Skip to content Go to main navigation Go to language selector
9 juli 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Reflektioner kring Almedalen 2019

Almedalsveckan sjuder av vilja och ambition. I skärningspunkten mellan det offentliga och det privata har de största utmaningarna belysts i en mängd seminarium. Catella Fonder var i Visby med en mindre delegation bestående av förvaltare Thomas Elofsson (CIO) och Anna Strömberg, samt från Sales Peter Elmhorn och Josef Mehkri. Här är deras tankar efter dagarna på Gotland.

Det var stort fokus på Hållbarhet. Många av veckans seminarier berörde hållbara investeringar och vilken roll finansmarknaden spelar för att uppnå agenda 2030 och de 17 målen. Vad betyder det för oss som förvaltare av svenska och nordiska aktier?

Thomas: Den kanske största frågeställningen för mänskligheten är klimatfrågan. I centrum för detta är Parisavtalet där de centrala punkterna är att hålla den globala uppvärmningen under två grader och sträva mot 1,5 grader. Sverige som stat har ratificerat avtalet och det är tydligt att företag nu förbereder sig för att ha en verksamhet som är förenlig med avtalet. Många svenska politiker och företag pratar om energiomställning 2030 då all energi ska komma från förnyelsebara källor. Detta skapar både möjligheter och utmaningar.

Josef: Sverige har det väl förspänt då stor del av vår energiproduktion kommer från vattenkraft. De största utmaningarna är transportsektorn som på sikt kommer att ske mycket större inslag av elektrifiering och biobränsle. Få är oroade för elbrist, men många är oroade för effektbrist. Tekniken för att producera el fossilfritt finns redan tillgänglig, men behöver fortsätta att byggas ut. Utbyggnad av elnätet är både dyrt och tar tid på grund av krångliga planprocesser, vilket skapar större frågetecken kring hur det ska lösas. För att kunna nå målen behöver också fortsatta effektiviseringar göras. Inom effektiviseringsområden kommer datakraft, Artificiell Intelligens, AI, och 5G spela avgörande roll. Sammantaget är detta ett område där stora investeringar kommer att göras de närmaste åren och därmed ett intressant område för privata företag. Om du funderar på vad du ska utbilda dig till är ett gott råd att läsa till ingenjör.

Alla vill ju vara hållbara men är det inte främst avkastning här och nu man vill åt? Hur går det ihop?

Anna: En tydlig trend på seminarier med hållbarhetsvinkling var en ökad långsiktighet. Branschen rör sig framåt i snabb takt och allt fler är villiga att göra investeringar idag som kommer att ge utdelning om ett par år. Intresset var till exempel stort kring LKABs satsningar på elektrifierade gruvor som de gör ihop med ABB (som höll i seminariet), Epiroc, Combitech och Volvo under projektnamnet SUM (Sustainable Underground Mining) och är en del av initiativet att få fram ett fossilfritt stål. En elektrifierad gruva ökar produktiviteten och säkerheten, samt ersätter användandet av fossila drivmedel vilket, om det lyckas, gör det lönsamt för LKAB att ta sig ännu djupare ner i berget. Dessutom kan projektet på sikt skapa Sveriges nästa stora exportprodukt då teknologin också går att applicera på andra större system som kan och bör elektrifieras. Det unika med SUM är inte bara tekniken och ambitionen utan också samarbetet där stora industrijättar öppnar upp sina forskningsavdelningar för varandra för att skapa en förändring och omställning för att göra en smutsig, men nödvändig industri ren. Kreativiteten i projektet har också skapat ett ekosystem av nya start ups runt SUM i Göteborg där de håller till. Konkreta resultat av samarbetet kommer 2024-2025 och tekniken ska vara igång 2030 vilket är en evighet i investeraröron men trots detta en resa som stora kapitalförvaltare och pensionsfonder vill vara med på.

Thomas: En intressant observation är att Sverige är bra positionerade inom investeringar i tidiga faser så kallat Venture Capital. Framförallt inom finans, FinTech är Sverige ledande men också inom grönt riskkapital CleanTech. Detta är en grogrund för framtidens företag och inom de närmaste åren kommer många av dessa företag att komma till börsen, förhoppningsvis i Sverige.

Varför är agenda 2030 viktig för er som förvaltare att ta hänsyn till?

Anna: FNs agenda 2030 innehåller 17 globala hållbarhetsmål - världens affärsplan som någon uttryckte det. Beräkningar visar att det investerade kapitalet måste tolvdubblas årligen i dessa initiativ fram till 2030 för att nå målen. Bolag som inte anpassar sig till agendan kommer helt klart få det lite motigt. Den reallokering av kapitalet vi står inför erbjuder både stora möjligheter och risker. På samma sätt som SUM-projektet för LKAB handlar om överlevnad så handlar hållbarhet om framtid och avkastning för en bank, pensionsfond och en fondsparare.

Finansmarknaden har en nyckelroll för att skapa ekonomiska drivkrafter som bidrar till en hållbar omställning. Gröna obligationer som öronmärker pengar till klimatsmarta investeringar är redan område som är stort i Norden.. Ett annat exempel är gröna bolån där räntan sätts med hänsyn till den energiklassning bostaden har. Vid bankutlåning till företag kommer också klimathänsyn att tas i större utsträckning i framtiden. SEBs VD Johan Torgeby talade om att framtidssäkra affärerna. Industri, transport och energi är de största låntagarna för SEB och det är avgörande för bankens framtid att låna ut till rätt branscher och företag som arbetar på ett hållbart sätt för att inte bli sittande med nitlotter ett tiotal år fram i tiden.

Peter: Ett närliggande område är Artificiell Intelligens, AI, som var ett ämne som avhandlades på flera seminarier. AI innebär förenklat att man kan fatta beslut snabbare och använda kunskap (data) för att skapa kundvärde och annat värde. AI kommer stort inom många områden och kommer att förändra och utveckla allt, såväl civilt som militärt. Allt från beslut i ledningsgrupper, beslut i hur vi investerar och sparar. Hur en operation genomförs. Hur sjukdomar hittas tidigare. AI kommer att fatta beslut i hur bilar körs, och för den delen andra fordon inklusive flygplan, såväl civila som militära. En fördel med självkörande fordon som man lätt glömmer, är att så fort en olycka sker, kan alla datorer lära sig av den för att undvika liknande - omgående! Effektivitet har varit de stora vinsterna än så länge i automatisering/AI, nu går vi mot smartare lösningar och utnyttjande av AI. Exempelvis kan företag ha koll på såväl vår konsumtion, fritid, hälsa och finansiella ställning, men för att bli bäst handlar det om datainsamling och hantering av denna, som sen verktygen och algoritmerna skapar värde från.

En AI-utvecklare från investmentbanken Goldman Sachs beskrev arbetet för att förbättra såväl kundnöjdhet, produktutveckling och skapa effektivare hantering av regelverk med mera.

Marcus Wallenberg beskriver själv att den viktigaste nyttan med AI är att bistå med beslutsfattande som han ser som den stora risken med förändrings- och utvecklingsarbete generellt hos företag. Risken är att inte fatta beslut. Wallenbergsstiftelser har avsatt miljardbelopp för forskning inom artificiell intelligens och kvantteknologi de kommande 10 åren.

Informationsmängden som sköljer över Visby under Almedalsveckan kan tyckas överväldigande och ibland kan man behöva låta detta sjunka in, innan man företar sig en analys av vad som faktiskt sades. Vårt jobb på Catella Fonder är att positionera våra portföljer för en framtid där framgångsrika bolag vinner genom långsiktigt hållbara affärsmodeller. Centralt för dessa bolag kommer att vara förmågan och viljan att fortsätta investera i FoU (Forskning och Utveckling) och genom innovation kapitalisera på de spelregler och marknadsförutsättningar som politiker och marknaden sätter. Vår uppfattning är att fokuspunkter såsom hållbarhet, framtida energiförsörjning och artificiell intelligens ligger högt på politikers, näringslivets och investerares näthinna nu och framöver. Om inte en allt för avlägsen framtid kan målen om 100 procent förnyelsebar energiförsörjning i Sverige vara uppfyllda och de företag som bäst positionerat sig för denna nya värld kommer att kunna kapitalisera på de investeringar som görs. Catella Fonders ambition är att fortsätta identifiera de bolag som bäst kan navigera framtidens hav och att komponera portföljer som skapar bästa möjliga avkastning för våra andelsägare.

Vårt hållbarhetsarbete

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Josef Mehkri

Head of Institutional Sales
Direkt: +46 8 614 25 75
Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.