Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2 mars 2022, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Case har ingått LOI med Celina Fondförvaltning AB

Case och Celina har idag ingått en avsiktsförklaring avseende Cases förvärv av fondverksamheten i Celina och parterna avser nu att inleda due diligence-processen med mål att slutföra förvärvet inom andra kvartalet 2022.

Bakgrund

Case är en fondförvaltare på den svenska kapitalmarknaden, som noterades i december 2021 på Nasdaq First North Growth Market. Case har identifierat ett konsolideringsbehov på marknaden och arbetat fram en förvärvsanalysmodell baserad på synergieffekter och produktutbud. Förvärvet av Celinas fonder m.m. skulle passa väl in i modellen och ger Case möjligheten att ytterligare bredda sitt produktbud för att nå fler kundsegment.

Celina är ett helägt portföljbolag till Athanase Industrial Partners fonder och bedriver aktiv och alternativ kapitalförvaltning riktad till privata och institutionella investerare. Celina har bedrivit fondförvaltning sedan 1998 och har idag en stark plattform inom aktie-, ränte- och hedgefonder med en bred distribution via ett flertal samarbetspartners på retailmarknaden.

Transaktionen i sammandrag

Case avser att av Celina förvärva sju fonder och tre fondmanagementavtal motsvarande en fondvolym om ca. 14,2 miljarder kronor genom att erbjuda dels en kontantdel bestående av egna medel och banklån uppgående till 100 miljoner kronor, dels ca. 12,8 miljoner nya aktier i Case. Transaktionen skulle innebära att ägarna till Celina kommer att äga ca. 39 procent av aktierna i Case, vilket även motsvarar utspädningseffekten av förvärvet.

Slutligt förvärvsavtal är villkorat av bl.a., att Finansinspektionen lämnar erforderliga tillstånd till förvärvet och extra bolagsstämma i Case beslutar om apportemission, till vilken separat kallelse utfärdas.

Johan Andrassy, VD för Case, kommenterar

”Vår förväntan är att förvärvet redan under 2022 kommer att tillföra Case-koncernen en bruttoomsättning överstigande 120 miljoner kronor med god lönsamhet och att kostnaderna efter förvärvet kommer att minskas väsentligt genom realiserbara synergieffekter.”

Stefan Charette, styrelseordförande för Celina, kommenterar

”Vi har tittat på olika typer av affärer för att stärka kunderbjudandet, distributionskapaciteten och skalfördelarna. Denna affär levererar på samtliga kriterier samtidigt som att Athanase får en betydande aktieandel i Case, personalen i Celina får ett tryggare hem och förutsättningar för fortsatta förvärv finns.”

Celina Fondförvaltning

Stockholm 2022-03-02