Skip to content Go to main navigation Go to language selector
12 april 2022, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Beslut från Pensionsmyndigheten rörande tidigare köpstopp i två av Celinas fonder

Pensionsmyndigheten köpstoppade två av Celina Fonders fyra fonder på fondtorget i början av året med syfte att man ville undersöka hantering av eventuella intressekonflikter.

Pensionsmyndigheten har nu fattat beslut om uppsägning av avtalet med Celina Fonder och de fyra fonder som finns på fondtorget köpstoppas. Beslutet är fattat med Pensionsmyndighetens egen bedömning om att hantering av intressekonflikter i samband med närståendeaffärer inte längre uppfyller villkor i fondavtal.

Celina Fondförvaltning håller inte med Pensionsmyndigheten om dess slutsatser och anser inte att vi gjort fel. Celina har strikta riktlinjer och anser att fonden följt avtalet med myndigheten, men kommer givetvis att exekvera dess beslut. Oberoende av Pensionsmyndighetens beslut fortlöper intentionsavtalet med Case Kapitalförvaltning AB om förvärv av Celinas fonder. Case förväntas ta över som nya ägare till Celinas fonder, vilket stärker organisation och produktutbud ytterligare.

Beslutet innebär att de av Celinas fyra fonder som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg blir köpstoppade.

För Celina Fonder är det av stor vikt att det finns tydliga processer och rutiner upparbetade för att hantera eventuella intressekonflikter och att alla affärer görs i fondandelsägarnas intresse. Celina Fonder agerar alltid i fondandelsägarnas intresse och beslutar självständigt om investeringar, har tydliga processer och rutiner, och handel sker alltid till marknadspris.

I syfte att undanröja eventuella tvivel om att bolaget agerar oberoende och handlar i andelsägarnas intresse har Celina Fondförvaltning vidtagit en rad åtgärder bla stärkt förvaltningsorganisationen med en ny förvaltningschef från Boden Capital, Per Johansson. Dessutom har den förvaltare som haft tillikaanställningar i Celina och ägarbolaget, Athanase Industrial Partner i mars avslutat sin anställning hos Celina. Därmed har risken för intressekonflikter i verksamheten avsevärt begränsats. Nu senast den 11:e april har också ett byte av ordförande skett till Joachim Gahm, tidigare styrelseledamot i bolaget. Styrelsen utgörs av Joachim Gahm, Björn Hårderup och Emma Stevens.

 

Stockholm 12 april 2022

Celina Fondförvaltning AB

 

Vid frågor kontakta VD fredric.calles@celinafonder.se

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.