Skip to content Go to main navigation Go to language selector
11 mars 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Småbolag, outperformers och riktiga sänken

Börsens återhämtning efter förra vårens pandemirelaterade ras har varit spektakulär och början på detta år har också varit mycket starkt. Den faktor som dominerat utvecklingen mest är emellertid ränteutvecklingen, där långräntorna stigit brant om än på fortsatt låga nivåer. Detta har orsakat en tydlig sektorrotation - från tillväxt, till värde.

Catella Småbolagsfond har klarat sig väl i utvecklingen. I Catellas senaste podcast ser fondens förvaltare många intressanta möjligheter inför återstoden av börsåret.

Det svenska småbolagsuniverset präglas av en betydligt större andel hälsovård än börsen som helhet, en större andel fastigheter och en ganska stor andel sällanköpsvaror. En stor skillnad mot storbolagsuniverset är finanssektorn, som är betydligt mindre. Gränserna för vad som räknas in i småbolagsuniverset är dock vida - definitionen är små och medelstora bolag som står för maximalt 1 procent av börsens värde, vilket i dagsläget innefattar bolag med ett börsvärde på upp till hela 90 miljarder kronor.

Grovt räknat innebär det att det mesta förutom bolagen inom OMXS30 är investeringsbara för Catellas Småbolagsfond och dess förvaltare Martin Nilsson och Henrik Holmer. I universet finns också flera bolag inom en kategori som kallas "compounders" - serieförvärvare. Det är bolag som exempelvis Lifco och Indutrade, som gör förvärv mycket frekvent.

Det finns flera fördelar med att kunna köpa så pass stora bolag i fonden. En av fördelarna är tillgången till likviditet, vilket är en av anledningarna till att universet blivit större. Indexen räknas om två gånger om året och omräkningarna innebär att bolag kan åka såväl ut ur som tillbaka in i universet. En aktie som ser ut att drabbas av att lämna småbolagsuniverset är Sinch, som nu är större än 1 procent av SIXRX och därmed får lämna senare.

"De riktigt bra aktierna går ur index, medan de som i stället kommer tillbaka är de som har haft det tufft", säger Martin Nilsson.

I sin urvalsprocess gör förvaltarna flera frånval innan man kommer fram till den färdiga mixen. Det finns omkring 1 000 noterade bolag och av dem exkluderas ett antal utifrån Catella Fonders hållbarhetskriterier, samt att de största bolagen försvinner. Sedan gör man en likviditetsbedömning, vilket exkluderar relativt många bolag då förvaltarna behöver kunna både bygga upp en position och komma ur den.

Till slut återstår cirka 200 bolag och utifrån dem gör förvaltarna sina investeringar, även om man därutöver kan investera upp till 10 procent i övriga nordiska bolag.

Hur många innehav blir det?

"Vi brukar ligga på mellan 30 och 50. Nu närmare 50", säger Henrik Holmer.

Som småbolagsförvaltare är det enligt Martin Nilsson och Henrik Holmer framför allt intressant att söka efter tillväxt. Bolagen inom småbolagsuniverset är mindre och har därmed rent matematiskt lättare att växa. De är också mer attraktiva som uppköpskandidater.

"Vi vill ha tillväxt till ett rimligt pris. Vi försöker undvika de värsta förhoppningsbolagen. I vissa fall kan vi äga bolag med högre multiplar, men då ska det motiveras med en betydligt högre tillväxt", säger Martin Nilsson.

Börsen kommer från ett 2020 med väldigt bra avkastning, vilket man kanske inte hade väntat sig i mars 2020 då det mesta såg nattsvart ut. Därifrån skedde en mycket kraftig återhämtning och året slutade starkt, inte minst på småbolagssidan. Småbolagsfonden landade på ett plus runt 16-17 procent. I dagens miljö råder ett fortsatt obefintligt ränteläge, men trots detta är stigande räntor kanske ändå ämnet det skrivs och funderas mest kring just nu. Under de senaste tre månaderna har en amerikansk tioåring gått från runt 0,8 procent till cirka 1,40 procent - en stor rörelse men ännu ingen hög nivå.

"Det har styrt mycket av handeln i år. Vi har gått från en period med extremt låga räntor och nu börjar det komma in vissa inflationstendenser, där råmaterialkostnader stiger och ska föras över till nästa led. Det är det viktiga i den fundamentala analysen, vilka som klarar det och har pricing power", säger Martin Nilsson.

Han räknar med att de duktiga bolagen antagligen kommer att visa en fördröjning på omkring ett kvartal, innan de kanske kan överkompensera sig. Att räntan går upp är inget nytt och det får samma konsekvenser som vanligt: bolag med väldigt hög värdering får det tufft när det börjar stiga, trots att räntan fortfarande är extremt låg.

Det har lett till ett skifte, där värdeaktier fått mer dragkraft och teknikaktier har slitit lite grand?

"FAANG-aktierna (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) har det tufft i den här miljön och det är inte så konstigt. Man ser en förhoppning om att pandemin är över och att konjunkturen kan förbättras, vilket gynnar värdeaktier och cykliskt exponerade aktier medan det missgynnar tech som har varit en stor vinnare på pandemin. Det är en ganska kraftig rotation just nu", säger Martin Nilsson.

Catella som finanshus har lagt lite mer tyngd på värdeaktier och gör så än, och detta har varit gynnsamt i år. Småbolagsfonden är till exempel bland de bättre i sin kategori med en uppgång på cirka 6,5 procent, 2 procent mer än universet.

"Om man ser på varför så har råvarubolag och gruvbolag bidragit, liksom undervikt i fastighetssektorn. Det har varit mycket fokus på värde och tillväxtaktier, men det är inte så enkelt att man ska köpa billigt skräp och undvika tillväxt, för tillväxt vill vi ha. Det som hänt är att de extrema multiplarna kommit ned", säger Henrik Holmer.

Kan ni nämna några innehav som gynnas av värdeinriktningen?

"Vi har gruvbolaget Boliden, som med tanke på att kopparpriset gått upp i taket har gynnats. Det är ett bolag som handlas till ett p/e-tal under 10", säger Martin Nilsson.

Farhågor kring en marknad som i mångt och mycket styrs av Kina och deras lagernivåer bekymrar inte honom överdrivet mycket.

"Får vi lågkonjunktur i världen blir det svårt, men det som driver på efterfrågan på metaller är ju elektrifieringstrenden inte minst för koppar. Koppar och nickel behövs i allt större utsträckning för den elektrifiering vi ser inom fordonsindustrin och annat. Nu är lagren av metallerna rekordlåga. Det lite läskiga är att världens koppar produceras i ett fåtal gruvor vilket gör den geopolitiskt känslig", säger Martin Nilsson vidare.

Vad gäller den pågående rotationen från tillväxt mot värde är det enligt förvaltarna svårt att redan nu säga hur länge den kommer att pågå.  Att räntan har gått upp är i sig positivt, enligt Martin Nilsson.

"Jag ser det som en positiv indikator, men det ska ske gradvis. Det sista uppstället har gått lite för fort och då får marknaden panik. Men om allt går åt rätt håll borde räntan stå betydligt högre. Förhoppningen är faktiskt att det håller på ett tag till", säger han.

"Om börsen tidigare har drivits av ett fåtal högmultipelbolag blir det mer bredd nu, med flera värdebolag. En bredare börsuppgång", tillägger Henrik Holmer.

En sektor som tydligt gynnas av högre räntor är bank och med tanke på att den sektorn handlas till omkring halva multipeln jämfört med börsen i stort blir det ett naturligt skifte för förvaltare inom large cap att gå in där. För småbolagsförvaltare finns dock inte så mycket att hämta där.

Catella Fonders förvaltare arbetar utifrån olika teman att investera i. Detta baseras på fondbolagets hållbarhetsarbete, där bolag exkluderas utifrån hållbarhetskriterier. Därutöver finns teman baserade på FN.s hållbarhetsmål där några stycken har valts ut. Om bolagets affärsmodell drivs utifrån något av dessa mål anser förvaltarna dem vara tematiska investeringar. De mål som har valts ut är energieffektivitet, hälsa/trygghet, hållbar produktion och konsumtion samt minskad negativ miljöpåverkan.

"Vad gäller energieffektivitet har vi investerat mycket. I Europa står fastigheter för 40 procent av energikonsumtionen, och nästan hälften av byggnaderna är mer än 50 år gamla. EU vill att man ska fördubbla renoveringstakten och exempel på våra bolag som gynnas av den trenden är fönstertillverkaren Inwido, ventilationsbolag som Lindab, Systemair och Nederman, samt konsultbolag som ÅF Pöyry", säger Henrik Holmer.

Efterfrågan på ventilation beror enligt Martin Nilsson på att det är ett av de bästa sätten att minska energiförbrukningen. När man installerar nya fönster måste man ofta även installera ny ventilation för att det inte ska bli för tätt.

"Lindab har varit ett av våra innehav länge och har utvecklats väldigt väl. Det var tidigare volatilt intjäningsmässigt men där har vd fått ner volatiliteten och fått en bättre lönsamhet. Man har gått från en ganska hög nettoskuld till en betydligt lägre. Multipeln har expanderat men det är fortfarande billigt mot börsen", säger Martin Nilsson.

Ett annat bolag inom renovering är Nordic Waterproofing, och Martin Nilsson lyfter även fram teknikkonsulter som Afry (tidigare ÅF) och Sweco, som bolag som satsar hårt på hållbarhetsarbete. Enligt Martin Nilsson har Sweco i dag mer exponering mot infrastruktur, cirka 60 procent, medan Afry har större bredd och kanske 20 procent mot infrastruktur.

Inledningen av 2021 har inneburit kraftiga kursuppgångar för många aktier, inte minst för de mindre bolagen på First North. Bland tio i topp-bolagen på First North i år har alla en avkastning på 100 procent eller mer. Det visar om något att riskviljan i marknaden är hög för tillfället.

"Men det finns en väldig riskvilja på börsen, vilket man ser på antalet nya bolag som kommer till börsen. Är det något vi är duktiga på i Norden är det att få fram nya bolag", säger Martin Nilsson.

Bland de nya innehaven i fonden nämner Henrik Holmer norska Carasent, som erbjuder en molnbaserad plattform för medicinska journaler och har privatägda kliniker som Aleris och Capio bland kunderna.

"De växer väldigt snabbt, 30 procent organiskt med marginaler på 40 procent, och har många nya kliniker som kommer till dem", konstaterar Henrik Holmer.

Ett annat av fondens nya innehav är solenergibolaget Soltech, som designar integrerad solenergi och dessutom är en så kallad compounder, som gör förvärv och därigenom konsoliderar marknaden inom bygg. Fonden var även med i noteringen av Fasadgruppen, också det en compounder som håller på med fasadrenoveringar - bland annat balkonger. Bolaget håller enligt förvaltarna på att konsolidera en fragmentiserad nordisk marknad och har haft en bra första tid på börsen.

Precis som i alla marknader finns det dock också bolag och sektorer som allra helst bör undvikas. Förvaltarnas grundscenario framåt är fortsatt stigande räntor, och man försöker därför undvika bolagen med de högsta multiplarna. Dessutom håller de sig undan bolag som har svaga balansräkningar och där det alltså kan finnas en risk för att man behöver ta in nytt kapital.

Vad gäller problematiska sektorer har oljepriset på senare tid klättrat upp rejält. Branschen tyngs dock av allt större svårigheter i relationer med bankerna, som blivit mindre benägna att låna ut till verksamhet inom fossila bränslen.

"Hållbarhetstrenden är ganska solklar. Trenden tar bort den långsiktiga efterfrågan på olja när till exempel bilflottorna blir elektrifierade. Det bidrar också till att bankerna blir försiktiga. Energipriserna kan förstås gå upp - men det gör snarare att omställningen går snabbare", säger Martin Nilsson.

Men det är inte bara oljepriset som stigit, råvarupriser har gått upp på bred front. Det kan förstås skapa problem för bolag som är råvaruberoende och kan ha svårt att föra över prishöjningar på kund.

"Det gäller till exempel Electrolux, men kan gälla vilka konsumentbolag som helst. Många kommer att ha det tufft att föra över de stigande kostnaderna", säger Martin Nilsson.

Lyssna på podden med samma tema

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Ladda ner vCard
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här