Skip to content Go to main navigation Go to language selector
11 januari 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

En tillbakablick på 2020

2020 går till historien som det år då Covid-19 pandemin förändrade våra liv, samt medförde enorma effekter på den konjunkturella utvecklingen. Under inledningen av året fick vi vetskap om sjukdomen, och kunde på avstånd se hur kinesiska myndigheter försökte hantera spridningen. Det dröjde dock till slutet av februari innan marknaden började förstå allvaret i situationen. Covid-19 upptäcktes på flera ställen i världen och många människor insjuknade.

För att minska spridningen av viruset införde flertalet länder reserestriktioner, förbud mot folksamlingar och i vissa fall utegångsförbud. Resultatet blev en kraftig ekonomisk inbromsning vilket även medförde en ökad riskaversion, fallande börser, oljepriskollaps och stress i kreditmarknaden. Stockholmsbörsen föll under en månad med över 30 procent samtidigt som företagsobligationer med sämre kreditkvalité tappade mer än 10 procent.

Efter det kraftiga fallet stabiliserades läget. Främsta orsaken till detta var de massiva finanspolitiska och penningpolitiska stimulanserna som infördes för att möta den svagare ekonomiska utvecklingen. Återhämtningen på marknaderna har fortsatt under sommaren och hösten och varit starkare än de flesta kunnat förvänta sig. Detta till trots att vi upplevt en andra våg av sjukdomen.

På bolagsnivå har pandemin haft en negativ påverkan för merparten av bolagen gällande lönsamhet och kassaflöde. Flertalet av de värst drabbade finner vi inom sektorer som flyg, transport, hotell och restaurang, samt handel. Dock finns det en rad sektorer och bolag som har gynnats. Här kan till exempel nämnas IT-sektorn. I USA har ett fåtal bolag inom teknologisektorn som exempelvis Amazon, Facebook och Netflix, stått för en betydande del av börsuppgången de senaste åren. Denna trend förstärktes under 2020 då behovet av bolagens digitala lösningar ökade. Under november månad som går till historien som en av de starkaste någonsin gällande börsutveckling var det dock värdeorienterade aktier som utvecklades starkast. Främsta orsakerna till den utvecklingen var en rad positiva nyheter gällande vaccin mot Covid-19, samt att Joe Biden besegrade Donald Trump i det amerikanska presidentvalet.

Hållbarhet är en av vår tids starkaste trender. Konsumenter, företag och länder fokuserar på att minska sitt beroende av fossila bränslen och plast, producera mat och använda jordens resurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Fokus på hållbarhet är knappast nytt, men har under året förstärkts. Detta är något vi förväntar oss fortsätter då mer kapital styrs mot hållbara investeringar.

Med flertalet av världens börser på rekordnivåer och en historiskt hög värdering så är det bara att konstatera att den konjunkturförbättring vi tror oss kunna få under nästkommande år delvis redan är inprisad i dagens aktiekurser. När det gäller utsikterna för 2021 så är den generella förväntansbilden optimistisk även om 2020 avslutas med ökad smittspridning globalt och implementeringen av nya omfattande restriktioner. Nyckeln till utvecklingen nästa år och en återgång till en normal tillvaro är att de vaccin som tagits fram är framgångsrika.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här