Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2020-05-26 19:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Avvecklingen av Catellas bankverksamhet slutförs

Styrelsen i Catella AB (publ) har i dag beslutat att slutligt avveckla verksamheten i Catella Bank med ambitionen att återlämna banklicensen till tillsynsmyndigheten under det första halvåret 2021.

Catella har tidigare kommunicerat att man förväntar sig ett nettoresultat från avyttringar och kostnader relaterade till avvecklingen som skyddar värde i form av eget kapital om 437 mkr. Försäljningsintäkterna har varit i nivå med de värden som prognostiserades medan kostnaderna blir högre bland annat på grund av att avvecklingen tagit längre tid än förväntat. I nuläget förväntas cirka 350 mkr i värden relaterat till bankavvecklingen komma Catella till godo när processen är klar. Kostnader för avveckling om cirka 80 mkr kommer att reserveras i Q2 2020.

Bankverksamheten beräknas vara avslutad under första halvåret 2021 då en ansökan om återlämnande av banklicensen kommer att inges till tillsynsmyndigheten CSSF. Catella kommer då att komma ur den konsoliderade situationen som har medfört ett omfattande regelverk och en ineffektiv kapitalstruktur för hela koncernen.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl 19.00 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Claesson
Vd och koncernchef
070-547 16 36
 

Niklas Bommelin
Investor Relations
076-891 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.