Skip to content Go to main navigation Go to language selector
22 april 2022, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Case Group AB slutför förvärv av fonderna tillhöriga Celina Fondförvaltning AB
(fd Catella Fondförvaltning AB)

Case Group AB (publ) (”Case”) och Celina Fondförvaltning AB (”Celina”) inledde den 2 mars 2022 exklusiva förhandlingar avseende förvärv av Celinas fonder och parterna har den 22 april 2022 ingått bindande avtal om att slutföra transaktionen. De aktiva fonder som ingår i transaktionen är Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond, Catella Småbolagsfond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, Catella Sverige Hållbart Beta, Catella Avkastningsfond, Catella Nordic Corporate Bond, Catella Balanserad, ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Varlig.

Transaktionen i sammandrag

Case förvärvar elva aktiva fonder med en total fondvolym per idag om ca. 14,1 miljarder kronor varav ca 2,9 miljarder kronor avser PPM. Köpeskillingen uppgår till 365 miljoner kronor och utgörs av dels en kontantdel i form av egna medel och banklån om 100 miljoner kronor, dels ett konvertibellån om 265 miljoner kronor med en maximal löptid fram till 31 december 2026. Konvertibellånet ger en framtida rätt till ca. 10,8 miljoner aktier i Case och en konvertering skulle innebära en utspädningseffekt motsvarande 35,2 procent av aktierna i Case. Tillträdet är villkorat av bl.a., att Finansinspektionen lämnar erforderliga tillstånd.

 

Bakgrund

Case är en fondförvaltare på den svenska kapitalmarknaden, som noterades i december 2021 på Nasdaq First North Growth Market. Case har identifierat ett konsolideringsbehov på marknaden och arbetat fram en förvärvsanalysmodell baserad på synergieffekter och produktutbud. Förvärvet av Celinas verksamhet och fonder passar väl in i modellen och ger Case möjligheter att ytterligare bredda produktutbudet och nå fler kundsegment.

Celina är ett helägt portföljbolag till Athanase Industrial Partners fonder och bedriver aktiv och alternativ kapitalförvaltning riktad till privata och institutionella investerare. Celina har bedrivit fondförvaltning sedan 1998 och har idag en stark plattform inom aktie-, ränte- och hedgefonder med en bred distribution via ett flertal samarbetspartners på retailmarknaden.

 

Johan Andrassy, VD för Case, kommenterar

”Förvärvet passar vår verksamhet mycket bra då vi nu kommer att kunna erbjuda våra kunder och samarbetspartners ett betydligt större utbud av attraktiva fonder. Förvärvet innebär, att Cases förvaltning av aktier respektive räntepapper nu blir lika stora. Vår förväntan är att förvärvet kommer att tillföra Case-gruppen en bruttoomsättning överstigande 100 miljoner kronor och ge tydliga kostnadsbesparingar genom realiserbara synergieffekter.”

 

Fredric Calles, VD för Celina Fonder, kommenterar

”Den nya verksamheten blir mycket konkurrenskraftig. Vi har ett kompletterande produktutbud samt flera nya fonder klara för lansering. Vår personal bidrar med hög kompetens inom flera viktiga funktioner. Dynamiken och entreprenörskapet i kombinationen av Celina och Case är tydlig”

 

Celina Fondförvaltning AB

Stockholm 22 april 2022

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.