kommer få det svårare att visa god tillväxt och lönsamhet framöver, säger Erik.

Sedan tidigare gäller detta redan för en rad branscher som tobak och alkohol som har tung reglering och restriktioner som hämmar tillväxt, påpekar Anna. Samma argument gör vi också för kommersiell spelverksamhet där vi de senaste åren sett, inte minst Sverige, införa tung reglering gällande möjligheterna till marknadsföring av dessa tjänster.

Vilken påverkan kan exkluderingar förväntas ha på fondernas avkastning?

På kort sikt tror vi att det kommer vara neutralt för vår avkastning att inte investera i de sektorer/verksamheter som klassas som icke hållbara. Våra absolutavkastande fonder kan blanka alla aktier som vi exkluderar ur hållbarhetssynpunkt så de har större möjlighet att tjäna pengar om tajmingen är rätt på positionerna, säger Anna. För våra relativa produkter som ju alltjämt har dessa bolag i jämförelseindex ser vi det som neutralt i det korta perspektivet. Sett över en längre tidshorisont ser vi det som positivt att undvika branscher som har strukturella utmaningar oavsett om det är från efterfrågan på olja eller ökad reglering kring kommersiellt spelande, fortsätter hon.

Vi har de senaste åren sett värderingen på många "hållbara" bolag sticka iväg uppåt. Hur resonerar ni här? Kommer premievärdering på dessa bolag bestå?

Värderingen på ESG-behäftade bolag är något branschen brottas med. Värderingen har onekligen dragit iväg kraftigt på sina håll. Det beror på en rad faktorer, påpekar Erik. Många kapitalägare och kapitalförvaltare ställer om sin förvaltning till hållbara och tematiska placeringar och när antalet bolag att investera i är begränsat så är det helt enkelt en utbud- och efterfrågesituation som budar upp prislappen. Det beror också på att vi lever i en värld där tillväxt är en bristvara och dessa bolag har kunnat uppvisa stark och stabil tillväxt, vilket marknaden är villig att betala en högre prislapp för. Tidsfaktorn är ytterligare en anledning. Omställningen sträcker sig över flera årtionden vilket marknaden i vanliga fall inte brukar orka bry sig om, men här gör man det i större utsträckning, säger Erik.

Med många länder, lagstiftare och andra policyaktörer bakom omställningen vill vi hävda att tillväxten har en större mått av förutsägbarhet och värderingen är en återspegling av detta. Det är som att sätta ett pris på Amazon 2010 fast med ett högre mått av säkerhet att de skulle landa där de är i dag, menar Anna. Värderingspremien kommer säkert ligga kvar ett tag givet efterfrågan på denna typ av bolag, men framöver borde den normaliseras. Många bolag känner sig kallade att prata om och lyfta fram varför hållbarhet strukturellt gynnar just dem och deras lösning. Det finns stora förhoppningar och som alltid kommer inte alla lyckas. I efterhand kommer vi kunna konstatera att den höga värderingen var omotiverad och i vissa fall kommer vi ångra att vi inte köpte mer. En besviken investerarskara straffar snedsteg brutalt om förväntningarna på bolaget är höga. Fortsätter bolagen att överraska marknaden positivt så kommer efterfrågan på aktien och värderingen vara kvar på en hög nivå. Det är egentligen inte mer komplicerat än annat risktagande, avslutar Anna.

Vi är stolta över att alla våra fonder nu är fossilfria och vi ser fram emot att fortsätta denna hållbarhetsresa. Läs mer om hur vi arbetar med Hållbarhet.

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12
Ladda ner vCard
Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 76
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här