Skip to content Go to main navigation Go to language selector
20 mars 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Uppdatering kring handel i Catellas fonder

Den pågående krisen orsakad av Coronaviruset har lett till stora fall på aktiemarknaden men har även stor påverkan på marknaden för företagsobligationer. Detta visar sig dels i att marknaden har prisat om synen på risk i de underliggande obligationerna med högre kreditspreadar som följd, vilket resulterar i lägre kurser. Utöver detta har även likviditeten, dvs möjligheten att omsätta värdepapper, i den nordiska marknaden för företagsobligationer blivit avsevärt lägre jämfört med tidigare. Riksbanken aviserade igår att de även har för avsikt att inkludera företagspapper (utgivna av icke-finansiella företag) i de köp av värdepapper upp till 300 miljarder kronor som en av flera åtgärder för att stabilisera ekonomin och de finansiella marknaderna. Exakt vilka instrument som kan inkluderas i dessa köp är för närvarande inte helt klart.

Catella Fonder deltog igår tillsammans med andra fondbolag i ett möte med Finansinspektionen kring den rådande situationen på marknaden. Alla fondbolag gör olika bedömningar baserat på de specifika omständigheterna i respektive bolags fonder.

Catella Fonder följer löpande situationen och vilka effekter det eventuellt skulle kunna få på handeln i våra fonder. För närvarande gör vi bedömningen att handeln i våra fonder kan fortgå, men vi är ödmjuka inför att detta snabbt kan förändras i takt med att ny information kommer in kring rådande marknadsförutsättningar.

Vi på Catella Fonder finns självklart tillgängliga via telefon eller mail om ni har några frågor/funderingar.

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här